REKLAMA

VOXEL S.A.: Zawarcie umowy znaczącej

2020-01-03 16:55
publikacja
2020-01-03 16:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-03
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała dwustronnie podpisaną w dniu 2 stycznia 2019 roku umowę o kredyt nieodnawialny nr WAR/8807/19/470/CB (dalej: „Umowa”) zawartą z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”). Na podstawie Umowy Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości do kwoty 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) celem finansowania i/lub refinansowania wydatków na akwizycję spółki SCANIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład własny Spółki został ustalony w Umowie na poziomie 10% równowartości każdego ciągnienia kredytu.

Kredyt zostanie udostępniony przez Bank jednorazowo w pełnej kwocie, a okres kredytowania ustalono do dnia 5 lipca 2022 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi stopę bazową WIBOR 3M powiększoną o marżę banku. Spłata kredytu nastąpi w 10 równych ratach (rosnące raty kapitałowe), płatnych co 3 miesiące w dniach wymagalności odsetek, które będą płatne do 30 dnia każdego miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata odsetkowa jest wymagalna w ostatnim dniu okresu kredytowania. Pierwsza rata kapitału będzie płatna w najbliższym dniu wymagalności odsetek po dniu, w którym upłynie okres karencji w spłacie kredytu, tj. po dniu 31 marca 2020 roku.

Zgodnie z Umową zabezpieczenia spłaty należności Banku stanowią:
a) weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową;
b) hipoteka umowna łączna do sumy 19.500.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych), w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ustanowiona na: (i) nieruchomości położonej w miejscowości Jelenia Góra, o łącznej powierzchni 0,0426 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym VOXEL INWESTYCJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00039075/6 - docelowo wpis z najwyższym pierwszeństwem w dziale IV tej księgi wieczystej oraz (ii) nieruchomości położonej w miejscowości Jelenia Góra, o łącznej powierzchni 0,0669 ha, stanowiącej własność VOXEL INWESTYCJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00082519/7 - docelowo wpis z najwyższym pierwszeństwem w dziale IV tej księgi wieczystej;
c) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej ww. nieruchomości;
d) zastaw finansowy na udziałach w SCANIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pozostałe warunki określone w Umowie, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółką, a Bankiem i osobami tym Bankiem zarządzającymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-03 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2020-01-03 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki