1,5300 zł
0,00% 0,0000 zł
Wasko SA (WAS)

Informacja o odstąpieniu od umowy podpisanej przez spółkę zależną COIG S.A. z Miastem Katowice

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-28
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Informacja o odstąpieniu od umowy podpisanej przez spółkę zależną COIG S.A. z Miastem Katowice
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 28 listopada 2019 r. od spółki zależnej COIG S.A. o odstąpieniu w całości przez Miasto Katowice (Zamawiający) od umowy na realizację zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”, zawartej w dniu 04 października 2017 r. przez Miasto Katowice i Konsorcjum firm: COIG S.A. z siedzibą w Katowicach oraz VULCAN sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (Konsorcjum, Wykonawca).
Wartość umowy wynosiła 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona o zakup przez Zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzenia programu o obsługę funkcjonalności.
Przedmiot umowy obejmował dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w ponad 200 jednostkach organizacyjnych miasta wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej.
Jako przyczyny odstąpienia do umowy, Zamawiający wskazał:
- wykonywanie przedmiotu Umowy w sposób wadliwy i sprzeczny z umową poprzez nienależyte wykonanie części produktów wchodzących w zakres przedmiotu umowy, odmowę wykonania kolejnych produktów oraz brak zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie części produktów wchodzących w zakres przedmiotu umowy i brak usunięcia stanu zwłoki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- odmowę spełnienia świadczenia przez Konsorcjum.
Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy w całości wpłynęło do COIG S.A. w dniu 27 listopada 2019 r.
Zamawiający wezwał Konsorcjum do odbioru elementów świadczenia spełnionych przez Konsorcjum, zwrotu części otrzymanej kwoty wynagrodzenia tj. kwoty 5 827 246,77 zł oraz zapłaty kwoty w wysokości 4 801 130,34 zł, tytułem kary umownej stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia łącznego brutto z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum. Ponadto Zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, w którym wartość rzeczywistej szkody po stronie Zamawiającego przekroczy wartość naliczonej karu umownej
Stanowisko Zarządu COIG S.A.:
W ocenie Wykonawcy otrzymane odstąpienie od umowy jest bezzasadne, tym samym Wykonawca uznaje je za bezskuteczne. Wobec powyższego brak jest również podstaw do obciążenia Wykonawcy karą umowną, jak również do żądania zwrotu zapłaconego wynagrodzenia. Wskazane przez Zamawiającego w treści odstąpienia okoliczności są sprzeczne ze stanem faktycznym. Prace realizowane przez Wykonawcę były wykonywane należycie i terminowo, a opóźnienia i wstrzymanie realizacji umowy do jakich doszło, powstały z wyłącznej winy Zamawiającego, ze względu na brak wymaganego umową współdziałania oraz wielomiesięczne opóźnienia w realizacji umowy ze strony Zamawiającego.

Zarząd Emitenta zaznacza, iż okoliczności opisane powyżej mogą wpłynąć na zmiany wartości szacunkowych dotyczących wyceny przychodów z Umowy „Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”, które Emitent rozpoznał zgodnie z MSSF 15 w publikowanych dotychczas raportach okresowych. Rozpoznane dotychczas aktywo z tytułu Umowy wynosi 6,8 mln zł.
O podpisaniu umowy Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 29/2017 z dnia 04.10.2017 r.
W razie wystąpienia zdarzeń powodujących istotną zmianę stanu faktycznego lub prawnego opisanego w powyższym komunikacie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Tomasz Macalik Członek Zarządu
2019-11-28 Rafał Stefanowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.