6,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
VOTUM (VOT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
sprawozdanie-finansowe-IH2018-GKVOTUM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie-z-dzialalnosci-IH2018-GKVOTUM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
VOTUM_RAP_PSF_i_PSSF_2018_MSUP_MSR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie-zarzadu-biegli.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie-zarzadu-dobre-praktyki.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie-zarzadu-przygotowanie-sprawozdania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
Wybrane dane finansowe – Grupa Kapitałowa VOTUM
I. Przychody ze sprzedaży 53 247 47 969 12 560 11 294
II. Koszty działalności operacyjnej 48 127 42 647 11 352 10 041
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 106 5 378 1 204 1 266
IV. Zysk (strata) brutto 4 747 5 285 1 120 1 244
V. Zysk (strata) netto 3 766 4 288 888 1 010
VI. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 87 46 21 11
VII. Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 3 679 4 242 868 999
VIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
IX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,31 0,35 0,07 0,08
X. Aktywa razem 81 840 71 590 18 764 17 164
XI. Zobowiązania razem 45 415 45 011 10 412 10 792
XII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 25 723 26 071 5 898 6 251
XIII. Kapitał własny 36 425 26 579 8 351 6 372
XIV. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 275 288
XV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,04 2,21 0,70 0,53
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 018 -72 476 -17
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 487 -839 115 -198
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 697 125 -872 29
Wybrane dane finansowe - VOTUM S.A.
XIX. Przychody ze sprzedaży 40 665 36 716 9 592 8 644
XX. Koszty działalności operacyjnej 40 040 36 352 9 445 8 559
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 977 7 816 2 825 1 840
XXII. Zysk (strata) brutto 11 933 7 771 2 815 1 830
XXIII. Zysk (strata) netto 11 030 6 791 2 602 1 599
XXIV. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
XXV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,92 0,57 0,22 0,13
XXVI. Aktywa razem 75 667 55 464 17 348 13 298
XXVII. Zobowiązania razem 37 532 34 608 8 605 8 297
XXVIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 24 957 23 424 5 722 5 616
XXIX. Kapitał własny 38 135 20 856 8 743 5 000
XXX. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 275 288
XXXI. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,18 1,74 0,73 0,42
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 611 -4 819 -380 -1 135
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 186 2 786 987 656
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 075 793 -254 187


Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz
śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawierają dane za
okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018. Dane porównawcze
prezentowane są odpowiednio:


- według stanu na dzień 31 grudnia 2017 dla sprawozdań z sytuacji
finansowej


- za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 dla sprawozdań z
całkowitych dochodów, sprawozdań z przepływów pieniężnych oraz
sprawozdań ze zmian w kapitale własnym.


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:- pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej zostały
przeliczone według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień
bilansowy (30 czerwca 2018: 1 EUR = 4,3616; 31 grudnia 2017: 1 EUR =
4,1709 PLN)


- pozycje sprawozdań z całkowitych dochodów oraz skróconych sprawozdań z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca do końca I półrocza danego roku (od 1
stycznia do 30 czerwca 2018: 1 EUR = 4,2395; od 1 stycznia do 30 czerwca
2017: 1 EUR = 4,2474).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
sprawozdanie-finansowe-IH2018-GKVOTUM.pdfsprawozdanie-finansowe-IH2018-GKVOTUM.pdf Sprawozdanie finansowe IH2018 GK VOTUM
sprawozdanie-z-dzialalnosci-IH2018-GKVOTUM.pdfsprawozdanie-z-dzialalnosci-IH2018-GKVOTUM.pdf Sprawozdanie z działalności IH 2018 GK VOTUM
VOTUM_RAP_PSF_i_PSSF_2018_MSUP_MSR.pdfVOTUM_RAP_PSF_i_PSSF_2018_MSUP_MSR.pdf Opinia biegłego rewidenta
oswiadczenie-zarzadu-biegli.pdfoswiadczenie-zarzadu-biegli.pdf Oświadczenie Zarządu ws wyboru biegłych
oswiadczenie-zarzadu-dobre-praktyki.pdfoswiadczenie-zarzadu-dobre-praktyki.pdf Oświadczenie Zarządu ws stosowania DPSN 2016
oswiadczenie-zarzadu-przygotowanie-sprawozdania.pdfoswiadczenie-zarzadu-przygotowanie-sprawozdania.pdf Oświadczenie Zarządu ws przygotowania sprawozdania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-11 Bartłomiej Krupa Prezes Zarządu
2018-09-11 Agnieszka Czaplińska Wiceprezes Zarządu
2018-09-11 Tomasz Stanisławski Członek Zarządu
2018-09-11 Magdalena Kryska Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.