REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Wydanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. decyzji o przyznaniu Spółce pomocy na restrukturyzację

2021-12-31 16:14
publikacja
2021-12-31 16:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-31
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Wydanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. decyzji o przyznaniu Spółce pomocy na restrukturyzację
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 r. powziął wiedzę o wydaniu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. decyzji o udzieleniu Spółce pomocy na restrukturyzację w formie pożyczki w wysokości 10.000.000,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2020 o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców („Decyzja”).

Zgodnie z Decyzją udzielenie Spółce pożyczki uzależnione jest od spełnienia się następujących warunków:
1) ustanowienia zabezpieczenia zwrotu pożyczki na rzecz Skarbu Państwa – ministra właściwego do spraw gospodarki, w następujących formach:
- hipoteki umownej w kwocie 12.000.000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 1073, 1074, 1078 oraz nr 1079 i prawie własności do budynków znajdujących się na tych działkach, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1Y/00074506/4 wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia oraz cesji wszelkich wierzytelności, jakie przysługiwać będą z tytułu kolejnych polis i/lub umów ubezpieczenia, dotyczących ww. nieruchomości,
- zastawu rejestrowego w kwocie 12.000.000,00 zł na ruchomościach Spółki wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia oraz cesji wszelkich wierzytelności, jakie przysługiwać będą z tytułu kolejnych polis i/lub umów ubezpieczenia, dotyczących ww. ruchomości,
- weksla własnego Spółki in blanco wraz z deklaracją wekslową zgodnie z którą remitent uprawniony będzie do uzupełnienia weksla do kwoty 15.000.000,00 zł,
- oświadczenia Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. co do obowiązku zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami określonymi w decyzji, odsetkami ustawowymi za ewentualne opóźnienie w płatności oraz zwrotu kosztów postępowania, to jest na zabezpieczenie wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności związanych z udzieleniem pożyczki do łącznej maksymalnej sumy w wysokości do kwoty 15.000.000,00 zł.

2) dostarczenia przez Spółkę:
- wszelkich zgód wymaganych w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814 i 1298) dla skutecznego zaciągnięcia zobowiązania określonego w decyzji o uwzględnieniu wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację w formie pożyczki, albo oświadczenia o braku obowiązku uzyskania zgód,
- oświadczenia o uzyskaniu albo braku obowiązku uzyskania zgód korporacyjnych dotyczących zaciągnięcia zobowiązania wynikającego z Decyzji.

Pożyczka zostanie udzielona na okres 60 miesięcy, harmonogram spłat pomocy został ustalony w 60 miesięcznych ratach, a pożyczka będzie oprocentowana w wysokości 4,53% w skali roku.

Spółka po otrzymaniu Decyzji złożyła w dniu 31 grudnia 2021 r. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania na podstawie art. 127 § 1 k.p.a., w związku z czym z dniem doręczenia ww. oświadczenia Decyzja stała się ostateczna i prawomocna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-31 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
2021-12-31 Jerzy Kralski Wiceprezes Zarządu Jerzy Kralski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki