REKLAMA

Venture INC ASI S.A.: wyniki finansowe

2020-09-28 23:41
publikacja
2020-09-28 23:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020_sprawozdanie_Zarzadu_pólroczne_VTI.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1H_2020_spr._pólroczne_VTI.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Podsumowanie_-_portfel_inwestycyjny_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Venture_2020_PSF_MSSF-PSR_skrocone_RAP_PL_PIE-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. I. Przychody z działalności podstawowej 5 283 1 518 1 189 354
II. II. Zysk/Strata na działalnosci podstawowej 4 691 - 1 151 1 056 -268
III. III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 5 311 -961 1 196 -224
IV. IV. Zysk/Strata netto 5 293 -1 149 1 192 -268
V. V. Całkowite dochody ogółem 5 293 - 1 149 1 192 -268
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z dzialalnosci operacyjnej -577 -912 -130 -213
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej -1 993 - 501 -449 -117
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 844 377 -415 88
IX. IX. Przepływy pienieżne netto razem - 4 414 -1 037 -994 -242
X. X. Aktywa razem 45 737 51 279 10 241 12 060
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 50 1 083 11 255
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 84 190 19 45
XIII. XIII. Kapitał własny 45 604 50 005 10 211 11 760
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 2 984 2 984 668 702
XV. XV. Liczba akcji (w szt) 29 840 000 29 840 000 29 840 000 29 840 000
XVI. XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 -0,04 0,04 -0,01
XVII. XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 -0,04 0,04 -0,01
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zl/EUR) 1,53 1,68 0,34 0,39


Zastosowane kursy walutowe:1)
poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na
walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:-
na dzień 30.06.2020 r. wg kursu 4,4660PLN/EUR, tabela kursów średnich
NBP nr 125/A/NBP/2020- na dzień 30.06.2019 r. wg kursu 4,2520
PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 124/A/NBP/20192)
poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym:- za okres 01.01-30.06.2020 wg kursu 4,4413 PLN/EUR-
za okres 01.04-30.06.2020 wg kursu 4,4862 PLN/EUR- za okres
01.01-30.06.2019 wg kursu 4,2880 PLN/EUR- za okres 01.04-30.06.2019
wg kursu 4,2782 PLN/EUR


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
2020 sprawozdanie Zarzadu półroczne VTI.BES.pdf2020 sprawozdanie Zarzadu półroczne VTI.BES.pdf
1H 2020 spr. półroczne VTI.BES.pdf1H 2020 spr. półroczne VTI.BES.pdf
Podsumowanie - portfel inwestycyjny 2020.pdfPodsumowanie - portfel inwestycyjny 2020.pdf
Venture_2020_PSF_MSSF-PSR_skrócone_RAP_PL_PIE-sig.pdfVenture_2020_PSF_MSSF-PSR_skrócone_RAP_PL_PIE-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-28 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki