REKLAMA

Venture INC ASI S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 20:55
publikacja
2021-09-30 20:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021.09.30_Sprawozdanie_finansowe_polroczne_VTI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021.09.30_Sprawozdanie_Z_arzadu_polroczne_VTI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_VTI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody z dzia!alno"ci podstawowej 13 523 5 283 2 974 1 189
II. Zysk/Strata na dzia!alno"ci podstawowej 12 365 4 691 2 719 1 056
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 13 274 5 311 2 919 1 196
IV. Zysk/Strata netto 13 315 5 293 2 928 1 192
V. Ca!kowite dochody ogó!em 13 315 5 293 2 928 1 192
VI. Przep!ywy pieni#$ne netto z dzia!alno"ci operacyjnej -684 -577 -150 -130
VII. Przep!ywy pieni#$ne netto z dzia!alno"ci inwestycyjnej -5 103 -1 993 -1 122 -449
VIII. Przep!ywy pieni#$ne netto z dzia!alno"ci finansowej -1 693 -1 844 -372 -415
IX. Przep!ywy pieni#$ne netto razem -7 479 -4 414 -1 645 -994
X. Aktywa razem 59 754 45 737 13 218 10 117
XI. Zobowi%zania d!ugoterminowe 69 50 15 11
XII. Zobowi%zania krótkoterminowe 52 84 11 18
XIII. Kapita! w!asny 59 633 45 604 13 191 10 088
XIV. Kapita! zak!adowy 2 984 2 984 660 660
XV. Liczba akcji (w szt.) 29 840 29 840 29 840 29 840 000
XVI. Zysk/Strata na jedn% akcj# zwyk!% (w z!/EUR) 0,45 0,18 0,10 0,04
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedn% akcj#
zwyk!% (w z!/EUR)
0,45 0,18 0,10 0,04
XVIII. Warto"& ksi#gowa na jedn% akcj# (w z!/EUR) 2,00 1,53 0,44 0,34


Zastosowane kursy walutowe:


1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej


przelicza si" na walut" EUR wg #redniego kursu NBP


obowi!zuj!cego na dzie$ bilansowy:


- na dzie$ 30.06.2021 r. wg kursu 4,5208PLN/EUR, tabela


kursów #rednich NBP nr 124/A/NBP/2021


- na dzie$ 30.06.2020 r. wg kursu 4,4660PLN/EUR, tabela


kursów #rednich NBP nr 125/A/NBP/2020


2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z


innych ca%kowitych dochodów oraz sprawozdania z przep%ywów


pieni"&nych przelicza si" na walut" EUR wg kursu


stanowi!cego #redni! arytmetyczn! #rednich kursów


og%oszonych przez NBP obowi!zuj!cych na ostatni dzie$


ka&dego zako$czonego miesi!ca w danym okresie


sprawozdawczym:


- za okres 01.01-30.06.2021 wg kursu 4,5472 PLN/EUR


- za okres 01.04-30.06.2021 wg kursu 4,5222 PLN/EUR


- za okres 01.01-30.06.2020 wg kursu 4,4413 PLN/EUR


- za okres 01.04-30.06.2020 wg kursu 4,4862 PLN/EUR


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
2021.09.30 Sprawozdanie finansowe półroczne VTI.pdf2021.09.30 Sprawozdanie finansowe półroczne VTI.pdf
2021.09.30 Sprawozdanie Z arządu półroczne VTI.pdf2021.09.30 Sprawozdanie Z arządu półroczne VTI.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta VTI.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta VTI.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki