VINDEXUS S.A.: Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 6 lipca 2020 r.

2020-07-07 15:57
publikacja
2020-07-07 15:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-07
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 6 lipca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 6 lipca 2020 r. akcjonariusz posiadający 10 głosów na WZA zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do następujących uchwał:
1) Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
2) Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
3) Uchwała nr 7 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;
4) Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. za rok obrotowy 2019;
5) Uchwała nr 9 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. za rok obrotowy 2019;
6) Uchwała nr 10 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
7) Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Kuchno;
8) Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Zdunkowi;
9) Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno;
10) Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcie Currit;
11) Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu;
12) Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu;
13) Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckielowi;
14) Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Jankowskiemu;
15) Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Dębeckiemu;
16) Uchwała nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Tylmanowi;
17) Uchwała nr 22 w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki;
18) Uchwała nr 23 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
19) Uchwała nr 24 w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;


Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane z zastrzeżeniem iż sprzeciw do uchwały nr 5 akcjonariusz zgłosił po głosowaniu nad uchwałą nr 6 tj. po przejściu do kolejnego punktu porządku obrad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-07 Jan Kuchno Prezes Zarządu
2020-07-07 Artur Zdunek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki