REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

2020-04-30 18:48
publikacja
2020-04-30 18:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
6_List_Prezesa_Zarzadu_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_OSWIADCZENIE_skonsolidowane_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania_Vistal_Gdynia_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_RF_skonsolidwane_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Sprawozdanie_z_dzialanosci_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Oswiadczenie_RN_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
I. Przychody 65517 65357 15230 15317
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 638 -17398 148 -4077
III. EBITDA 8667 -8757 2015 -2052
IV. Zysk (Strata netto 254317 -49751 59119 -11660
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
V. Aktywa trwałe 169916 164732 39900 38310
VI. Aktywa obrotowe 56931 98299 13369 22860
VII. Kapitał własny -7717 -275459 -1812 -64060
VIII. Zobowiązania 234564 538490 55081 125230
IX. Suma bilansowa 226847 263031 53269 61170
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -27557 10768 -6406 2524
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1371 37154 -319 8707
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4835 -20366 1124 -4773
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego 11427 35520 2656 8325


Wartości pozycji rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania
z sytuacji finansowej zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone
według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z tabeli
nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 roku wynoszącego 4,2585 EUR/PLN, a
za rok 2018 po kursie średnim z tabeli nr 252/A/NBP/2018 z dnia
31.12.2018 roku wynoszącego 4,3000 EUR/PLN .


Wartości pozycji rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania
z całkowitych dochodów oraz rocznego skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w okresie 12 miesięcy zakończonych
31.12.2019 roku i 12 miesięcy zakończonych 31.12.2018 roku (odpowiednio:
4,3018 EUR/PLN i 4,2669 EUR/PLN).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
6_List_Prezesa_Zarządu_SSF.pdf6_List_Prezesa_Zarządu_SSF.pdf List
1_OŚWIADCZENIE_skonsolidowane_SSF.pdf1_OŚWIADCZENIE_skonsolidowane_SSF.pdf Oswiadczenie skonsolidowane
2_SSF MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania Vistal Gdynia 2019.pdf2_SSF MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania Vistal Gdynia 2019.pdf Sprawozdanie bieglego skonsolidowane
3_RF_skonsolidwane_SSF.pdf3_RF_skonsolidwane_SSF.pdf Sprawozdanie skonsolidowane
4_Sprawozdanie_z_dzialanosci_SSF.pdf4_Sprawozdanie_z_dzialanosci_SSF.pdf Sprawozdanei z dzialanosci
5_Oświadczenie_RN_SSF.pdf5_Oświadczenie_RN_SSF.pdf Oswiadczenia RN

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
2020-04-30 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
2020-04-30 Krzysztof Kriger Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kriger


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Małgorzata Skrzyniarz Główny Księgowy Małgorzata Skrzyniarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki