REKLAMA

VABUN S.A.: Otrzymanie z PARP informacji o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie

2021-06-07 22:48
publikacja
2021-06-07 22:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
VABUN S.A.
Temat
Otrzymanie z PARP informacji o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka) informuje, iż dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pismo z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej „PARP”), w którym PARP działając jako Instytucja Pośrednicząca, poinformowała o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie zawartej ze Spółką w dniu 18 grudnia 2018 r., ze skutkiem natychmiastowym.

Ponadto, PARP określiła do zwrotu przez Spółkę kwotę 99.500,00 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Spółki, do dnia ich zwrotu. W piśmie wskazano, iż kwotę wraz z odsetkami Spółka zobowiązana jest uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Zarząd przypomina, iż powyższe dotyczy realizowanego przez Spółkę projektu pn. "Rozwój spółki Vabun S.A. poprzez wejście na rynki zagraniczne", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, o czym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 17/2018 w dniu 7 listopada 2018 r. Wartość środków ustalonych do zwrotu stanowi całość środków pieniężnych przekazanych przez PARP uprzednio Spółce, tj. refundacji w kwocie 25.500,00 zł oraz zaliczki w kwocie 74.000,00 zł.

Podstawą dla rozwiązania umowy o dofinansowanie przez PARP był m. in. stwierdzony brak realizacji większości działań przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, co stanowiło naruszenie postanowień umowy o dofinansowanie.

Zarząd Spółki zamierza uiścić kwotę zwrotu w terminie wynikającym z wezwania PARP.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-07 Łukasz Górski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki