REKLAMA

WEST REAL ESTATE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

2021-12-29 10:45
publikacja
2021-12-29 10:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-29
Skrócona nazwa emitenta
WEST REAL ESTATE S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pani Daphne Pędzik, o przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w spółce West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”).
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem w drodze umowy w dniu 27 grudnia 2021 łącznie 3 575 000 akcji uprzywilejowanych Spółki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału posiadałam 4 145 100 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,45% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 4 145 100 głosów, co stanowiło 30,53% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału posiadałam 7 720 100 akcji Spółki stanowiących 77,20% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 11 295 100 głosów, co stanowiło 83,21% ogólnej liczby głosów (w tym: 3 575 000 akcji uprzywilejowanych, stanowiących 35,75% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 7 150 000 głosów, co stanowiło 52,67% ogólnej liczby głosów oraz 4 145 100 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,45% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 4 145 100 głosów, co stanowiło 30,53% ogólnej liczby głosów).
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
11 295 100 głosów, co stanowiło 83,21% ogólnej liczby głosów.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-29 Wanda Pawlikowska Prezes Zarządu Pawlikowska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki