560,0000 zł
0,72% 4,0000 zł
Wawel SA (WWL)

Otrzymanie zawiadomienia w trybie w art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-10
Skrócona nazwa emitenta
WAWEL SA
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie w art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd WAWEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 lipca 2019 r. zawiadomienia złożonego przez Panią Nicole Opferkuch – Richter oraz Panią Laura Silvia Opferkuch, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Treść zawiadomienia, które otrzymał Emitent i o którym mowa powyżej, została przesłana w wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej), przy czym na potrzeby niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta cytuje pełną treść zawiadomienia w języku polskim:

„ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 UST. 1 W ZWIĄZKU Z ART. 69A UST. 1 ORAZ ART. 69 UST. 2 W ZWIĄZKU Z ART. 69A UST. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Działając w imieniu własnym, niniejszym w wykonaniu obowiązków, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 623) (dalej jako: „Ustawa”), zawiadamiamy, że zmianie uległa liczba posiadanych przez nas, tj. Nicole Opferkuch – Richter oraz Laura Silvia Opferkuch, jako współuprawnione, w związku z dziedziczeniem (dalej łącznie jako: „Zawiadamiające”) akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014525, posiadającej REGON: 350035154 oraz NIP: 676-007-68-68 (dalej jako: Wawel S.A.”), posiadanych za pośrednictwem spółki prawa szwajcarskiego działającej pod firmą Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein (Szwajcaria) (dalej jako: „Hosta International AG”), która bezpośrednio oraz za pośrednictwem spółki zależnej (100% udziałów) działającej pod firmą WIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032131, posiadającej REGON: 357138070 oraz NIP: 675-122-66-24 (dalej jako: „WIK sp. z o.o.”) posiada 781.761 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 52,13% (słownie: pięćdziesiąt dwa i trzynaście setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 781.761 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących 52,13% (słownie: pięćdziesiąt dwa i trzynaście setnych procenta) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wawel S.A., w następujący sposób:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmiana liczby akcji posiadanych przez Zawiadamiające nastąpiła wskutek dziedziczenia wobec uzyskania przez Zawiadamiające stwierdzenia nabycia spadku, opatrzonego klauzulą Apostille z dnia 4 lipca 2019 r. po zmarłym Hermannie Opferkuch, mężu Nicole Opferkuch – Richter oraz ojcu Laura Silvia Opferkuch, będącym jedynym akcjonariuszem Hosta International AG, na zgodnie z którym to postanowieniem oraz testamentem Hermanna Opferkuch, każda z Zawiadamiających nabyła spadek w udziale wynoszącym po 1/2 części, na który to spadek składają się między innymi wszystkie akcje w kapitale zakładowym Hosta International AG, która bezpośrednio oraz za pośrednictwem WIK sp. z o.o. posiada łącznie 781.761 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 52,13% (słownie: pięćdziesiąt dwa i trzynaście setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 781.761 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących 52,13% (słownie: pięćdziesiąt dwa i trzynaście setnych procenta) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wawel S.A.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału, której dotyczy zawiadomienie i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Wawel S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą, o której mowa w pkt 1 powyżej, Zawiadamiające nie posiadały bezpośrednio ani pośrednio akcji w kapitale zakładowym Wawel S.A.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Wawel S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie, o której mowa w pkt 1 powyżej, Zawiadamiające nie posiadają bezpośrednio akcji Wawel S.A., natomiast posiadają za pośrednictwem Hosta International AG i jej spółki zależnej – WIK sp. z o.o. łącznie 781.761 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 52,13% (słownie: pięćdziesiąt dwa i trzynaście setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Wawel S.A. i uprawniających łącznie do 781.761 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, stanowiących 52,13% (słownie: pięćdziesiąt dwa i trzynaście setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., z czego: (i) Hosta International AG posiada bezpośrednio 57.040 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji stanowiących 3,80% (słownie: trzy i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających do 57.040 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 3,80% (słownie: trzy i osiemdziesiąt setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A.; (ii) WIK sp. z o.o. (spółka zależna od Hosta International AG) posiada 724.721 (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 48,32% (słownie: czterdzieści osiem i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających do 724.721 (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 48,32% (słownie: czterdzieści osiem i trzydzieści dwie setne procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki Wawel S.A.:
Podmiotem zależnym od Zawiadamiających, jako współuprawnionych, posiadającym akcje Wawel S.A. jest Hosta International AG, która posiada bezpośrednio 57.040 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji stanowiących 3,80% (słownie: trzy i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających do 57.040 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 3,80% (słownie: trzy i osiemdziesiąt setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A. oraz która to spółka posiada pośrednio poprzez podmiot od niej zależny – spółkę WIK sp. z o.o. 724.721 (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 48,32% (słownie: czterdzieści osiem i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających do 724.721 (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 48,32% (słownie: czterdzieści osiem i trzydzieści dwie setne procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., co łącznie stanowi 781.761 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 52,13% (słownie: pięćdziesiąt dwa i trzynaście setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Wawel S.A. i uprawniających łącznie do 781.761 (słownie: siedemset osiemdziesięciu jeden tysięcy siedemset sześćdziesięciu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, stanowiących 52,13% (słownie: pięćdziesiąt dwa i trzynaście setnych procenta) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wawel S.A.

5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy:
Brak jest w stosunku do Zawiadamiających podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

6.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Zawiadamiające nie są uprawnione ani zobowiązane do nabycia jakichkolwiek akcji Wawel S.A. jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, a w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Zawiadamiające nie posiadają głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 2), 7) i 8) Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 2), 7) i 8) Ustawy posiadanych przez Zawiadamiające wraz z podmiotami zależnymi wynosi 0 (słownie: zero).”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-10 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
2019-07-10 Janusz Serwoński Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.