REKLAMA

VINDEXUS S.A.: Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku.

2021-07-01 13:49
publikacja
2021-07-01 13:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. akcjonariusz posiadający 187 668 głosów na ZWZA zgłosił sprzeciw do następujących uchwał:
1) Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
2) Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
3) Uchwała nr 11 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
4) Uchwała nr 25 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-01 Jan Kuchno Prezes Zarządu
2021-07-01 Artur Zdunek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki