REKLAMA

VINDEXUS S.A.: Transakcje na akcjach spólki.

2021-11-09 14:09
publikacja
2021-11-09 14:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
W_2195_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-09
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Transakcje na akcjach spólki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również „Spółką”) informuje, że w dniu 8 listopada 2019 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:
„ZAWIADOMIENIE
na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937 („Towarzystwo”), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), działając w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego pod nazwą VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem 1 („Fundusz”), zawiadamia, co następuje.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.
AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, T: +48 22 531 54 54, F: +48 22 531 54 55, [email protected], www.agiofunds.pl. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, kapitał zakładowy: 870 000,00 zł (w całości wpłacony).
W dniu 04 listopada 2021 r. Fundusz zbył 233.000 akcji spółki pod firmą Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057576 („Spółka”). W wyniku powyższej transakcji, zawartej na rynku regulowanym, posiadany przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, wynoszący ponad 15%, zmienił się o 2% ogólnej liczby głosów i spadł poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a) bezpośrednio
Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 956.226 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji Spółki, reprezentujących 8,19% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 956.226 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
b) bezpośrednio inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo
Przed dokonaniem transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały bezpośrednio 951.784 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki, reprezentujące 8,15% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 951.784 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
c) pośrednio
Inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały pośrednio akcji Spółki.
d) łącznie fundusze zarządzane przez Towarzystwo
Przed dokonaniem transakcji Fundusz i pozostałe fundusze inwestycyjne, zarządzane przez Towarzystwo, posiadały łącznie 1.908.010 akcji Spółki, reprezentujących 16,34% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.908.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 16,34% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a) bezpośrednio
Po transakcji Fundusz posiada bezpośrednio 723.226 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć) akcji Spółki, reprezentujących 6,19% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 723.226 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
a) bezpośrednio inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo
Po transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają bezpośrednio 951.784 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki, reprezentujące 8,15% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 951.784 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
b) pośrednio
Inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają pośrednio akcji Spółki.
c) łącznie fundusze zarządzane przez Towarzystwo
Po transakcji Fundusz i pozostałe fundusze inwestycyjne, zarządzane przez Towarzystwo, posiadają łącznie 1.675.010 akcji Spółki, reprezentujących 14,34% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.675.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,34% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.
Podmioty zależne od Funduszu nie posiadają akcji Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie, do których nabycia akcjonariusz dokonujący zawiadomienia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.
Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data ich wygaśnięcia.
Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 ustawy o ofercie i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1.675.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,34% udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Zawiadomienie zawierające dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
W_2195_2021.pdfW_2195_2021.pdf Pismo akcjonariusya

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-09 Jan Kuchno Prezes Zarządu
2021-11-09 Artur Zdunek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki