REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2020-05-29 17:15
publikacja
2020-05-29 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal._do_10_2020_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 40, (zwana dalej „Spółką”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000305753 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie artykułu 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. na dzień 26 czerwca 2020r., na godz. 12:00 w Gdyni, przy ul. Ejsmonda 2, 81-409 Gdynia (Hotel Nadmorski).

I. Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2019r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie oraz wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia od godziny 11:30 przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki
Plik Opis
Zał. do 10_2020 ogłoszenie o zwołaniu WZA 2020.pdfZał. do 10_2020 ogłoszenie o zwołaniu WZA 2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki