REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie kontraktu na wykonanie konstrukcji stalowej przez spółkę zależną.

2021-05-20 14:56
publikacja
2021-05-20 14:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawarcie kontraktu na wykonanie konstrukcji stalowej przez spółkę zależną.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 maja 2021 r. została zawarta przez spółkę zależną Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji („Wykonawca”) umowa z krajowym kontrahentem na wykonanie konstrukcji stalowej.

Szacunkowa wartość kontraktu wynosi 2.739.825,00 PLN brutto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa przewiduje m.in. karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, karę za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% szacunkowej wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, karę z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z zawinionych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% szacunkowej wartości wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. Suma wszystkich kar nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego . W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z zawinionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% szacunkowej wartości wynagrodzenia netto. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany również do zapłaty na rzecz Wykonawcy poniesionych przez Wykonawcę kosztów na poczet realizacji niniejszej umowy naliczonych na dzień odstąpienia od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia własności tych materiałów na Zamawiającego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Ryszard Matyk Prezes Zarządu Ryszard Matyka
2021-05-20 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki