VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zmiana stanu posiadania

2019-05-17 09:44
publikacja
2019-05-17 09:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-17
Skrócona nazwa emitenta
VARSAV GAME STUDIOS S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2019 roku Emitent powziął informację od Varsav S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”), w nawiązaniu do informacji przekazanej przez Akcjonariusza w dniu 13 lipca 2018 roku dot. zmiany stanu posiadania akcji w związku ze zbyciem przez Akcjonariusza 700.000 akcji Emitenta, na podstawie której Spółka opublikowała raport bieżący ESPI nr 20/2018 zawiadomił, iż w związku z brakiem zapłaty ceny przez kupującego za nabywane akcje, w dniu 15 maja 2019 roku transakcja zbycia przez Akcjonariusza akcji Spółki nie doszła do skutku, a przekazane przez Akcjonariusza zawiadomienie opublikowane w dniu 17 lipca 2018 roku należy uznać za bezzasadne.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W związku z brakiem zapłaty na rzecz Akcjonariusza przez kupującego ceny za zbywane 700.000 akcji, w dniu 15.05.2019 roku transakcja nabycia przez Akcjonariusza ww. akcji nie doszła do skutku. W konsekwencji, przygotowana przez Akcjonariusza informacja w dniu 13 lipca 2018 roku dot. zmiany stanu posiadania akcji, na podstawie której Spółka opublikowała raport bieżący ESPI nr 20/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku została przekazana bezzasadnie z uwagi na fakt, iż nie doszło do zmiany stanu posiadania Spółki.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

W związku z brakiem zapłaty na rzecz Akcjonariusza przez kupującego ceny za zbywane 700.000 akcji, w dniu 15.05.2019 roku transakcja nabycia przez Akcjonariusza ww. akcji nie doszła do skutku. W konsekwencji, przygotowana przez Akcjonariusza informacja w dniu 13 lipca 2018 roku dot. zmiany stanu posiadania akcji, na podstawie której Spółka opublikowała raport bieżący ESPI nr 20/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku została przekazana bezzasadnie z uwagi na fakt, iż nie doszło do zmiany stanu posiadania Spółki.

Przed dokonaniem powyższej transakcji, która nie doszła do skutku Akcjonariusz posiadał 11.204.648 akcji Spółki, reprezentujących 62,07 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 62,07 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

W związku z brakiem zapłaty na rzecz Akcjonariusza przez kupującego ceny za zbywane 700.000 akcji, w dniu 15.05.2019 roku transakcja nabycia przez Akcjonariusza ww. akcji nie doszła do skutku. W konsekwencji, przygotowana przez Akcjonariusza informacja w dniu 13 lipca 2018 roku dot. zmiany stanu posiadania akcji, na podstawie której Spółka opublikowała raport bieżący ESPI nr 20/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku została przekazana bezzasadnie z uwagi na fakt, iż nie doszło do zmiany stanu posiadania Spółki.

W konsekwencji, uwzględniając powyższe informacje oraz mając na uwadze, iż transakcja nie doszła do skutku w dniu 13 lipca 2018 roku Akcjonariusz posiadał 11.904.648 akcji Spółki, reprezentujących 65,95 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 65,95 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, natomiast uwzględniając powyższe informacje oraz dotychczasowe zawiadomienia kierowane przez Akcjonariusza, Akcjonariusz poinformował, iż na dzień dzisiejszy Akcjonariusz posiada 11.309.738 akcji Spółki, reprezentujących 56,41 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 56,41 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki:

Nie dotyczy.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Nie dotyczy.

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Nie dotyczy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-17 Konrad Mroczek Prezes Zarządu Konrad Mroczek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki