REKLAMA

Venture INC ASI S.A.: wyniki finansowe

2021-05-14 19:59
publikacja
2021-05-14 19:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_1Q_2021_VTI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody z działalności podstawowej 2821 635 617 147
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej 2198 375 481 87
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 2350 445 514 103
IV. Zysk/Strata netto 2373 424 519 98
V. Całkowite dochody ogółem 2373 424 519 98
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -486 -188 -106 -44
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2834 -2586 -620 -598
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 14 6 3
IX. Przepływy pieniężne netto razem -3293 -2759 -720 -638
X. Aktywa razem 50900 40810 10922 8965
XI. Zobowiązania długoterminowe 87 63 19 14
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 34 12 7 3
XIII. Kapitał własny 50779 40735 10896 8948
XIV. Kapitał zakładowy 2984 2984 640 655
XV. Liczba akcji (w szt.) 29840 29840 6403 6555
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR 0,01 0,01 0 0
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,01 0 0
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,70 1,37 0 0






1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się


na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień


bilansowy:


- na dzień 31.03.2020 r. wg kursu 4,5523 PLN/EUR, tabela kursów


średnich NBP nr 063/A/NBP/2020


- na dzień 31.03.2021 r. wg kursu 4,6603 PLN/EUR, tabela kursów


średnich NBP nr 062/A/NBP/2021


2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych


całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych


przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią


arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących


na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie


sprawozdawczym


- za okres 01.01-31.03.2020 wg kursu 4,3216 PLN/EUR.


- za okres 01.01-31.03.2021 wg kursu 4,5721 PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 1Q 2021 VTI.pdfRaport 1Q 2021 VTI.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-14 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki