REKLAMA

VOXEL S.A.: Emisja obligacji serii L

2021-02-10 18:07
publikacja
2021-02-10 18:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-10
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Emisja obligacji serii L
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 10 lutego 2021 roku, podjął uchwałę nr 01/02/2021 w sprawie emisji Obligacji serii L, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst, na mocy której Spółka wyemituje nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych (dalej: „Obligacje”). Spółka wykupi Obligacje w terminie 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem prawa Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w szczegółowych Warunkach Emisji Obligacji serii L.

Oprocentowanie Obligacji serii L będzie zmienne i będzie ustalone w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 6M) ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 (słownie: sześć) miesięcy. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Emisja Obligacji serii L nastąpi poprzez skierowanie propozycji ich nabycia do mniej niż 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) oznaczonych adresatów, w sposób niestanowiący oferty publicznej. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wartość oszacowanych przez Spółkę jednostkowych zobowiązań zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia w/w Obligacji serii L, czyli na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynosiła 177,9 mln zł, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 0,6 mln zł.

Wskazane dane są danymi wstępnymi, nie pochodzą ze sprawozdań Emitenta i nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-10 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2021-02-10 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 250 zł w promocji Konta 360°! Sprawdź i skorzystaj!

Zyskaj aż 250 zł w promocji Konta 360°! Sprawdź i skorzystaj!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki