REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych w Bydgoszczy

2021-09-23 11:05
publikacja
2021-09-23 11:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych w Bydgoszczy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 9/2021 informuje, że w dniu 23 września 2021 r. została zawarta umowa z Trakcja S.A. na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych w ramach zamówienia publicznego pn. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy”.

Wartość umowy wynosi 22.871.850,00 PLN brutto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa przewiduje karę umowną m.in. za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 20.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Łączna wysokość kar umownych została ograniczona do 20% wartości umowy brutto. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki