Powołanie osób nadzorujących

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-30
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus S.A". na podstawie uchwał Nr: 22-30 powołało na okres 3-letniej wspólnej kadencji następujące osoby nadzorujące:
- Ryszard Jankowski
- Piotr Kuchno
- Sławomir Trojanowski
- Andrzej Jankowski
- Daniel Dębecki
- Marta Currit
- Lech Fronckiel
- Witold Jesionowski
- Włodzimierz Tylman
Piotr Kuchno, Sławomir Trojanowski, Marta Currit, Ryszard Jankowski, Daniel Dębecki, Lech Fronckiel, Andrzej Jankowski zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.
Ryszard Jankowski
Pan Ryszard Jankowski ukończył studia wyższe z tytułem magistra inżyniera na Wydziale Technologii Mleczarstwa i Żywności w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie (1968 r.). Jest doktorem nauk rolniczych, który to tytuł uzyskał w Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie(1980 r.). Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu firmami krajowymi i z kapitałem obcym, a w szczególności w zarządzaniu zasobami materialnymi i ludzkimi przedsiębiorstw, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie technologii spożywczych jak i zarządzania firmami.
2002 - 2012 Dyrektor - Własna działalność gospodarcza w zakresie produkcji żywności
1998 - 2002 Prezes Zarządu - Animex Suwalskie Zakłady Drobiarskie
1997 - 1998 Prezes Zarządu - Animex Białostockie Zakłady Drobiarski
1990 - 1996 Konsultant - Food Processing Consulting
1983 - 1989 Adiunkt - Ośrodek Badań Naukowych
1980 - 1981 Dyrektor Naczelny - Białostockie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego
1975 - 1981 Kierownik Wydz. Produkcji Mięsa - Białostockie Zakłady Mięsne
1970 - 1971 Prezes Zarządu - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Poświętnem
1968 - 1970 Stażysta, Technolog - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Poświętnem
Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.
Piotr Kuchno
Radca Prawny. Piotr Kuchno posiada wykształcenie wyższe, w maju 2007 r. ukończył Wydział Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku Finanse i Bankowość (magisterskie studia stacjonarne), natomiast w kwietniu 2007 r. - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Prawo (magisterskie studia stacjonarne). W okresie 2007 - 2011 r. Piotr Kuchno odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W czerwcu 2011 r. Piotr Kuchno złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym, od wrześniu 2011 r. Piotr Kuchno jest wpisany na listę radców prawnych.
Pan Piotr Kuchno pełni następujące funkcje w następujących spółkach:
05.2006 - obecnie Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Członek Rady Nadzorczej;
09.2009 - obecnie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Nida sp. z o.o. Przewodniczący Rady
Nadzorczej;
09.2011 - obecnie Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Członek zarządu;
07.2015 - 05.2016 Energomontaż-Północ Gdynia S.A. Sekretarz Rady Nadzorczej;
10.2010 - 09.2011 Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Członek Rady Nadzorczej
07.2010 - 05-2012 Master Finance S.A. Członek Rady Nadzorczej;
04.2008 - 02.2010 Norblin S.A. Członek Rady Nadzorczej;
09.2006 - 03.2007 Wytwórnia Mas Bitumicznych - PRD Koszalin sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej;
03.2004 - 10.2006 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - Koszalin S.A. Członek Rady Nadzorczej;
Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Sławomir Trojanowski
Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną pozytywnie egzaminem końcowym.
Przebieg pracy zawodowej:
2006 - obecnie własna działalność gospodarcza - kancelaria radcy prawnego
2005 - 2006 praca na stanowisku Koordynatora Regionu ds. sprzedaży w firmie sektora finansowo-bankowego Tacoma Polska Sp. z o.o.
2000 - 2011 wykładowca w Zakładzie Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2000 - 2002 Kierownik Regionu ds. operacyjnych w firmie sektora finansowo-bankowego Provident Polska S.A.
1998 - 1999 Kierownik ds. organizacyjnych - Toruńskie Centrum Promocji Zdrowia S.A.
Pan Sławomir Trojanowski pełni następujące funkcje w następujących spółkach:
03.2019 – obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej
02.2019 – obecnie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Ostróda sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej
12.2018 – obecnie Togatus Audyt I Restrukturyzacja sp. z o.o., Członek Zarządu
04.2016 – 07.2018 Hotele Olsztyn Sp. z o. o. Członek Rady Nadzorczej
05.2012 - obecnie Giełda Praw Majątkowych ,Vindexus" S.A. Członek Rady Nadzorczej
03.2013 - 03.2016 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z/s Tyrowie
Przewodniczący Rady Nadzorczej
11.2015 - 02.2016 Przedsiębiorstwo Usług Komunalno - Rolnych Sp. z o. o. z/s w Miłkach,
Przewodniczący Rady Nadzorczej
12.2009 - 05.2011 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie, Radio Olsztyn S.A. z/s w
Olsztynie, Członek Rady Nadzorczej
06.2009 - 03.2010 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o. o. z/s w Olsztynie, Członek Rady Nadzorczej
Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.
Andrzej Jankowski
Pan Andrzej Jankowski ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Toronto na Wydziale Biochemii (1997). W latach 1997-2003 odbywał studia doktoranckie na Wydziale Biochemii na Uniwersytecie Toronto, które zakończył uzyskaniem tytułu doktora biochemii.
Przebieg pracy zawodowej:
04. 2014 - obecnie Mebis TFI S.A. Menedżer ds Operacji
05. 2014 - obecnie GPM Vindexus S.A. Analityk Biznesowy
12. 2007 - 02.2013 ObjectNova Inc. Menedżer Projektów i Procesów
2004 - 10. 2007 YYZ Pharmatech Inc. Naukowiec i Współzałożyciel
2004 - 2006 Ryerson University, Wykładowca
2002 - 2004 Synx Pharma Inc. Stażysta Laboratorium i Menedżer Projektów
Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.
Daniel Dębecki
Pan Daniel Dębecki posiada wykształcenie wyższe, w 1999 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo i administracja. W roku 2004 Daniel Dębecki ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego.
1999 - 2007 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy, Syndyk masy upadłości, Nadzorca Sądowy, Kurator
2004 - obecnie Indywidualna praktyka radcowska
2013 - obecnie Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
Pan Daniel Dębecki jest członkiem niezależnym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Marta Currit
Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego na WPiA UW w Warszawie. Studiowała na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Regensburgu (Niemcy). W 2009 roku złożyła egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Przebieg pracy zawodowej:
02.2010 - obecnie Marta Currit Kancelaria Adwokacka (w okresie 02.2010 - 05.2014 stała współpraca z CMS Cameron McKenna, Warszawa oraz White & Case, Warszawa)
09.2005 - 02.2010 CMS Cameron McKenna, Warszawa
Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.
Lech Fronckiel
Lech Fronckiel posiada wykształcenie wyższe. W 1978 r. otrzymał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na kierunku Ekonomika i Organizacja Produkcji. W 1979 r. ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne SGPiS. W 1979 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie we Freiburgu (Niemcy). W 1980 r. odbył staż naukowy w zakresie controllingu w LVM - Versicherungen Muenster (Niemcy).
Przebieg kariery zawodowej:
2003 - obecnie Satoria Group SA - Wiceprezes Zarządu Spółki ds. Finansowych i Restrukturyzacji
2002 - obecnie PEGiK Geokart Sp. z o.o. - Prezes Zarządu;
1984 - 2002 PEGiK Geokart, Kierownik Działu Ekonomicznego, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych, Dyrektor Naczelny;
1978 - 1984 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Pracownik naukowy ;
Pan Lech Fronckiel pełni funkcje w następujących spółkach:
1998 - 2013 Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Członek Rady Nadzorczej
2002 - obecnie Przedsiębiorstwo Eksportu Geodezji i Kartografii Geokart Sp. z o.o. Prezes Zarządu
2008 - obecnie Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. Prezes Zarządu
2008 - obecnie RT Hotels S.A. Wiceprezes Zarządu
2013 - obecnie Biavita Polska Sp. z o.o./ Biavita Polska S.A., Prezes Zarządu
2011 - obecnie VHM sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej
2011 - obecnie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne W Lublinie Spółka sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej
2009 - obecnie Geokart - International sp. z o.o.
Pan Lech Fronckiel jest członkiem niezależnym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Witold Jesionowski
Witold Jesionowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkolę Główną Handlową w Warszawie. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych. Ukończył kursy sprzedaży i zarządzania w USA oraz Finlandii.
Doświadczenie zawodowe:
2017 - obecnie ZUK Stąporków S.A., Członek Rady Nadzorczej;
2017 - obecnie Tower Concept Sp. z. o o., Członek Zarządu;
2016 − obecnie, Krynica Vitamin S.A., Członek Rady Nadzorczej;
2015 − 2017 Tevor S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2014 − 2016 Ekolobud S.A., Członek Rady Nadzorczej;
2013 − 2014 Petrology Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2012 − 2013 Bomi S.A., Prezes Zarządu;
2011 − 2012 Hardex S.A., Prezes Zarządu;
2010 − 2011 Kompap S.A., Członek Rady Nadzorczej;
2009 − 2011 Gino Rossi S.A., Prezes Zarządu;
2009 − 2011 Cartoon Planet S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2008 − 2009 TB Opakowania S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2006 − 2006 Lentex S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2006 − 2006 LZPS Protektor S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2005 − 2006 Mista Sp. z o.o., Prezes Zarządu;
2003 − 2006 Sarmata Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu;
2002 − 2006 Frozen Food Group Poland Ltd Sp. z o. o., Członek Rady Nadzorczej;
2002 − 2003 AMP Logistyka Sp. z o.o., Prezes Zarządu;
2002 − 2002 Agram S.A., Prezes Zarządu;
2001 − 2006 Lubawa S.A., Prezes Zarządu;
1998 − 2001 Lubawa S.A., Wiceprezes Zarządu;
2000 − 2001 Pref-Bud Sp. z o.o., Prezes Zarządu;
1994 − 1999 Mista Sp. z o.o., Dyrektor Sprzedaży;
1993 − 1994 Mista Sp. z o.o., Kierownik Sprzedaży;
1992 − obecnie Pol - Office, własna działalność gospodarcza
Pan Witold Jesionowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Włodzimierz Tylman
Włodzimierz Tylman posiada wykształcenie wyższe. W 1976 r. otrzymał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W 2016 r. ukończył studia podyplomowe Coaching Profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe:
1984 – 1987 PHZ Polservice, Dyrektor Finansowy oddziału w Libii
1987 – 1990 Metalexport sp z.o.o. Zastępca Dyrektora Biura ds. ekonomiczno-finansowych
1990-1992 Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie, I Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Finansowy
1992-1994 Zakłady Przemysłu Ciągnikowego Ursus w Warszawie, Dyrektor ds. Finansów i Marketingu
1994-1995 Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego Polmos w Łodzi, Dyrektor Finansowy
1995 – obecnie Towarzystwo Wspólnego Inwestowania Taco sp. z o.o., Prezes Zarządu
Pan Włodzimierz Tylman jest członkiem niezależnym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-30 Jan Kuchno Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.