REKLAMA

WANDALEX: Plan rozwoju Wandalex S.A. na lata 2015 -2017.

2015-06-25 09:33
publikacja
2015-06-25 09:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-25
Skrócona nazwa emitenta
WANDALEX
Temat
Plan rozwoju Wandalex S.A. na lata 2015 -2017.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Wandalex S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24.06.2015r. zatwierdził Plan rozwoju Wandalex S.A. na lata 2015-2017 oraz zawartą w nim politykę dywidendową Spółki.

Podstawowym celem Zarządu Emitenta jest wzrost wartości Wandalex S.A. dla akcjonariuszy, osiągany poprzez wzrost skali biznesu Spółki oraz poszerzanie jej kompetencji, a w konsekwencji zwiększanie jej wyników finansowych.

Głównym kierunkiem działań Wandalex S.A. jest podwojenie przychodów do 2019 r. przy zachowaniu średniorocznego tempa wzrostu przychodów na poziomie ok.15%. Wzrostowi skali biznesu będzie towarzyszyć również zwiększenie rentowności na poziomie całej Grupy. Realizacja powyższego celu uwzględnia stopniowe poszerzanie kompetencji Spółki w zakresie kompleksowego świadczenia usług wyposażenia magazynów oraz rozwoju dedykowanych rozwiązań logistycznych.

Wymienione cele będą osiągane w oparciu o następujące działania prowadzone w latach 2015-2017:

- Rozwój platformy produktowej
- Dotarcie na rynki zagraniczne poprzez współpracę z klientami z rynku krajowego
- Modernizację i rozbudowę istniejących mocy produkcyjnych
- Osiągnięcie do 2017 r. 5% udziałów w krajowym rynku dystrybucji wózków widłowych
- Zwiększenie siły dystrybucyjnej
- Rozwój dystrybucji internetowej wspartej intensywną promocją
- Rebranding Spółki: zmiana nazwy Spółki Wandalex S.A. na WDX S.A.
- Dalszy wzrost udziału w przychodach wysokomarżowych produktów własnych
- Rozwój Spółki w kierunku produktów zaawansowanych technologicznie
- Kastomizację rozwiązań
- Utrzymanie dyscypliny kosztowej
- Prowadzenie polityki dywidendowej, zgodnie z którą Zarząd Spółki będzie rekomendował w kolejnych latach wypłatę zysku na rzecz akcjonariuszy Spółki na poziomie ok. 50% osiągniętego zysku netto uwzględniając jednocześnie bieżące potrzeby Spółki i perspektywy jej rozwoju.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym, dotyczące Planu rozwoju Wandalex S.A., nie stanowią prognozy wyników w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Podstawa prawna szczegółowa:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-06-25 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu Marek Skrzeczyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki