REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2021-05-28 18:00
publikacja
2021-05-28 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Zal._do_4_2021_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Zal._do_4_2021_projekty_uchwal_i_sprawozdania_RN,_raport_z_oceny.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 40, (zwana dalej „Spółką”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000305753 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie artykułu 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. na dzień 25 czerwca 2021 r., na godz. 12:00 w Gdyni, przy ul. Ejsmonda 2, 81-409 Gdynia (Hotel Nadmorski).

I. Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2020r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2020.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie oraz wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia od godziny 11:30 przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, sprawozdaniem o wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 oraz raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym sprawozdania o wynagrodzeniach.
Załączniki
Plik Opis
1. Zał. do 4_2021 ogłoszenie o zwołaniu WZA 2021.pdf1. Zał. do 4_2021 ogłoszenie o zwołaniu WZA 2021.pdf ogłoszenie o zwołaniu WZA
1. Zał. do 4_2021 projekty uchwał i sprawozdania RN, raport z oceny.pdf1. Zał. do 4_2021 projekty uchwał i sprawozdania RN, raport z oceny.pdf proejkty uchwał, sprawozdanie RN, sprawozdanie z wynagrodzeń, raport biegłego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki