Unijne wsparcie na wspólne projekty nauki i biznesu

Fundusze UE Konsorcja naukowo-przemysłowe dostaną dotacje na innowacyjne przedsięwzięcia. Będzie o nie łatwiej, bo NCBR zmieniło kryteria na korzyść wnioskodawców.

Istotną barierą w tworzeniu i komercjalizacji innowacji na rynku jest niewystarczająca współpraca przedstawicieli biznesu i nauki. Dlatego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspiera finansowo przedsięwzięcia zmierzające do opracowania rozwiązań, których potrzebę zdefiniowali konkretni przedsiębiorcy.

Regionalne agendy

Do 12 września przedstawiciele firm oraz naukowcy, którzy chcą razem realizować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, mogą starać się o unijne wsparcie. Oferuje je poddziałanie 4.1.2 programu Inteligentny Rozwój („Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze”). Budżet naboru wynosi 340 mln zł, z czego prawie 24 mln zł są przeznaczone dla firm i naukowców z województwa mazowieckiego, a ponad 316 mln zł – z pozostałych województw. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 mln zł, a maksymalna – 8 mln zł.

- Konkurs stwarza konsorcjom naukowo-przemysłowym możliwość realizacji nowatorskich projektów, które bezpośrednio przyczynią się do rozwoju danego regionu. Wychodząc naprzeciw potrzebom wnioskodawców, wprowadziliśmy nowe zasady naboru wniosków, co w naszej ocenie zwiększy liczbę dobrych przedsięwzięć - podkreśla prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Duży popyt na dotacje

Poprzedni nabór z tego poddziałania cieszył się dużym zainteresowaniem. Do podziału było 400 mln zł, z czego 28 mln zł dla konsorcjów z Mazowsza, a 372 mln zł – z pozostałych województw. Do NCBR wpłynęło wówczas 168 wniosków o wartości dofinansowania ponad 628 mln zł. W efekcie pozytywną ocenę formalną uzyskały 154 projekty, z czego 19 otrzymało wsparcie w wysokości ponad 55,5 mln zł. W wyniku odwołań przedsiębiorców i naukowców NCBR przyznało dotacje jeszcze czterem konsorcjom - na łączną kwotę 67,4 mln zł. Fundusze zostały przeznaczone na projekty związane m.in. z opracowaniem innowacyjnych kompozycji dermatologicznych stosowanych w radioterapii i zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków.

Wysoki popyt na dotacje w ubiegłorocznym konkursie daje nadzieję, że zainteresowanie obecnym naborem również będzie duże. Co ważne, przedsięwzięcia muszą wpisywać się w obszar regionalnych agend naukowo-badawczych. W tym zestawieniu są takie dziedziny, jak zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, transport i budownictwo, innowacyjne technologie dla środowiska oraz procesy przemysłowe. 

We wniosku, oprócz spełnienia wszystkich kryteriów formalnych i merytorycznych, konsorcja powinny koniecznie zaplanować prace rozwojowe i ewentualnie badania przemysłowe. Znaczenie będą miały m.in. oryginalność rozwiązania i zapotrzebowanie rynku na wyniki przedsięwzięcia.

Ukłon w stronę wnioskodawców

Prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, podkreśla, że jego agencja wprowadziła nowe zasady naboru wniosków wychodząc naprzeciw potrzebom wnioskodawców. Jego zdaniem efektem zmian powinna być większa liczba projektów o wysokim poziomie innowacyjności.

Dostęp do technologii

Warto podkreślić, że unijne wsparcie  jest szczególnie atrakcyjne dla mikro-, małych i średnich firm, ponieważ pozwala sfinansować im nawet do 80 proc. kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Dzięki współpracy z jednostkami naukowymi będą miały dostęp do nowych rozwiązań technologicznych, transferu wiedzy oraz wysoko wykwalifikowanego personelu.

Konkurs jest interesujący także dla jednostek naukowych, które planują nawiązać lub rozwinąć współpracę z przedsiębiorcami po to, aby wprowadzić na rynek nowe lub ulepszone produkty czy technologie. Tym bardziej, że jednostka naukowa musi być liderem konsorcjum, które będzie zrzeszać maksymalnie pięć podmiotów - zarówno naukowych, jak i firmy. 

Projekty aplikacyjne

Kolejną propozycją NCBR wspierającą współpracę naukowców z przedsiębiorcami jest działanie 4.1.4 programu Inteligentny Rozwój („Projekty aplikacyjne”). Oferty można składać od 18 września do 18 grudnia. Projekty mają obejmować badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem powinny być unikalne, przynajmniej w skali kraju, przedsięwzięcia technologiczne.

Dwa wcześniejsze nabory cieszyły się sporym zainteresowaniem konsorcjów, jednak niewiele przedsięwzięć otrzymało wsparcie. Wynikało to z relatywnie wysokich wymagań konkursowych, szczególnie związanych z kryterium innowacyjności rozwiązania. Musi mieć ona światowy poziom i charakter przełomowy dla rynku. Poza tym nabór był organizowany tylko raz w roku i trwał zaledwie przez miesiąc. Dlatego NCBR postanowiło wprowadzić w konkursowej dokumentacji zmiany korzystne dla wnioskodawców. Przede wszystkim ogłosiło nabór z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Konsorcja naukowo-przemysłowe będą miały znacznie więcej czasu, aby porozumieć się co do celu i obszaru projektów oraz podpisać umowę zabezpieczającą ich interesy. Warto dodać, że ustalenie ostatecznych jej zapisów jest często procesem długofalowym.

W obecnym naborze do podziału między wnioskodawców jest 200 mln zł. Projekty mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 10 mln zł, natomiast minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 2 mln zł. Co ważne, nowatorskie pomysły muszą być realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej jednego przedsiębiorcy i jednej jednostki naukowej. Mogą one liczyć maksymalnie pięć podmiotów, a udział przedstawicieli biznesu w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu nie może być niższy niż 30 proc.

Warto podkreślić, że zgłaszane przedsięwzięcia muszą wpisywać się w obszar tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Więcej informacji na ich temat można znaleźć na stronie: www.smart.gov.pl. Premiowane będą projekty o wysokim poziomie innowacyjności, a ważnym kryterium oceny będzie opłacalność ich wdrożenia. 

Zdecyduje ciekawy pomysł 

Najważniejszą zmianą jest jednak usunięcie kryterium dostępu, zgodnie z którym projekt musiał dotyczyć innowacji o skali światowej. Teraz poziom innowacyjności będzie weryfikowany według kryterium punktowego. Im większą innowacyjnością będzie charakteryzowało się przedsięwzięcie, tym więcej punktów może dostać wnioskodawca.

Z wymogów usunięto także kryterium, na podstawie którego eksperci sprawdzali, czy projekt ma cechy innowacji przełomowej. Często była to bardzo subiektywna ocena, która utrudniała proces weryfikacji oferty.

Dotacje sfinansują przede wszystkim koszty operacyjne przedsięwzięcia. Są to m.in. wynagrodzenia oraz materiały i surowce niezbędne do przeprowadzenia prac badawczych. W zależności od rodzaju badań i podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum wsparcie może wynieść do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu dla jednostek naukowych, a w przypadku przedsiębiorców 80 proc. i 60 proc. - odpowiednio dla badań przemysłowych i prac rozwojowych.

NCBR stawia także na współpracę regionalną. Chce promować projekty realizowane na terenie więcej niż jednego województwa oraz konsorcja, których podmioty działają w różnych województwach.

Na koniec ważna uwaga dla przedsiębiorców i naukowców, którzy złożyli wnioski o dotację już w innym konkursie lub ich projekt oczekuje na ocenę albo podlega procedurze odwoławczej. Niestety – oni nie mogą startować w aktualnym naborze.

Konkursy dla przedsiębiorców i naukowców z dotacjami na badania i prace rozwojowe

Zasady naborów

 

 

 

Konkurs z dotacjami „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze” 

Konkurs z dotacjami „Projekty aplikacyjne” 

Kto może starać się o dotacje

Konsorcja naukowo-przemysłowe złożone z maksymalnie pięciu podmiotów, których liderem jest jednostka naukowa

Konsorcja składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz jednej jednostki naukowej

Termin składania wniosków

 

Od 12 czerwca do 12 września

Od 18 września do 18 grudnia

Budżet konkursu

340 mln zł

200 mln zł

Rodzaj wspieranych projektów

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe wpisujące się w obszar regionalnych agend naukowo-badawczych

Przedsięwzięcia, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem powinny być unikalne, przynajmniej w skali kraju, przedsięwzięcia technologiczne

Wysokość wsparcia projektów

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 8 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 10 mln zł

Źródło: NCBR
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 prs

Czysty Marksizm.
Pod przykrywka demokracji i UE.
Jeden wielki kant.

! Odpowiedz

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl