VAT: Faktura za usługi turystyczne

Od 1 maja 2004 r. podstawą opodatkowania wykonywanych usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę podatku należnego. Pod rządami starej ustawy opodatkowaniu podlegał cały obrót.
Marża to różnica między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.  

Faktury dokumentujące świadczenie usług turystycznych, których podstawą opodatkowania jest marża, muszą zawierać:
1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
3) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym,
4) nazwę towaru lub usługi,
5) jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,
6) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
7) dodatkowo oprócz wszystkich innych obowiązkowych elementów faktury wyrazy: „VAT marża”.

 

W fakturach wystawionych przez siebie na usługi własne nie wykazuje się kwot podatku (art. 119 ust. 10 nowej ustawy o VAT).
Faktura VAT-marża może wyglądać w następujący sposób:

 Olsztyn, 26.06.2004 r.

Data Spzredaży: 24.06.2004 r.

 

Faktura VAT "marża"

Dostawca

    Auto Salon sp.zo.o.

    ul. Żołnierska 200

    10-600 Olsztyn

    NIP:.....................

Nabywca:

    Jan Nowakowski

    ul. Pstrowskiego 48 m. 83

    10-601 Olsztyn

 
l.pNazwa towaruIlośćWartość brutto
1Samochód osobowy

m-ki FIAT Punto
111.000 zł


Razem: 11.000 zł

Zastosowano szczególną procedurę opodatkowania marży przewidzianą w art. 120 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) 

Bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki (osoba fizyczna, inny podatnik VAT, inna firma), w przypadku gdy podatnik:
1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,
2) działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek,
3) przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty,
4) prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty
- nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.

 

A zatem zasada opodatkowania marży dotyczy usług świadczonych przez biuro turystyczne, bez względu na to, jaki podmiot nabywa taką usługę, jednak dotyczy tylko takich podatników, którzy świadcząc usługi turystyczne we własnym imieniu i na własny rachunek nabywają towary i usługi od innych podmiotów.

 

Usługi dla bezpośredniej korzyści turysty to usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

 

Jeżeli przy świadczeniu usługi turystyki podatnik, oprócz usług nabywanych od innych podatników, dla bezpośredniej korzyści turysty część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie ("usługi własne”), podstawę opodatkowania ustala się odrębnie dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.
Produkty własne biura podróży, które świadczy usługę kompleksową, stanowią odrębną podstawę opodatkowania.

 

W celu określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych stosujesz zasadę ogólną, według której podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem natomiast jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.
Należy pamiętać, że w prowadzonej ewidencji istotne jest, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne.

 

Oznacza to, że konsumentem tychże poszczególnych składników jest jedynie turysta. Należy zauważyć, że podatnik - sprzedawca usługi musi prowadzić dodatkową ewidencję tych składników usługi turystycznej, które nabył od innych podmiotów, a także ewidencję własnych usług turystycznych, które łącznie wchodzą w skład usługi turystycznej.

 

Podstawa prawna:
- art. 29, art. 119 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.),
- § 11 ust. 1, § 12 ust. 2, ust. 8, § 14  rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. wystawiania faktur, danych, które faktura powinna zawierać, oraz sposób i okres przechowywania faktur (Dz.U. z 2004 r. nr 97, poz. 971).

Tekst pochodzi z „Poradnika Podatnika”.

„Poradnik Podatnika” jako jedyna publikacja podpowiada, co zrobić, by w każdej chwili móc się powołać na opinie ekspertów a tym samym poprawnie rozliczać podatki. Daje też gwarancję, że jeśli urząd skarbowy zakwestionuje podjęte decyzje, podatnik będzie wiedział, jak się obronić.

www.poradnikpodatnika.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl