REKLAMA

WAWEL SA: Otrzymanie uzupełnienia zawiadomień z dnia 10 lipca 2019 r., z dnia 25 maja 2022 roku oraz z dnia 31 sierpnia 2022 roku dokonanych w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2023-04-06 17:20
publikacja
2023-04-06 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-06
Skrócona nazwa emitenta
WAWEL SA
Temat
Otrzymanie uzupełnienia zawiadomień z dnia 10 lipca 2019 r., z dnia 25 maja 2022 roku oraz z dnia 31 sierpnia 2022 roku dokonanych w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Wawel S.A. (dalej jako: „Spółka”) w wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 6 kwietnia 2023 r. uzupełnienia zawiadomień dokonanych w trybie art. 69 Ustawy z dnia 10 lipca 2019 r., z dnia 25 maja 2022 roku oraz z dnia 31 sierpnia 2022 roku, złożonego przez Panią Laurę Silvię Opferkuch.

Treść zawiadomienia, które otrzymała Spółka i o którym mowa powyżej, została przesłana w wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej), przy czym na potrzeby niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki cytuje pełną treść zawiadomienia w języku polskim:

UZUPEŁNIENIE ZAWIADOMIEŃ: Z DNIA Z DNIA 10 LIPCA 2019 ROKU, Z DNIA 25 MAJA 2022 ROKU ORAZ Z DNIA 31 SIERPNIA 2022 ROKU

Ja niżej podpisana Laura Silvia Opferkuch (dalej jako: „Zawiadamiająca”), działając w imieniu własnym, celem uzupełnienia zawiadomień złożonych samodzielnie przez Zawiadamiającą oraz wspólnie przez Zawiadamiającą wraz z Nicole Opferkuch w dniach 10 lipca 2019 r., 25 maja 2022 r. oraz 31 sierpnia 2022 r. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) (dalej jako: „Ustawa”), informuję, że Zawiadamiająca jest jedynym spadkobiercą po zmarłym Hermanie Opferkuch.

I. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W związku z wykonalnością postanowienia niemieckiego Sądu Rejonowego Ellwangen (Jagst) (Landgericht Ellwangen (Jagst)) z dnia 16 lutego 2023 r. (dalej jako: „Postanowienie w sprawie spadku”) w sprawie o stwierdzenie prawa do spadku po Hermanie Opferkuch, Zawiadamiająca jest jedynym spadkobiercą po Hermanie Opferkuch. Zawiadamiająca oraz Nicole Opferkuch informowały uprzednio Wawel S.A. oraz Komisję Nadzoru Finansowego (dalej jako: „KNF”) w dniu 10 lipca 2019 r. (raport bieżący 17/2019 z dnia 10 lipca 2019 r.), że Zawiadamiająca oraz Nicole Opferkuch są współuprawnione do dziedziczenia na podstawie potwierdzenia dziedziczenia z dnia 4 lipca 2019 r. wydanego przez Urząd ds. Spadków w Bazylei, które to potwierdzenie, stosownie do Postanowienia w sprawie spadku zostało przez Nicole Opferkuch zwrócone Urzędowi ds. Spadków w Bazylei. W konsekwencji Zawiadamiająca była jedyną uprawnioną do spadku po zmarłym Hermanie Opferkuch, w tym jedyną uprawnioną do akcji posiadanych dotychczas przez Zawiadamiającą łącznie z Nicole Opferkuch w kapitale zakładowym spółki pod firmą Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014525, posiadającej REGON: 350035154 oraz NIP: 676-007-68-68 (dalej jako: „Wawel S.A.”) za pośrednictwem spółki prawa szwajcarskiego działającej pod firmą Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein (Szwajcaria) (dalej jako: „Hosta International AG”), która bezpośrednio oraz za pośrednictwem spółek zależnych tj. (i) spółki działającej pod firmą WIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Szlak 67, 31-135 Kraków, Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032131, posiadającej REGON: 357138070 oraz NIP: 675-122-66-24 (dalej jako: „WIK sp. z o.o.”), oraz (ii) Wawel S.A. posiada 989.670 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji stanowiących łącznie 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Wawel S.A. i uprawniających łącznie do 989.670 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, stanowiących 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wawel S.A.
Zawiadamiająca jednocześnie wyjaśnia następujące:
1. Dnia 10 lipca 2019 r. Zawiadamiająca notyfikowała Wawel S.A. oraz KNF zmianę liczby akcji posiadanych przez Zawiadamiającą wraz z Nicole Opferkuch wobec uzyskania wówczas przez Zawiadamiającą wraz z Nicole Opferkuch potwierdzenia dziedziczenia po zmarłym Hermannie Opferkuch, mężu Nicole Opferkuch oraz ojcu Zawiadamiającej, będącym wówczas jedynym akcjonariuszem Hosta International AG, zgodnie z którym to potwierdzeniem, Zawiadamiającą wraz z Nicole Opferkuch nabyły spadek w udziale wynoszącym po 1/2 części, na który to spadek składały się między innymi wszystkie akcje w kapitale zakładowym Hosta International AG. Zawiadamiająca wraz z Nicole Opferkuch korzystając ze zwolnienia przewidzianego w art. 73 ust. 3 Ustawy (w jej ówczesnych brzmieniu) odstąpiły od ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy (w jej ówczesnych brzmieniu).
2. Następnie, w związku z nabyciem i rozliczeniem transakcji nabycia 207.909 (słownie: dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji własnych, stanowiących 13,86% (słownie: trzynaście i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających (z zastrzeżeniem art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych) łącznie do 207.909 (słownie: dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 13,86% (słownie: trzynaście i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., w dniu 20 maja 2022 r. (raport bieżący nr 13/2022), wobec treści wskazanego wcześniej potwierdzenia dziedziczenia po zmarłym Hermannie Opferkuch, zwiększył się stan posiadania akcji Wawel S.A. przez Zawiadamiającą wraz z Nicole Opferkuch o czym Zawiadamiająca oraz Nicole Opferkuch notyfikowały Wawel S.A. oraz KNF w dniach 24 oraz 25 maja 2022 r. Powyższe spowodowało aktualizację obowiązku wezwaniowego z art. 73 ust. 2 Ustawy (w ówczesnym brzmieniu).
3. Z uwagi na zaktualizowany obowiązek wezwaniowy Zawiadamiająca na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 73 ust. 3, art. 75 ust. 3 pkt 6, art. 87 ust. 4 pkt 1 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy ogłosiła w dniu 18 lipca 2022 r. wezwanie do zapisywania się na 168 akcji Wawel S.A., stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 0,01% (słownie: jedna setna procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających łącznie do 168 (słownie: stu sześćdziesięciu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących (w zaokrągleniu do setek procenta) 0,01% (słownie: jedną setną procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A. Z uwagi na okoliczność, iż do dnia ogłoszenia wskazanego wezwania nie nastąpił dział spadku, zaś między Zawiadamiającą a Nicole Opferkuch istniał stosunek powinowactwa w rozumieniu art. 618 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz § 1590 pkt (1) oraz (2) Bürgerliches Gesetzbuch, wobec czego między Zawiadamiającą a Nicole Opferkuch domniemywało się istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wezwanie zostało ogłoszone samodzielnie przez Zawiadamiającą w uzgodnieniu z Nicole Opferkuch, poczynionym zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy. W dniu 25 sierpnia 2022 roku w wyniku rozliczenia transakcji zawartych wskutek wskazanego wezwania zwiększył się stan posiadania akcji Wawel S.A. posiadanych przez Zawiadamiającą łącznie z Nicole Opferkuch, o czym Zawiadamiająca notyfikowała Wawel S.A. oraz KNF w dniu 31 sierpnia 2022 r. zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy.
Zawiadamiająca wyjaśnia nadto, że wskazane powyżej w pkt. 1 – 3 zdarzenia miały miejsce w okresie obowiązywania potwierdzenia dziedziczenia, o którym notyfikowano w raporcie bieżącym 17/2019 z dnia 10 lipca 2019 r., a zatem w okresie, w który Zawiadamiająca, na podstawie wskazanego potwierdzenia dziedziczenia była współuprawniona łącznie z Nicol Opferkuch do akcji opisanych w pkt II (1) poniżej.

II. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału, której dotyczy zawiadomienie i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Wawel S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

1. Przed zmianą, o której mowa w pkt. I powyżej, Zawiadamiająca posiadała łącznie z Nicole Opferkuch jako współuprawniona z tytułu dziedziczenia na podstawie szwajcarskiego potwierdzenia dziedziczenia:
a) Na dzień 10 lipca 2019 r. tj. dzień zawiadomienia poczynionego przez Zawiadamiającą łącznie z Nicole Opferkuch w zw. z potwierdzeniem dziedziczenia:
za pośrednictwem Hosta International AG i jej spółki zależnej – WIK sp. z o.o. łącznie 781.761 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 52,13% (słownie: pięćdziesiąt dwa i trzynaście setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Wawel S.A. i uprawniających łącznie do 781.761 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, stanowiących 52,13% (słownie: pięćdziesiąt dwa i trzynaście setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., z czego:
(i) Hosta International AG posiadała bezpośrednio 57.040 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji stanowiących 3,80% (słownie: trzy i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających do 57.040 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 3,80% (słownie: trzy i osiemdziesiąt setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A.;
(i) WIK sp. z o.o. (spółka zależna od Hosta International AG) posiadała 724.721 (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 48,32% (słownie: czterdzieści osiem i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających do 724.721 (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 48,32% (słownie: czterdzieści osiem i trzydzieści dwie setne procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A.,
b) Na dzień 25 maja 2022 r. tj. dzień zawiadomienia dokonanego przez Zawiadamiającą w zw. z nabyciem akcji własnych przez Wawel S.A.:
za pośrednictwem Hosta International AG i jej spółek zależnych – WIK sp. z o.o. oraz Wawel S.A. łącznie 989.670 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji stanowiących 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Wawel S.A. i 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., z czego:
(i) pośrednio akcje opisane w pkt. II (1)(a)(i) oraz (ii), a ponadto
(ii) za pośrednictwem Wawel S.A. (spółka zależna Hosta International AG bezpośrednio oraz z pośrednictwem WIK sp. z o.o.) 207.909 (słownie: dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji własnych Wawel S.A., stanowiących 13,86% (słownie: trzynaście i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających (z zastrzeżeniem art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych) łącznie do 207.909 (słownie: dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 13,86% (słownie: trzynaście i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Wawel S.A. nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, w tym prawa głosu, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
2. Ponadto przed zmianą, o której mowa w pkt. I powyżej, Zawiadamiająca posiadała bezpośrednio:
na dzień 31 sierpnia 2022 r. tj. dzień zawiadomienia dokonanego przez Zawiadamiającą w zw. z nabyciem akcji Wawel S.A. w wyniku wezwania, 168 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem) akcji Wawel S.A., stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 0,01% (słownie: jedną setną procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniającą do 168 (słownie: stu sześćdziesięciu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A, stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 0,01 % (słownie: jedna setna procenta) na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A.
Łącznie bezpośrednio oraz za pośrednictwem Hosta International AG i jej spółek zależnych – WIK sp. z o.o. oraz Wawel S.A. 989.838 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji Wawel S.A. i uprawniających do 989.838 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w przybliżeniu 66% (słownie: sześćdziesiąt sześć) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A. z zastrzeżeniem, że Wawel S.A. nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, w tym prawa głosu, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

III. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Wawel S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie, o której mowa w pkt. I, liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Wawel S.A. nie uległ żadnej zmianie. Zawiadamiająca posiada taką samą ilość akcji, jak wskazana w ostatnim akapicie pkt. II, z tym zastrzeżeniem, że w związku z Postanowieniem w sprawie spadku, Nicole Opferkuch nie nabyła spadku i tym samym nie jest spadkobiercą po Hermanie Opferkuch, zatem Zawiadamiająca jest jedyną uprawnioną do opisanych w pkt. II akcji.

IV. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki Wawel S.A.:

Podmiotem zależnym od Zawiadamiającej, posiadającym akcje Wawel S.A. jest Hosta International AG, która posiada bezpośrednio 57.040 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji stanowiących 3,80% (słownie: trzy i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających do 57.040 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 3,80% (słownie: trzy i osiemdziesiąt setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A. oraz która to spółka posiada pośrednio poprzez podmiot od niej zależny – spółkę WIK sp. z o.o. 724.721 (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 48,32% (słownie: czterdzieści osiem i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających do 724.721 (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 48,32% (słownie: czterdzieści osiem i trzydzieści dwie setne procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., a także, która to spółka za pośrednictwem Wawel S.A. posiada 207.909 (słownie: dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji Wawel S.A., stanowiących 13,86% (słownie: trzynaście i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających (z zastrzeżeniem art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych) łącznie do 207.909 (słownie: dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 13,86% (słownie: trzynaście i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A. co łącznie stanowi 989.670 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji stanowiących 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Wawel S.A. i 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A, z zastrzeżeniem, że Wawel S.A. nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, w tym prawa głosu, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

V. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy:

Brak jest w stosunku do Zawiadamiającej podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

VI. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Zawiadamiająca nie jest uprawniona ani zobowiązana do nabycia jakichkolwiek akcji Wawel S.A. jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, a w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

VII. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Zawiadamiająca nie posiada głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

VIII. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 3), 7) i 8) Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 3), 7) i 8) Ustawy posiadanych przez Zawiadamiającą wraz z podmiotami zależnymi wynosi 989.838 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji stanowiących w przybliżeniu 66% (słownie: sześćdziesiąt sześć procent) udziału w kapitale zakładowym Wawel S.A. i w przybliżeniu 66% (słownie: sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A, z zastrzeżeniem, że Wawel S.A. nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, w tym prawa głosu, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-06 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki