REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę Mostu Stągiewnego w Gdańsku

2020-01-20 10:37
publikacja
2020-01-20 10:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-20
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę Mostu Stągiewnego w Gdańsku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka zawarła umowę z „Granaria Development Gdańsk” Sp. z o.o. („Zamawiający”) na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę Mostu Stągiewnego w Gdańsku na most zwodzony.

Wartość umowy wynosi 6 628 311,33 PLN netto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa przewiduje m.in. karę umowną za zwłokę w zakresie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Spółki – w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Łączna wysokość kar umownych została ograniczona do 20% wartości umowy netto, Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-20 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

To żabkość na rynku

17 000 zł przychodu gwarantowanego przez rok do 12 000 zł na rozwój biznesu tylko 5000 zł wkładu własnego w pełni wyposażony sklep

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki