REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej obiektu mostowego

2021-06-14 13:21
publikacja
2021-06-14 13:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-14
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej obiektu mostowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 r. została zawarta umowa z krajowym kontrahentem na wykonanie i montaż przez Spółkę konstrukcji stalowej obiektu mostowego.

Wartość umowy wynosi 4.621.725,00 PLN brutto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.
Umowa przewiduje kary umowne nakładane na Spółkę m.in. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości: 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach; 0,03% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu; 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu, począwszy od piątego tygodnia; karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie zmienionym zgodnie z umową z przyczyn leżących po stronie Spółki; karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących tylko i wyłącznie po stronie Spółki.

Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Spółkę nie przekroczy 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-14 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki