REKLAMA

VOTUM S.A.: Rejestracja zmian Statutu Votum S.A.

2021-07-12 14:25
publikacja
2021-07-12 14:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_Spolki_t.j._z_21.06.2021_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-12
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Votum S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonanym w dniu 08 lipca 2021 r. wpisie do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego opisanych niżej zmian Statutu Spółki.

Stosownie do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2021 r. dokonano następujących zmian Statutu Spółki:

a) zapis § 15 ust. 5 Statutu otrzymał brzmienie: „5.Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”,
b) zapis § 16 pkt 4 Statutu otrzymał brzmienie: „4) badanie sprawozdań Zarządu, wniosków co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;”.

Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut Spółki t.j. z 21.06.2021 r..pdfStatut Spółki t.j. z 21.06.2021 r..pdf Statut Votum S.A. - tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-12 Anna Sulima-Kułatka Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki