REKLAMA

Venture INC ASI S.A.: wyniki finansowe

2021-11-15 18:59
publikacja
2021-11-15 18:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3Q_2021.11.15_VTI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. I. Przychody z działalności podstawowej 17 320 10 597 3 799 2 386
II. II. Zysk/Strata na działalności podstawowej 15 049 6 579 3 301 1 481
III. III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 16 112 8 393 3 545 1 890
IV. IV. Zysk/Strata netto 16 162 8 372 3 546 1 885
V. V. Całkowite dochody ogółem 16 162 8 372 3 546 1 885
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -651 -997 -143 -224
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 886 -624 -633 -140
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 692 -1 582 -371 -356
IX. IX. Przepływy pieniężne netto razem. -5 229 -3 203 -1 147 -721
X. X. Aktywa razem 62 774 48 760 13 550 10 771
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 188 53 41 12
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 105 24 22 5
XIII. XIII. Kapitał własny 62 481 48 683 13 486 10 754
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 2 984 2 984 644 659
XV. XV. Liczba akcji (w szt.) 29 840 29 840 6 441 6 592
XVI. XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,54 0,28 0,12 0,06
XVII. XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,54 0,28 0,12 0,06
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,09 1,63 0,45 0,36


Zastosowane kursy walutowe:1) poszczególne pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy- na dzień
30.09.2021 r. wg kursu 4,6329 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr
190/A/NBP/2021- na dzień 30.09.2020 r. wg kursu 4,5268 PLN/EUR,
tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/20202)
poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym-
za okres 01.01-30.09.2020 wg kursu 4,5585 PLN/EUR- za okres
01.07-30.09.2020 wg kursu 4,5811 PLN/EUR- za okres 01.01-30.09.2020
wg kursu 4,4420 PLN/EUR- za okres 01.07-30.09.2020 wg kursu 4,4436
PLN/EUR


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3Q 2021.11.15 VTI.pdfRaport 3Q 2021.11.15 VTI.pdf Rraport IIIQ 2021 VTI

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki