Umowa-zlecenie - wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Umowa-zlecenie to jedna z bardzo popularnych form zatrudnienia. Charakteryzuje się ona większą elastycznością, brakiem konieczności opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe, czy możliwością wykonywania obowiązków poza siedzibą zleceniodawcy. 

Na samym początku należy zaznaczyć, że umowa-zlecenie jest umową cywilnoprawną. Oznacza to, że przy jej zawieraniu, wykonywaniu, rozwiązywaniu czy rozstrzyganiu wszelkich sporów zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (konkretnie art. 734-751), a nie Kodeksu pracy. Przez umowę-zlecenie należy rozumieć zobowiązanie jednej osoby (zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (np. pracy) dla innego podmiotu (zleceniodawcy), na warunkach określonych w umowie.

(Pexels)

Sprawdź, gdzie otrzymasz najtańszą gotówkę »

Pracodawcy często wykorzystują umowę-zlecenie jako zamiennik umowy o pracę, który stanowi dla nich niższy koszt. Jeśli z treści umowy wynika konieczność wykonywania obowiązków osobiście, odpłatnie oraz w miejscu i o czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę, to faktycznie mamy do czynienia z wykonywaniem umowy o pracę. Jeśli mimo to pracujemy na mocy umowy-zlecenia, to takie działanie pracodawcy może być podstawą do ukarania go grzywną w wysokości od 1000 do 30 000 zł na mocy art. 281 Kodeksu pracy, a także do powództwa o ustalenie stosunku prawnego w formie umowy o pracę, co wiąże się z dodatkowymi prawami dla zatrudnionego.

Różnice między umową-zleceniem a umową o pracę

W obecnej sytuacji gospodarczej mimo wszystko czasami ciężko odróżnić, czy dana osoba wykonuje swoje obowiązki z mocy umowy o pracę, czy umowy-zlecenia. Od umowy o pracę umowę-zlecenie odróżniają następujące szczegóły:

 • zleceniobiorca nie ma obowiązku wykonywania zlecenia w ściśle określonym miejscu ani czasie, nie jest też zależny od zleceniodawcy,
 • zlecenie może być wykonane przez osobę trzecią,
 • umowa-zlecenie niekoniecznie musi być odpłatna,
 • wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc,
 • zleceniobiorca za szkodę wyrządzona zleceniodawcy lub osobom trzecim w związku z wykonywanym zleceniem odpowiada całym swoim majątkiem.

Jakie zapisy muszą się znaleźć w umowie-zleceniu?

Na umowie-zlecenie muszą pojawić się następujące elementy, które zostaną wyjaśnione poniżej: określenie stron umowy, opis zlecenia i współpracy, termin wykonania zlecenia i wynagrodzenie oraz zasady dotyczące odpowiedzialności. 

 • Określenie stron umowy

Jeśli umowa zawierana jest między osobami fizycznymi, to w umowie powinny znaleźć się imiona, nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adresy zamieszkania oraz numery dokumentów obu stron umowy oraz numery PESEL stron. Jeśli osoby fizyczne będące stronami umowy prowadzą działalność gospodarczą, potrzebna będzie nazwa działalności oraz Numer Identyfikacji Podatkowej. Jeśli jedną ze stron umowy jest spółka, konieczne będzie podanie nazwy spółki, adresu jej siedziby, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Na umowie-zleceniu powinno widnieć też miejsce i data zawarcia umowy.

 • Opis zlecenia i określenie zakresu współpracy

Strony muszą dokładnie opisać, na czym ma polegać świadczone zlecenie. Im dokładniej zostanie ono opisane, tym łatwiej będzie dochodzić ewentualnych roszczeń i rozstrzygać spory. Z drugiej strony, w umowie powinny znaleźć się również obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy, w tym dostarczenie odpowiednich materiałów do wykonania zlecenia.

 • Termin i wynagrodzenie

Umowa powinna regulować również czas trwania zlecenia, z podaniem dnia jego rozpoczęcia oraz zakończenia (lub oznaczenie, że umowa jest na czas nieoznaczony). Oczywiście, umowę można wypowiedzieć w trakcie jej trwania. 

Od 2018 obowiązuje minimalna stawka godzinowa przy wykonywaniu pracy na podstawie zlecenia. Od 1 stycznia 2019 roku wynosi ona 14,70 zł brutto, dlatego też wynagrodzenie za godzinę wykonywania pracy nie może być niższe od tej kwoty. Jeśli jednak strony ustaliły niższą płącę, należy ją wyrównać do minimalnej stawki. Aby znać odpowiednią wysokość, trzeba umieścić w umowie zapis określenia sposobu potwierdzenia liczby przepracowanych godzin. 

 • Odpowiedzialność

W umowie-zleceniu powinien znaleźć się także zapis, który reguluje sytuację niedopełnienia umowy. Może to dotyczyć niewykonania zlecenia w terminie oraz wykonania w sposób wadliwy lub nienależyty. W tym punkcie należy też określić konsekwencje takich zdarzeń – na przykład anulowanie zlecenia bądź pomniejszenie wynagrodzenia.

Dodatkowo, w umowie strony mogą zastrzec, że nie dopuszcza się powierzania zleconych czynności osobom trzecim. Można dodać również zapis, że w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (co jest jedynie potwierdzeniem), a także fakt, że wszelkie zmiany w umowie mogą być wprowadzane jedynie przez formę pisemną, pod rygorem nieważności. Oczywiście umowa powinna być własnoręcznie podpisana przez obie strony.

Należy jednak nadmienić, że umowa-zlecenie w przeciwieństwie do umowy o pracę nie musi być zawarta na piśmie. Strony mogą zawrzeć umowę-zlecenie także w formie ustnej, a wszelkie zmiany umowy zawarte w tej formie również mogą być wprowadzone w ten sam sposób. Dodatkowo, jeśli umowa-zlecenie nie stanowi inaczej, to nie obowiązują nas m.in. przepisy ochronne dotyczące czasu pracy, minimalne wynagrodzenie, prawo do urlopu, prawo do przerw w pracy ani okres wypowiedzenia.

Kredyt hipoteczny z umową-zlecenie? Sprawdź oferty banków »

Kiedy zawierać umowę-zlecenie?

Tak samo jak w przypadku umowy o pracę, umowa-zlecenie jest umową starannego działania. Oznacza to, że przy tej formie zatrudnienia ważny jest fakt wykonywania określonej pracy, a nie jej efekt. Inaczej jest np. w przypadku umowy o dzieło, gdzie istotny będzie jej efekt, a nie fakt wykonywania. Zawarcie umowy zlecenia będzie więc uzasadnione w na przykład poniższych pracach:

 • roznoszenie ulotek lub telemarketing,
 • usługi ochroniarskie,
 • catering, sprzątanie,
 • opieka nad dzieckiem, osobą starszą, czy niepełnosprawną,
 • outsourcingowe usługi prawne, księgowe, IT.

Składki odprowadzane od umowy-zlecenia

Od wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy-zlecenia pobierane są składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe (nie są pobierane, jeśli zleceniobiorca ma status studenta) oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo zleceniobiorca może na własne życzenie obciążyć swoje wynagrodzenie składką na ubezpieczenie chorobowe.

Od każdej umowy-zlecenia, podobnie jak od umowy o pracę, należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18 proc. świadczenia pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, dodatkowo pomniejszoną o kwotę pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne nieprzekraczającej 7,75 proc. podstawy wymiaru składki.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie świadczeń i ubezpieczeń

Świadczenie / ubezpieczenie

Umowa-zlecenie

Umowa o pracę

Ubezpieczenie społeczne

Obowiązkowo, jeżeli stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia

Tak, obowiązkowo

Ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowo, jeżeli stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia

Tak, obowiązkowo

Ubezpieczenie chorobowe

Dobrowolnie (zleceniobiorca musi złożyć stosowny wniosek)

Tak, obowiązkowo

Urlop wypoczynkowy

Nie, chyba że zatrudniony ustali ze zleceniodawcą na piśmie wynagrodzenie za czas niewykonywania zlecenia

Tak, wynika z przepisów Kodeksu Pracy

Zwolnienie lekarskie

Tak, jeżeli zleceniobiorca zawnioskuje o objęcie go ubezpieczeniem chorobowym

Tak

Zasiłek macierzyński i urlop na opiekę nad dzieckiem

Tak, jeżeli zleceniobiorca zawnioskuje o objęcie go ubezpieczeniem chorobowym

Tak, wynika z przepisów Kodeksu Pracy

Urlop na żądanie

Nie przysługuje

Tak, wynika z przepisów Kodeksu Pracy

Staż pracy

Tak, jeżeli umowa-zlecenie jest jedyną podstawą do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

Tak

Źródło: Opracowanie własne, Bankier.pl


Chwilówki, pożyczki bez BIK - wyszukiwarka ofert szybkich pożyczek online
 »

Różnica przy koszcie zatrudnienia pojawia się, kiedy zleceniobiorcą jest student do 26. roku życia lub osiąga w innej firmie dochód w wysokości równej lub wyższej od minimalnego wynagrodzenia – wtedy pracodawca nie odprowadza od zleceniodawcy swojej części składek do ZUS oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jest to jeden z powodów, dla którego umowy cywilnoprawne są tak popularne.

Najważniejsze cechy umowy-zlecenia

Zatrudnienie w formie umowy-zlecenia dla niektórych osób będzie lepszą opcją niż praca na umowie o pracę, jednak osoby szukające stałego zatrudnienia mogą nie być z niej zadowolone. Umowę-zlecenie cechuje przede wszystkim:

 • duża swoboda zarówno w zawieraniu, jak i rozwiązywaniu umowy, ale z drugiej strony zagrożenie zerwania z dnia na dzień dla obu stron
 • brak składek od zleceniobiorcy, który jest studentem, a także brak obowiązku odprowadzania składki chorobowej
 • brak ciągłego nadzoru zleceniodawcy nad zleceniobiorcą
 • wyższe wynagrodzenie netto oraz niższe koszty pracownika dla pracodawcy
 • brak przywilejów wynikających z umowy o pracę, jednak zleceniobiorca, o ile znajdą się odpowiednie zapisy w umowie, może otrzymywać podobne świadczenia jak pracownik, np. urlop w okresie letnim, zwrot kosztów podróży służbowych, itp.

Lokaty i konta oszczędnościowe - najlepiej oprocentowane oferty »

Podsumowując, umowa-zlecenie charakteryzuje się większą elastycznością., może być zlecana osobom trzecim, a wykonywać ją można poza siedzibą przedsiębiorstwa. Wynagrodzenie jednak nie powinno być niższe od minimalnej płacy godzinowej, która wynosi w 2019 roku 14,70 zł brutto

Jak wypowiedzieć umowę-zlecenie

Jak wynika z przepisów Kodeksu cywilnego, wypowiedzenie umowy-zlecenia może nastąpić niezależnie od czasu, na jaki została ona zawarta. To oznacza, że po wypowiedzeniu umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Jednak strony mogą umieścić w dokumencie zapis dotyczący czasu wypowiedzenia, który to nie wyłącza możliwości jej wypowiedzenia z ważnych powodów.  

Wypowiedzenie umowy-zlecenie nie musi być co do zasady zawarte na pismie, ale musi zostać wyrażone tak, aby strony nie miały wątpliwości co do charakteru czynności prawnej. Dodatkowo - wypowiedzenie powinno być ujęte w takiej formie, w której została zawarta umowa. 

Co musi zawierać wypowiedzenie umowy-zlecenie? Przede wszystkim datę i miejsce złożenia wypowiedzenia, określenie stron - imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres siedziby firmy lub miejsce zamieszkanie. Dodatkowo powinna zawierać informację o tym, kto wypowiada umowę-zlecenie oraz, jeśli powód był ważny, wskazać ku temu podstawy. Na końcu obie strony muszą złożyć swoje podpisy. 

Marcin Lekki, Weronika Szkwarek

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
69 111 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
59 76 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
18 23 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
22 15 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
13 15 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 11 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
18 34 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
9 7 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
12 3 ~kamil

sytuacja nie tylko jeden, nie może pracuje pracy bez papieru. nie wazna jaka umowa nie było problem np. wypłata . ustnie to nie każdy trzyma a najlepiej papier, pozdrawiam

! Odpowiedz
1 5 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
9 7 ~moni113

Witam mam umowę zlecenie a pracuję po 12 godzin od 7 do 19 i tak z 4, dni w tygodniu umowę mam na 3/4 etatu i według umowy powinnam zarabiać 400 zl miesięcznie i pracować dużo mniej godzin pracuje z 4 koleżankami które maja to samo wymagają od nas pracy jak byśmy miały umowę o prace a nie mamy co z tym zrobić??? A dodam jeszcze ze żadna z nas umowy nie podpisała i nie widziała jej na oczy ale są jakim cudem czy bez podpisu jest ważna???? Dziekuje za odp

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
13 32 ~Dawid

Witam. Podpisałem umowę zlecenie na okres trzech miesięcy. Pytanie moje brzmi czy mogę po miesiącu wypowiedzieć umowę z dnia na dzień bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji jeśli w umowie nie ma wzmianki o okresie wypowiedzenia?

! Odpowiedz
2 5 ~kamil

umowa w treści jest na pisane ,, rozwiązanie,, jeśli nie ma to kodeks cywilny. umowa zlecenie nie ma obowiązek przychodzi do pracy tylko obowiązek wykonuje pracy. jaka praca to nalezy

! Odpowiedz
3 2 ~fjhhku odpowiada ~kamil

ani kropki ani przecinka pisać nie umiesz?

! Odpowiedz
5 6 ~wiki

czy pracujac na umowie zlecenie musze dostarczyc pracodawcy zwolnienie lekarskie

! Odpowiedz
0 2 ~borys

pracujemy bez umowy byla umowa do konca kwietnia co dalej robic

! Odpowiedz
4 6 ~Monika

Witam. A co jeśli ktoś pracuje w firmie X na umowę o pracę i jeszcze zatrudnił się w firmie Y na umowę zlecenie. W firmie. Y pracuje On z innym pracownikiem(wspólnikiem) zatrudnionym na tych samych warunkach(okreslone wynagrodzenie za określoną pracę). I teraz tak. Wspólnik pracuje tam codziennie ale on nie może być codziennie bo musi być w pracy w firmie X ale w dni wolne od pracy w firmie X pracuje ze wspólnikiem w firmie Y. Wspólnicy pomimo nieobecności. Jednego z nich chcą by firma Y przesłała wynagrodzenie ich zespołu po połowie dla każdego. Czy taka sytuacja jest nie zgodna z prawem? To jest nie w porządku dla tego cp pracuje w firmie Y codziennie ale tak się umówili i tak chcą.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 4 ~Czikoo

Mam takie pytanie a mianowicie w umowie na zlecenie dotyczącej pracy mam wpisana karę umowna za niewykonanie lub niezależyte wykonanie zobowiązania. Umowa jest na 3 mies z okresem wypowiedzenia 3 dni, praca jaką wykonuje zmusza mnie do stania cały czas (ochrona), jednak po mies pracownia moja dawna kontuzja kolana, uniemożliwia mi wykonywanie pracy, (straszne bóle kolana od przeciążenia) i chce wypowiedzieć tą umowę i moje pytanie jest takie czy będę musiał w takim razie zapłacić tą karę gdy wypowiem umowę i zachowam okres wypowiedzenia?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 3 ~Bbbb

Najlepsze tutaj będzie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia. Wtedy z dniem rozwiązania umowy przestaje Pan pracować a kara nie ma tutaj znaczenia. Jeżeli podczas stosunku pracy Pan nie wykonał swojej pracy należycie albo nie stawił się do pracy wtedy kara doszłaby do skutku. Najlepiej porozmawiać z pracodawcą i ustalić warunki.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Pracownik odpowiada ~Bbbb

Pracuje już tydzień na umowę-zlecenie i jeszcze nie dali umowy,mimo że już ją podpisałem.

! Odpowiedz
3 1 ~kasiulka09

Mam pytanie ponieważ ostatnio zatrudniłam się na umowie zlecenie na okres 3miesiecy i na umowie jest że wynagrodzenie za te 3 miesiące wynosi 1800zł brutto,(rzeszta pieniędzy jest do ręki) i chciałam się dowiedzieć ponieważ jestem studentką czy należy mi się większa stawka niż pracowniką którzy się nie uczą a mają taką samą umowę?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 4 ~Bbbb

Zależy od tego jak się Pani dogadała z Pracodawcą. Ale czytając Pani wypowiedź to nie należy się Pani większa stawka z tytułu bycia studentką. W związku z tym, że jest Pani studentką Pracodawca nie odprowadza za Panią składek ZUS.

! Odpowiedz
6 9 ~tomasz

Umowa zleczenie to smiec. Nie jestes pracownikiem w przeciwienstwie do pelnoprawnego pracownika na umowie o prace.

! Odpowiedz
0 0 pumbelix

Ale będąc na umowie zlecenie na warunkach kodeksu cywilnego, możesz wykonywać powierzoną pracę kiedy chcesz i gdzie, ale musi ona być w terminie. Będąc na Umowie o pracę musisz wykonywać swoją pracę w określonych godzinach i w określonym miejscu.

! Odpowiedz
5 7 ~koczarian

witam,mam pytanie czy mogę zawrzeć umowę zlecenie pomiędzy mną(działalność gospodarcza)a mężem(pracuje w innej firmie)na czas 1 roku i po tym też czasie nastąpiło by również naliczone wynagrodzenie(nie miesięcznie).Jak sprawa się ma z US I ZUS.Czy forma umowy może być ustna?

! Odpowiedz
4 4 ~tedes

Jakie mam szanse? W umowie jest zapis: „...bezterminowo z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dla obu stron.” Wypowiedziałem w połowie lipca, pracowałem do końca sierpnia. Z końcem sierpnia zleceniodawca odebrał mi sprzęt i anulował wszystkie moje upoważnienia, uniemożliwiając mi w ten sposób kontynuację pracy do końca okresu wypowiedzenia. Ostatnie wynagrodzenie otrzymałem za lipiec. Czy należy mi się wynagrodzenie za sierpień - październik?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 ~Dan_Dan

Moim zdaniem należy się to wynagrodzenie lub odszkodowanie, gdyż to z winy zleceniodawcy nie mogłeś wykonywać obowiązków do końca okresu wypowiedzenia.

! Odpowiedz
3 4 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
13 0 ~berta

otrzymalam umowe-zlecenie,jak jest z wynagrodzeniem,gdyz powiedziano mi,ze pierwsza wyplate otrzymam,dopiero po 2_ch miesiacach.Czy to jest normalne??

! Odpowiedz
1 0 ~MO

W zależności jak masz zapisane w umowie. Masz zapis o wynagradzaniu dwumiesięcznym? Co prawda pierwszy raz spotykam się z takim ustaleniem.

! Odpowiedz
1 2 ~Bbbb

Zależy jaki zapis jest w umowie. Jeżeli jest tam napisane, że rozliczenie następuje co każde 2 miesiące to owszem, jest to normalne.

! Odpowiedz
6 19 ~marzena

Mam umowę -zlecenie od 18/08/2016-31/11/2016 ale po 5 dniach dostałam zawiadomienie że muszą zlikwidowac mój etat,mimo że na umowie jest 2 tygodniowy termin wypowiedzenia,czy tak można?

! Odpowiedz
4 10 ~WOJTEK

mam umowę zlecenia od 01.07 do 31.12 br Czy mogę ją rozwiązać w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny

! Odpowiedz
4 1 ~MO odpowiada ~WOJTEK

Jaki masz zapis o okresie wypowiedzenia umowy?

! Odpowiedz
4 13 ~Vitalii

Dzień dobry czy mogę zostać zwolnionym i dostać karę odrazu

! Odpowiedz
11 37 ~Ewelina

Witam! mam pytanie - mam umowę - zlecenie - czy mogę w pracy zrobić co należy i iść do domu czy muszę pracować całe 8 godzin ?

! Odpowiedz
2 9 ~Ona123

Witam czy wszystko jest dalej aktualne?
Czy można pracować 8 godzin od poniedziałku do piątku w wyznaczonym miejscu?

Z poważaniem

! Odpowiedz
7 13 ~Stachu

Witam. Mam pytanie. Mamy kontrole z ZUSu, a mam umowe zlecenie. Problem w tym, ze dzis dowiedzialem sie, ze nie mam od pol roku statusu ucznia-sluchacza. Wynika z tego, ze przez pol roku za mnie nikt nic nie odprowadzal. W jak glebokim jestem szambie??

! Odpowiedz
3 3 ~agata

Ty własciwie w żadnym. Nie masz tylko ubezpieczenia (żadnego) i wszystko w temacie. Natomiast twój zleceniodawca owszem tkwi po szyję gdyz powinien był te składki odprowadzać od chwili kiedy ten status straciłeś.
Natomiast pytanie : czy Ty miałeś obowiązek powiadomić zleceniodawcę o utracie statusu czy on sam powinien był to wiedzieć może wprowadzić (delikatnie mówiąc) zamęt w waszych stosunkach.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
21 2 ~krystian

Jeśli szukacie stabilnej pracy na umowę o pracę to polecam sprawdzić Kasę Stefczyka. Pracuję w jednym z oddziałów od trzech lat i jestem bardzo zadowolony.

! Odpowiedz
3 8 ~Krak

Witam, jestem niepełnoletni ( 17l. ) i chciałem sobie popracować w te wakacje, ale dowiedziałem się, że jak znajdę umowę na zlecenie i zacznę dostawać wynagrodzenie to zalicza się to na konto mojej mamy jako forma zarobku, przez to mogą nam odciąć alimenty z państwa. Dlatego pytam się czy to jest prawda, czy coś może się zmieniło w prawie?

Z góry dziękuję za odpowiedz. :)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
15 9 ~Filifionka

Ja przez prawie rok pracowalam w sklepie i mialam umowe zlecenie, a moje obowiązki były identyczne jak osób na umowe o prace tak jak i czas pracy określony przez pracodawcę

! Odpowiedz
2 0 ~Polan

Art.22 $ 1i $1pkt1 i $1 pkt2 kodeksu pracy . + świadkowie.Czy są tacy?Pierwszy krok, skarga do PIP. i przedstawienie problemu.Następnie prośba o protokół pokontrolny.No i Sąd Pracy.

! Odpowiedz
0 7 ~Poirytowana

Moja umowa zlecenie trwa od początku roku do końca i jest drugą umowa bo pierwsza była po stażu z urzędu pracy. Ostatnio z niej zrezygnowałam i poszłam do urzędu pracy aby się zarejestrować to powiedzieli mi, że mam przynieść coś o rozwiązaniu tej umowy, od kiedy trzeba przynosić kwitek od byłego pracodawcy o rozwiązaniu umowy zlecenie???

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 13 ~kaczus1

Państwo sankcjonuje kradzież pieniędzy przez pracodawców którzy zatrudniają ludzi na umowę-zlecenie ponieważ oficjalna stawka np.400zł miesięcznie to fikcja gdyż czasem idą za tym duże nieoficjalne pieniądze przez to okradany jest skarb państwa zaś pracownik odkłada albo nie szczątkowe albo i nie składki emerytalne .Dziwne że urzędy skarbowe wiedząc o takich przekrętach co wynika z rozliczeń podatkowych sankcjonują taką kradzież bo jakim trzeba być idiotą żeby uwierzyć że człowiek zasuwa po 250 godzin za 400 zł

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 12 ~pracownik

Okrada to Państwo a nie pracodawcy. jeżeli 50 % mojej pensji zabiera. Idąc do lekarza muszę płacić więc gdzie są te pieniądze które mi zabierają. A emerytura ??? 50 % społeczeństwa umiera i nic nie dostaje więc gdzie są te pieniądze i kto kogo okrada

! Odpowiedz
6 4 ~Funia

Pracuje w markecie na umowe 3mies probna sa tez pracownicy na umowe zlecenie za 6 zl robia po 7 lub8 godzin na dwie zmiany razem wykladamy towar ale oni maja lepiej bo robia tylko to a ja oprocz towaru to jeszcze 10 ,innych rzeczy I gonie jako tzw.doradca klienta I wogole za najnizsza pensje zastanawiam sie czy po zakonczeniu umowy nie przejsc do nich pensja podobna ale mniej na glowie na zleceniowce I co z tego ze mam umowe o prace jak idzie sie zajechac a oni robia sobie spokojnie I patrza jak ja sie nagonie czy warto miec umowe o prace?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 7 ~adam

tak

! Odpowiedz
0 8 ~Józef

Jestem na emeryturze. Dorabiam na umowę zlecenie (system 12/24). W umowie jest zapis, że zleceniobiorca (czyli ja) zobowiązuje się do dozorowania obiektu (biurowiec) przy ul...... Ostatnio pracodawca poinformował nas, że w soboty i niedzielę oraz w dni robocze w godzinach wieczornych mamy dodatkowo sprzątać jego prywatną posesję (koszenie trawy, grabienie liści pielenie grządek itd. krótko mówiąc mamy utrzymywać porządek na jego prywatnym terenie. Mam pytanie CZY JEST TO ZGODNE Z PRAWEM ?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 3 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 7 ~gosc

Ja tez pracuje na zlecenie i na 3 zmiany i mam 4 zl na godz to jest hanba w polu wiecej zarabiaja niz my i jak czlowiek ma zyc godnie

! Odpowiedz
1 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 7 ~simba

nie pracować, szukać czegoś innego. Gdy mamy szansę na godną pracę nie pchajmy się na wyzysk.

! Odpowiedz
1 11 ~chrobry

Pani Premier - proszę dać swoim ministrom po 12 zł na godzinę - może być netto za ich pracę, bo nie jest więcej warta. Ludzie muszą godnie zarabiać, by godnie żyć, a wtedy wszyscy skorzystają. Praca ww jakiejś biedronce za 1.500. to nieporozumienie, praca na budowie za np.14-18 zł na zlecenie za 500 zł to terroryzm. Jak się Pani nie zbudzi ze snu to wkrótce sama zostanie w Polsce wraz z emerytami i ludzmi na cmentarzach. ALE MOŻE PANI O TO CHODZI...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 5 ~olek

Pracowałem do niedawna na umowę-zlecenie na 500 zł. No czarna rozpacz, niecałe 30 h na tę żałosną umowę, a reszta na czarno. Te kolesie forsę tłuką, a państwo im na to zezwala, a potem jęczą, że na zus-y dla emerytów nie mają. Patologia. Najpierw ci wspaniali ministrowie zezwalają na niepłacenie do Zus-u, a potem dziwią się, że w kasie zusu forsy brak. Mają podobno wyższe studia i kwalifikacje wysokie, a logiki nie mają. Ciekawe.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 15 ~marzena

hej. do paru lat pracuje na umowie zlecenie i gdyby nie chorobowe to od 7 lat nie mialabym wolnego. jestem opiekunka i pracuje od 7 do 20 w niedziele swieta czyli 7 dni w tyg. mam dosc takiego wyzysku za cale 8 zl na godz. Pozdrawiam wszystkich na zleceniach

! Odpowiedz
6 24 ~niewolnik

Feudalizm niewolnictwo polecam lekturę kodeksu cywilnego Ten gnój który wprowadził umowę zlecenie powinien wisieć,jest to okradanie pracownika w imię dziwnego prawa. Ciekawe co na to konstytucja i prawa człowieka, kto pozwolił na taki wyzysk. A potem płacz bo ZUS nie ma pieniędzy na wypłaty, jak ma mieć jak Janusze rejestrują dwie firmy i od jednej umowy za 50zł odprowadzają ZUS to jest MAFIA

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 22 ~paweł

Zgadzam się. To jest wyzysk tych ludzi których bieda zmusza do harowania za marne grosze żeby utrzymać rodziny, a jeszcze i z takich umów potrafią łachudry tak okroić kasę że na zapiernicza się człowiek jak wół i gówno z tego ma!! A robić musi bo ma dzieci.


! Odpowiedz
1 12 ~Noe

Tylko dlatego pracujemy tak bo nie mamy wyjścia niech zapłacą godziwą stawkę to ludzie nie będą odchodzić

! Odpowiedz
4 2 ~jaa

Witam jestem zatrudniona na umowę zlecenie, są odprowadzane składki do ZUS. Problem polega na tym ze raz mam dwie godziny dziennie a raz wcale zależy czy jest jakąś podopieczna, znalazłam sobie swoją podopieczna do pilnowania ( osoba starsza) bez umowy zlecenia, i mój pracodawca twierdzi że nie mogę sobie dorabiać jak mam u nich umowę zlecenie tylko mam być do ich dyspozycji jak zadzwonia, czyli nie raz mam 90 zl zarobione u nich! Mam na godz płacone. Czyli jak jest naprawdę mogę dorabiać sobie jeśli mam godziny wolne i nie mam nikogo? ?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~Beata

będąc na umowie zlecenie jesteś osobą niezależną od zleceniodawcy to nie jest twój pracodawca lecz zleceniodawca, w umowie powinno być konkretnie zapisane w jakiej formie jesteś do dyspozycji zleceniodawcy i jaki charakter ma twoja usługa , nikt nie może ci zabronić dorabiać a tym bardziej na zleceniu.

! Odpowiedz
1 2 ~WIOLETTA

HA HA HA WLASNIE ZE MOZESZ nawet jak bys mial umowe stala to tez mozesz dorabiac tylko wtedy trzeba pilnowac sie aby nie przekroczyl progu podatkowego bo wejdziesz w wiekszy prog podatkowy ale na zleceniu ci nie grozi :)) ja pracuje w MOPS mam podopieczna a po godz. opiekuje sie prywatnie starszym panem i nie ma problemu.

! Odpowiedz
2 11 ~AK

Ale te 12 zł od lipca ma być brutto czy netto?

! Odpowiedz
0 3 ~aaa

brutto

! Odpowiedz
3 3 ~WIOLETTA

NA CZYSTO

! Odpowiedz
2 12 ~Ona

Umowa zlecenie równa się zero praw dla ,,pracownika''

! Odpowiedz
2 6 ~Aldik

Kiedy dadzą nam obiecane 12zł za godzinę pracy co obiecali ?

! Odpowiedz
1 6 ~Mery

Od lipca

! Odpowiedz
1 5 ~fdss

od lipca

! Odpowiedz
6 18 ~Malgosia

Jezu co z tą wysluga na umowę zlecenie.czy liczy się do stażu pracy

! Odpowiedz
1 1 ~łukasz

liczy się

! Odpowiedz
2 0 ~marzena

hej jezeli odprowadzene sa wszystkie skladdi do zuz liczy sie do stazu pracy

! Odpowiedz
6 10 ~tosia

a co jesli ja mam ubezpieczenie w KRUS bo mam gospodarstwo i tam opłacam wszelkie składki? co z umowa zlecenie? moge podjąć prace na tej umowie?

! Odpowiedz
1 1 ~bou

jak zarejestrujesz taką umowę w ZUS wyłączą cię automatycznie z KRUS, ale dopytaj.. wtedy lepiej mieć o dzieło..

! Odpowiedz
1 0 ~BYKO

Oplaca sie ZUS lub KRUS jezeli jestes na ZUSie zawieszasz skladki KRUS poprostu nie placisz jezeli na KRUSie to masz wieksze szanse znalezienia pracy bo wtedy informujac o tym pracodawce on nie musi placic ci ZUSu jezeli nie chcesz byc w ZUS

! Odpowiedz
11 5 ~smieszek

kij z kasą, ważne żeby robota była ;p

! Odpowiedz
5 19 ~Lalala

Najgorsze co może być to właśnie umowy śmieciowe. To są kpiny.I nasi ,,cudowni'' rządzący (wszyscy)na to pozwalają!!!!WSTYD!! Większość młodych ludzi pracuje na umowie zlecenie ,dzieło itp.I oni chcą ,żeby rodziły się dzieci bo mały przyrost naturalny mamy!!!!!

! Odpowiedz
1 5 ~Marianna

prawda

! Odpowiedz
5 13 ~Maria

9,36 brutto za godzin. x 27% /odprowadzenie świadczeń do ZUS/ = około 6,87 zł netto na godzinę
178 godzin przepracowanych razy 6,87 zł netto/godz. = ok. 1215,74 zł na "rękę"

! Odpowiedz
0 7 ~Marek

Do mnie zadzwoniła kobieta bo aplikowałem na stanowisko kasjer- sprzedawca. Proponowała mi na umowę zlecenie 7,60zł brutto czyli jakieś 5,97zł netto!!!! Szok oczywiście odmówiłem pracować za takie śmieszne pieniądze

! Odpowiedz
3 10 ~dawid

w tym miesiącu przepracowałem 178godzin na godzinę mam 9,36 bruttoczy ktos się orientuje ile powinienem zarobić

! Odpowiedz
2 5 ~benek

jeżeli to umowa o pracę a KUP 111,25 to dostaniesz 1227,27 zł

! Odpowiedz
1 3 ~Xxx

Ja pracuje od dwóch lat na umowie zlecenie, normalnie jak pracownik na umowie o pracę pracuje 8 godzin dziennie za każdą godzinę mam potracane z tej marnej pensji.

! Odpowiedz
3 17 ~COALA

Na umowie-zleceniu pracuję osiem lat. Od ośmiu lat nie byłam na żadnym wypoczynku .Po utracie długoletniej pracy, po dwuletnim poszukiwaniu jakiejkolwiek -podjęłam pracę o takim charakterze. Jestem po studiach chociaż w obecnych czasach nie liczy się nic. Przez kilka lat praca obejmowała 12 godzin od 19 do siódmej rano i po krótkim śnie biegłam tego samego dnia ponownie na 12-godzin od 19 do siódmej rano. Po paru zmianach nocnych następowała zmiana od siódmej rano do 19 wieczorem i tak dzień w dzień . Jeżeli pracownik odmówił sms-owego "zaproszenia" do pracy z różnych powodów- nie był "zapraszany" sms-em parę długich dni i to była taka kara niepisana za odmowę przybycia. Po paru latach pracy dwuzmianowej pracodawca przeszedł na tryb pracy jednozmianowej i obecnie pracujemy /nie wiedząc kiedy zakończymy pracę danego dnia/ czyli od siódmej rano do nie wiadomo której godziny, gdyż tego nigdy się nie wie. Czasem jest to 12 godzin czasem 14 godzin pracy. O życiu prywatnym zapomnieliśmy dawno.Szybko nadchodzi kolejny miesiąc i na nowo wypracowujemy "godzinki" bo opłaty trzeba z czegoś zrobić i czasem trzeba coś zjeść.Trzeba się po prostu "cieszyć", że się ma pracę, ale o wynagrodzeniu nie będę pisać bo mi wstyd, chociaż wypłaty są regularne.
Pozdrawiam wszystkich i życzę "normalniejszych" czasów, sił i zdrowia.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 5 ~Varti odpowiada ~COALA

proponuję zmienić pracę :) Jeśli i tak nie ma Pani życia prywatnego to co za problem się spakować i wyprowadzić do innego miasta za pracą ? Nie zapominajmy, że pracujemy po to żeby żyć, a nie odwrotnie. Nie ma co narzekać - nie podoba mi się praca to ją zmieniam i tyle - ciągnięcie w nieskończoność udręki i wyzysku jest bez sensu. Polecam przemyśleć sprawę, bo sam kiedyś miałem podobną sytuacje i powiedziałem dosyć ! Pozdrawiam

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 4 ~michalthekid

Na 'słowo' praca ma trwać 4 godziny. Na umowie nie jest zawarte, że 4. Faktycznie praca trwa 4 godziny. Ale dla klienta widnieje info, jakbym pracowała 3.5.(trzy i pół) Czy bez poinformowania mnie, zleceniodawca może zmienić mi ilość godzin i wypłacić ze te 3.5 a nie za 4?

! Odpowiedz
6 6 ~emerytka

Jestem na wcześniejszej emeryturze(przyczyny losowe) i od prawie 11 lat pracuje na umowę zlecenie.....na czas nieokreślony,odprowadzana jest składka zdrowotna i nic mi się nie należy....pracuje 11 lat w tym samym zakładzie i od 11 lat wykonuję te samą pracę!Czy powinnam starać się o zmianę umowy i czy 11 lat na umowie zlecenie jest zgodna z kodeksem pracy?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 ~gość

Kodeks pracy nie ma tu zastosowania, bo to umowa cywilnoprawna. Jeżeli umowa ma znamiona stosunku pracy to nim jest i wtedy wystąpić do Sądu.

! Odpowiedz
6 5 ~Gosia

Pracuje na umowę zlecenie w Agencji pracy tymczasowej na kasie w markecie. Od stycznia mam możliwość podpisania umowy o pracę w tym markecie. Niestety w regulaminie umowy zlecenie jest zapis "w trakcie trwania umowy oraz w okresie 3 miesiące po jej zakończeniu zleceniobiorca zobowiązuje się do nie nawiązywania stosunku pracy z klientem na rzecz którego wykonywał zlecenie pod karą umowną w wysokości trzykrotnego miesięcznego minimalnego wynagrodzenia." Czyli dla bezpieczeństwa nie mogę podpisać tej umowy. Czy ktoś się spotkał już z tymi karami?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 5 ~Kasia

Witam. Wraz z koleżankami mamy podpisane umowy zlecenie i przepracowałyśmy raptem 2 dni a teraz szefowa nam powiedziała że będzie 2-tygodniowy przestój i pracy nie będzie, bo zmieniają wyposażenie i nie mamy jak pracować. W umowie jest wpisana stawka godzinowa. Czy mamy rozumieć że te 2 tygodnie są dla nas kompletnie zmarnowane i nie mamy na co liczyć? Przecież my jesteśmy zdolne do pracy a to pracodawca nie wywiązał się i nie pozwala nam pracować. ? Pomocy :(

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 7 ~Krzysiek

To nie ważne czy jesteście zdolne do pracy, jeśli nie pracujecie i nie naliczają się wam godziny autentycznej pracy, to niestety nic z tytułu oczekiwania na odpowiednie warunki do pracy nie dostaniecie. Przykro mi :(

Ps. Wiem z doświadczenia, bo sam miałem sytuację w której byłem gotowy pracować, a nie było dla mnie pracy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 9 ~pietia

w sierpniu miałem wypadek w pracy spadłem z drabiny i od tej pory nie chodzę!! W styczniu czeka mnie rehabilitacja problem w tym że z końcem roku kończy mi się umowa a mój pracodawca nie zamierza jej przedłużyć (umowa zlecenie) chciałem zapytać czy ma do tego prawo?

! Odpowiedz
2 5 ~Krzysiek

Tak, pracodawca ma do tego prawo. Może w każdej chwili zerwać umowę zlecenie, więc to także się wiąże z brakiem jej przedlużenia.

! Odpowiedz
10 7 ~magda

Ponad miesiac mialalam umowe o prace na zastepstwo ktora mi zmieniono na umowe zlecenie (juz 2miesiace )czy mam prawo do otrzymania jak pracownicy z umowa o prace nagrod i bonow swiatecznego?

! Odpowiedz
27 33 ~wasilek

czy umowa zlecenie liczy się do stażu pracy

! Odpowiedz
7 11 ~czarnm

nie.

! Odpowiedz
7 11 ~gucio

Nie zgadzam sie co do urlopu. Jak napisano umowa zlecenie to nawiazanie stosunku pracy. Jest wykonywana praca zlecona. Fakt nabywania prawa do urlopu wynika z faktu stosunku pracy a nie z rodzaju umowy. Polecam pare wyrokow NSA w tych sprawach i Sadu Najwyższego.

! Odpowiedz
17 13 ~DŻASTA

A co jesli zawarłam umowę zlecenie od 22.10, a wypłata jest 31.10? Ile pieniędzy dostanę skoro nie jest napisane ile mam na godzinę?

! Odpowiedz
3 5 ~loki

Tyle ile łaskawca raczy wypłacać najemnikom w twojej firmie. Nie masz napisane, ile za godzinę, ale gwarantuję, że takie coś funkcjonuje, jeśli tylko jest to firma w której pracuje np. kilkanaście osób.

! Odpowiedz
7 21 ~magda

mam pytanie czy jesli na umowie zlecenie mam podana kwote a ustnie jest ustalona stawka za godzine (wyrzsza) to ktora kwote pracodawca musi wyplacic.... i czy moge odejsc podajac za powod niewyplacalnosc

! Odpowiedz
6 10 ~czarnm

jeśli piszesz "wyrzsza" to nie powinnas dostac nic tylko cofnąć się do podstawówki.

! Odpowiedz
15 33 ~an

Czy kobieta zachodząc w cioze czy ma jakies prawa na takiej umowie???

! Odpowiedz
3 5 ~Marta

Niestety nie , bo nie ma tu żadnych przywilejów pracowniczych jak w umowie o pracę. Jeżeli opłacałaś sobie składkę chorobową to będziesz miała płacone chorobowe jeśli zachorujesz nic więcej.

! Odpowiedz
1 5 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 18 ~Naiwna

Do- Sa- jestem ciekawa z czego odkladac na ta emeryture? Ja mam 875zł brutto!!!może więc zatrudnienie mnie pani za te 3tysiace miesięcznie?:)

! Odpowiedz
1 13 ~Naiwna

Oczywiście dodam że nie jestem nastolatką ani studentka tylko dojrzała kobieta z dwójką dzieci szkoły ponad podstawowej i jak tu nie wyjeżdżać za granice?co w takim kraju czeka młodzież?

! Odpowiedz
1 14 ~Naiwna

Witam,ja od trzech lat pracuje u jednego pracodawcy na umówie o pracę na pół etatu,nigdy nie chorowalam nie narzekają byłam jak to się mówi na każde pierdniecie i co?ostatnia umowa skończyła mi się w grudniu 2014r.A od stycznia w podziekowaniu dostalam umowe zlecenie na pół etatu nadal je dostaje co miesiąc rewelacja prawda?

! Odpowiedz
15 2 ~Sa

Zapomniałam dodać że odprowadzać składki do ZUS i do US... A jeśli chodzi o emeryturę jak to niektórzy piszą to powinno się odkładać na 3 filar żeby potem nie obudzić się z ręką w nocniku... Jestem właścicielem firmy a też tak robię bo jakiej emerytury się mogę spodziewać?

! Odpowiedz
14 8 ~Sa

Ja zatrudniam 2 pracowników na umowę o pracę nie dlatego że płaci się mniej do zusu czy US tylko dlatego ze boje się cwaniaków... Takich których ta umowę zaraz wykorzystają przeciwko tobie (nie raz miałam taką sytuację)Oczywiście nie należy wszystkich wrzucać do jednego worka ale przezorny zawsze ubezpieczony... Dodam Jeszcze ze zarabiają oni po 3 tysiące i maja urlopy 1 tydzień we wakacje) płatne. Wszystko jest do dogadania a jeśli pracownik pracuje to się godzi na takie warunki jakie dostał. Uważam że źle nie mają tylko dostają inna umowę. Pozdrawiam.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
19 11 ~nikola

cześć mam pytanie? jak zakład pracy pracuje w systemie trzy zmianowej a ja mam umowa zlecenie czy mam pracować też na noce (tygodniówki)

! Odpowiedz
1 1 ~Krzysiek

Tak, na nocki też niestety.

! Odpowiedz
5 28 ~bolek

Ja pracuje już 8 lat na zleceniu co zrobić taki kraj mam nadzieję że nie dożyję do emerytury bo będzie żałosna.

! Odpowiedz
19 8 ~Tomasz

Radzę samemu zacząć odkładać na emeryturę, a nie oczekiwać, że ktoś nas wyręczy.

! Odpowiedz
14 51 ~kwiecien

umowa zlecenie jest prawnym srodkiem pozyskania niewolnika działa tylko na korzyść pracodawcy wszyscy którzy zatrudniaio na umowę zlecenie i którzy to akceptuio to banda złodzei

! Odpowiedz
3 8 ~olek

podpisuje się podtym

! Odpowiedz
3 3 ~Lilka

Przecież nikt nikogo nie zmusza, aby tak pracował. Wolna wola każdego. Chce akceptuje, nie chce szuka innej pracy. Nie ma nakazu pracy na takich warunkach jakie ktoś proponuje.

! Odpowiedz
2 1 ~maj

Tak samo jak zleceniobiorca(czyli pracownik pracujący na umowę zlecenie)? Śmieszny Pan jesteś. Ujmę to tak. Nie podoba się praca to idzie się gdzie indziej. W Twoim miejscu zamieszkania istnieje ogromna tendencja do zatrudniania na umowy zlecenie? To trzeba się przeprowadzić/skończyć jakąś szkołę/zdobyć zawód etc.

Ja dumnie zatrudniam ludzi na umowę zlecenie i wypłacam im pensje co miesiąc. Też dla Ciebie jestem złodziejem? Pracował Pan kiedykolwiek w Polsce na umowę o pracę? Ja tak. Jak ktoś myśli, że umowa o pracę jest lepsza pod każdym względem to jest ignorantem. Etat czyli 8h/dziennie trzeba być na miejscu pracy. Przy zleceniu jak robotę wykonasz Pan wcześniej to idziesz do domu. Jak wku...wi Pana pracodawca/zleceniodawca to przy umowie o pracę najczęściej jest miesiąc wypowiedzenia i to liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie czyli jak złożysz Pan wypowiedzenie 2.01.2016 to przy miesięcznym wypowiedzeniu będziesz Pan musiał chodzić do roboty do końca lutego! Przy umowie zlecenie jak Pan chcesz to rzucasz robotę w cholerę i od następnego dnia dalej może Pan szukać innego pracodawcy....

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 21 ~DOŚWIADCZONY

kim jestem? mam 29 lat i tylko umowy śmieciowe! jestem obywatelem polski, warszawiakiem i co?? ostatnio pracowalem 3 lata na umowe zlecenie w pizzeriach jako dostawca z własnym samochodem, umowy??? umowy zlecenie raz na 450zł brutto - a raz na 1200, po 3 latach pracy, nie mogłem pracować z powodu awarii samochodu i zarejestrowałem się do urzędu pracy nie nalezy mi się żaden zasiłek ani nic, młodzi!! nie dajcie sie zatrudnić na kierowców do gastronooomii bo was okradną i zarobią dwa razy tyle niz wam sie wydaje na was. Wszystko za przyzwoleniem panstwa POLSKIEGO aż przykro :( a powiedzą wam ze napiwki są ok......

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 27 ~belchatowianin

Pracuje na umowie zlecenie 500 zl a tak naprawde mam 17 zl na godzine nie mam urlopu ani chorobowego zarabiam okolo 3 tys zl na miesiac. Ale umowe mam podpisana na 500 zl . Mamy zly rzad I politykow.

! Odpowiedz
3 7 ~Arlaniu

Masz złego zleceniodawcę. Nie zwalaj wszystkiego na rząd. Był czas, że był inny i tez nic nie zrobił dobrego. Taki mamy klimat.

! Odpowiedz
22 21 ~xyz

Podpisałam dzisiaj umowę zlecenie. Praca rozpoczelaby sie 8 lipca. Dwie godziny pozniej dostalam telefon z lepsza propozycja pracy. Czy moge rozwiazac podpisana unowe bez konsekwencji przed rozpoczeciem daty na umowie? Prosze o odpowiedz

! Odpowiedz
17 5 ~mirek

Witam, moje umowy o pracę wyglądają następująco:

1. od 01-09-2015 do 31-11-2015 ( 3 miesiące - okres próbny) - pełny etat,
2. od 31-11-2015 do 31-05-2015( 6 miesięcy) - pełny etat,
3. od 01-07-2015 do 31-07-2015 ( 1 miesiące) - umowa slecenia

Czy kolejna umowa powinna być na czas nieokreślony? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 4 ~Paweł

umowa na okres próbny i umowy zlecenie nie są wliczane do kolejnych umów.
Tylko trzy umowy które były zawarte tuż po sobie na pełny etat umowy o prace stają się umową na stałe
Paweł S

! Odpowiedz
5 8 ~Xyz

Mam pytanie jeśli podpisałam umowę zlecenie zawartą na tydzień gdzie nie ma precyzyjnie określonej czynności jaką miała bym wykonać tylko jest wpisane "prace administracyjne " i 3dnia nie stawiam się w pracy to jakie konsekwencje mogą mnie spotkać?Dodam ze w umowie jest napisane ze umowa jest za 3dniowym wypowiedzeniem i jest punkt gdzie w razie nie wywiazania sie z umowy badz nie nalezytego wywiazania sie z niej firma moze nie wyplacic mi czesci ustalonego wynagrodzenia badz calosci. Na pieniadze nie licze ale czy szef firmy moze mnie podac do sadu czy cos ?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
11 14 ~Pracodawca

I właśnie przez takie osoby jak Ty pracodawcy nie chcą dawać umów o pracę. Pojawiacie się 2 do 3 dni i znikacie, myśląc, że się was nie znajdzie, że jak zmienicie numer telefonu to się o was zapomni i wam odpuści. Nie stać cię na otwartą rozmowę? - "sorry, jednak to nie moja bajka - chcę odejść". Wtedy cała dokumentacja jest sprawnie załatwiana, nie ma dziury na stanowisku i nie ma kłopotów z karami za niedotrzymanie warunków umowy. Dopóki pracownicy nie nauczą się szanować pracy - nie ma możliwości dawania umów innych niż cywilne - mniejsze straty spowodowane przez tchórzy którzy wolą uciec. Ja wolę dać zlecenie na okres próbny, a potem umowę o pracę, jeśli już wiem, że osoba, która podejmuje się pracy jest odpowiedzialna.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 14 ~m_jeden odpowiada ~Pracodawca

Od tego są umowy na okres próbny .Jakoś VW czy inne normalnie zatrudniające i płacące firmy nie maja problemu z porzucaniem pracy przez pracowników. Ale pracodawca w naszym kraju najchętniej zatrudniłby niewolnika i kazał orać 16h za miskę zupy. Stawki po 5 zł na h są żałosne

! Odpowiedz
0 5 ~Anulka odpowiada ~Pracodawca

Tak na pewno he he, ja już pięć miesięcy pracuję na czarno z ośmioletnim stażem, mam doświadczenie i wiem że szefowa ma dzięki mnie dużo większe dochody. W końcu teraz chce mi dać umowę zlecenie. Rzygać mi się chce na taką umowę, najlepiej mieć darmowego pracownika. Przez te pięć mies ani razu nie zapłacono mi ani razu najniższej krajowej mimo że pracowałam jak na pełnym etacie, a biorąc należny urlop miałam skrojone dniówki. Dodam że dojeżdżam do pracy 15 km w jedna stronę i z powrotem. Dziś dowiedziałam się , że z dojazdem najniższa krajowa jest trochę zwiększona. Proszę powiedzcie czy to normalne żebym po ośmiu latach stażu zarabiała 1100 zł i nie miała prawa do żadnych urlopów a jak już to bezpłatne??? Nienawidzę swojej pracy. Jestem fryzjerką, ciężko haruję na wsi zero napiwków. Marze zmienić te pracę.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 8 ~KAŚKA odpowiada ~Anulka

Jeśli jest tak jak piszesz,to dziwię się, że do tej pory przez tyle lat nie masz swojego zakładu fryzjerskiego. Może czas najwyższy zrobić tej babie konkurencję!!! U mnie w wiosce był przed laty jeden zakład fryzjerski.Obecnie są trzy i pamiętam jak moja fryzjerka biadoliła ,że jak powstanie trzeci, to chyba ona zbankrutuje. Nic takiego się nie stało. Jest zdrowa konkurencja , wszystkie trzy fryzjerki mają się dobrze i przyjmują przeważnie na zapisy na konkretną godzinę.Chyba że mają trochę wolnego,to można wejść z marszu. Kobieto na co czekasz!! Przestań pracować na kogoś ,zacznij na swój rachunek !!!!!!! Zacznij jeździć na kursy doszkalające aby iść z trendem mody fryzjerskiej i przestań użalać się nad sobą.Zrób coś ze swoim życiem i coś dla siebie. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Ps. Czasem trzeba od życia dostać przysłowiowego kopa aby się ocknąć i podnieść.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~Lilka odpowiada ~Anulka

No to zmień. A jak nie masz innego wyboru to szanuj to co masz.

! Odpowiedz
11 26 ~wojas

Latwo komentowac i narzekac. W przypadku malych firm sprawa wyglada tak: zakladam dzialalnosc, zatrudniam 3 osoby na U\Z. Zarabiam ja i dodatkowo 3 osoby. Zatrudniam te same osoby na Umowe o prace, firma staje sie nierentowna, prace i pieniadze traca 4 osoby, bo koszty utrzymania 3ch pracownikow ze wszystkimi przywilejemi i skladkami sa za wysokie. To jest problem!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
18 12 ~nio

to trzeba nie zaniżać roboczogodziny a zreszto taj niema sie kasy to niema co brac sie biznes

! Odpowiedz
5 4 ~fgsfg odpowiada ~nio

i nei dostaniesz zlecenia złamasie

! Odpowiedz
6 1 ~egefhfmjdk odpowiada ~nio

nio... ale z ciebie ciota matematyczna. Po to są biznesy, żeby zarobić, a nie rozdać kapitał na start.

! Odpowiedz
7 32 ~ja

CO TO ZA PAŃSTWO CO TO ZA RZĄD ZE POZWALA NA TAKIE OSZUSTWA NA NARODZIE W IMNIE CZEGO PYTAM CZEGO ????POZWALACIE ZŁODZIEJOM I KOMBINATOROM DORABIAC SIE NA LUDZIACH MAJĄTU I TAKI RZĄD POWINIEN UPASC JAK NAJSZYBCIEJ I KOLEJNY KTÓRY NIE ZROBI Z TYM PORZADKU

! Odpowiedz
13 15 ~joanna

Witam,
Czy może mi ktoś powiedzieć czy jeśli mam umowę zlecenie czy liczą mi się lata pracy. Bo różnie słyszałam i już sama nie wiem czy brać taką pracę.

! Odpowiedz
3 8 ~sas

ja pracuje na umowe zlecenie juz dwa lata nikomu tego miodu nie zycze nic sie nie liczy jak sobie skladek nie odprowadzisz bo to sa grosze za caly rok mi odprowadzili za 2014 tylko 200 zl skladkowe chyba ze pracujesz na pelny etat nikomu nie polecam ja nie mam wyjscia poniewaz u nas pracodawcy zatrudniaja tylko na zlecenia lub odzielo taka czeka mnie starosc

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 11 geddeon_pc odpowiada ~sas

ZUS ci weźmie 1100 zł i co ? Będziesz mieć kokosy ?
lepiej zarobić więcej do ręki i nawet 200 zł co miesiąc odkładać na swoja własna emeryturę
niż dawać złodziejom którzy i tak przetrwonią Twoje składki a jak dożyjesz 67 lat to dostaniesz 800 zł

! Odpowiedz
3 12 ~b3003

pracuje juz trzeci miesiac na umowie zlecenie. nie mam innego zrodla dochodu czy licza mi sie te dni do stazu pracy a jestem w wieku przedemerytalnym.Czy mam ubezpieczenie zdrowotne bo z umowy nic nie wynika.

! Odpowiedz
1 3 ~b3003 odpowiada geddeon_pc

madre slowa taki mamy niestety system. ani dla pracodawcy ani dla pracownika!

! Odpowiedz
3 1 ~lucy

..dzis osobs nisko wyksztalcona cieszy sie ze ..ma jakas prace..typu Umowa-Zlecenia..jesli taka "umowa "trwa pare lat??...od ferii do ferii..tak jak dzieci do szkoly chodza..potem letnie ferie dwa miesiace i...30% z Urzedu Pracy? ale tylko do lat 3!!potem co???moze w naszym dzikim systemie pracy cos sie wreszcie zmieni?

! Odpowiedz
5 5 ~kamil

Chciałbym zapytać ile umów na zlecenie z rzędu może zawrzeć ten sam pracodawca ?

! Odpowiedz
1 2 ~ziuta

nie wiem ale czytajac wasze wypowiedzi to mam wrazenie ze kazda umowa zlecenie to cos innego na kazdym miejscu pracy ja pracowalam na u/z rok i siedem msc teraz jestem na zasilku [kuroniowce] przez pol roku bylam na ubezpieczeniu chorobowym i doliczono mi ten okres do lat pracy oczywiscie w urzedzie pracy. pozdrawiam.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 21 ~zyczliwy

umowa na zlecenie to oszustwo nic nie jest zagwarantowane zero urlopów a gdy zachorujesz to masz lipe pracodawca proponujacy umowe na zlecenie to zwykly kanciarz a jak nie ma sie kasy to firmy sie nie zakłada

! Odpowiedz
13 8 ~budzik

Zakłada sia firmę aby się dorobić. Jakby każdy myślał tak jak ty to nie powstała by większa część firm na tym świecie. Kasa nie spada z nieba. Co do ubezpieczenia chorobowego to każdy powinien sam zdecydować czy je będzie opłacał czy też nie. Idziesz do lekarza to i tak musisz zapłacić. Załóż własną działalność to pogadamy na temat kanciarstwa.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
10 10 ~ja

pewnie jeszcze na to nie wpadłeś, ale nie masz obowiązku przyjmować pracy i warunków, które ci nie odpowiadają i idziesz tam, gdzie będziesz miał lepiej

! Odpowiedz
6 16 ~arek odpowiada ~budzik

kasa spada wam z nieba zatrudniacie za grosze ludzi a za reszte samochody kupujecie to wyzysk ludzki wiem bo pracuje juz dlugo na zlecenie bo umowa o prace pszeszla do historii i nie wciskajcie kity ludziom jacy wy biedni

! Odpowiedz
0 2 ~ja2 odpowiada ~ja

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 9 ~wiciu odpowiada ~ja

Odpowiadam "Budzikowi"., a propos : "pieniądze nie spadają z nieba" .Najlepiej Budziku, to jest założyć firmę, żonę zatrudnić na umowę o pracę, po czym po miesiącu opłacania składek wysłać małżonkę na zwolnienie 100% płatne, bo akurat w ciąży i dalej ciągnąć kasę z ZUS-u... nie "z nieba"
Zatem nie bredź Budziku, nie posiłkuj się komunałami o spadaniu pieniędzy. . Umowa Zlecenie powinna być wyborem , a nie wyborem wymuszonym przez okoliczności takie jak brak pracy czy niski poziom etyczny przy ogromnym cwaniactwie, operatywnego Zleceniodawcy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 0 ~Lilka odpowiada ~arek

Od kiedy to pracodawca jest wrogiem? Powinien być dobroczyńcą, wszak dzięki pracodawcom macie jakieś pieniądze. Jak się nie podoba to trzeba szukać innej pracy, samemu otworzyć działalność albo... szanować to co się ma!

! Odpowiedz
5 20 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 2 ~Nomad

Witam
Nigdzie nie znalazłem zapisów kto i w jakiej kwocie płaci ubezpieczenie za pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie...

! Odpowiedz
1 1 ~Sil

Poszukaj w ustawie o ubezpieczeniach społecznych lub na www.zus.pl

! Odpowiedz
14 12 ~Ładnie

Proszę Was ludzie ogarnijcie się ! Jak znikną umowy zlecenia to będzie jeszcze mniej pracy. Ktoś kto zarabia ok. 1500 zł na rękę, realnie pracodawcę kosztuje ok 2500 zł (w tym jest ZUS i podatki). Jeśli jest to branża usługowa to firma za wykonaną usługę otrzymuje zapłaty, która jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23% oraz dochodowym 19% razem ok 40%. Tak więc, aby zapłacić minimalną pensję przy umowie o pracę firma musi mieć zysk przed opodatkowaniem ok. 4500 zł Nie uwzględniając oczywiście kosztów działalności. Nie przeliczałem tego z kalkulatorem, ale jak ktoś się zainteresuje to zobaczy, że wcale nie jest tak kolorowo. A co dopiero jak ktoś ma zarabiać 4000 zł na rękę to olaboga. Podziękujcie za daniny, które trzeba odprowadzać rządowi.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
10 2 ~Tadek

jestem dobrze wykształconym fizycznie :) nie pragnę garnituru :) efekty pracy robią satysfakcje

! Odpowiedz
4 7 ~Tadek

dobrze wykształcony np. pracodawca chyba cieńko wykształcony jak cieńko płaci

! Odpowiedz
1 30 ~fa

Dla słabiej wykształconych?????? Co to za pierdolenie głupot.

! Odpowiedz
1 6 ~pawel

Czy pracujac na zlecenie umowe tylko nocki tj.od 22-6 plus weekendy nadal obowiazuje stawka jak na umowie czy naleza sie dodatki za prace nocna i weekendy? Moze ktos wie i podpowie?

! Odpowiedz
3 4 ~Kaja

nie przysługują dodatki noce

! Odpowiedz
5 3 ~Kesil odpowiada ~Kaja

W umowie zleceniu można zawrzeć postanowienia korzystniejsze niż w kodeksie pracy lub mniej korzystne. Pracuję w zawodzie kucharz już 10 lat i cały czas na umowę zlecenie . Od jakiś 2lat wynegocjowałem z szefem 30 dniowy urlop płatny, ubezpieczenie na życie i oc w w życiu prywatnym które opłaca zus na dwa tygodnie do przodu mogę wskazywać który jeden dzień wolny chce mieć w danym tygodniu, w pracy może mnie zastąpić inny kucharz (szef musi go zaakceptować) grafik ustalamy sami z innymi kucharzami tak jak nam pasuje. Moim zdaniem umowy zlecenia są lepsze niż umowa o prace bo jest bardziej elastyczna i można ją tak ukształtować żeby była korzystna i dla szefa i dla pracownika. Umowy zlecenia mogą bać się tylko osoby słabo pracujące

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 3 ~kasia

mam pytanie jeśli pobieram rentę rodzinną czy mogę jeszcze pracować na umowę zlecenie

! Odpowiedz
1 0 ~aga

ogólnie to chyba tak-ale-do jakiejs kwoty. Warto pojsc, zapytac w urzedzie. pozdrawiam

! Odpowiedz
1 0 ~paweł

tak mozesz sobie dorobić 2000zł

! Odpowiedz
16 5 ~kkkkkk

Witam mam pytanie czy na umowe zlecenie pracodawca jest zobowiązany do płacenia składek od najniższej krajowejproszę o wyjasnienie

! Odpowiedz
0 1 ~pracownik

nie

! Odpowiedz
6 4 ~dfds

więcej o umowie zleceniu na stronie: http://poradnikowy.pl

! Odpowiedz
5 8 ~Kalinkaa

Oczywiście że umowa zlecenie to zło straszne, ale ludzie trzeba znać swoje prawa. Można mieć urlop i można mieć chorobowe na umowie zlecenie. tu nawet można przeczytać: http://cenabiznesu.pl/-umowa-zlecenie-a-prawo-do-urlopu . Dlatego jak się podpisuje umowę zlecenie trzeba wiedzieć co można tam zawrzeć.

! Odpowiedz
5 17 ~zaganiana

błahahah naiwniaku, 5 lat pracuje na śmieciówce jak spytałam o urlop to myślałam że szefowa zejdzie ze śmiechu i zaskoczenia, i daruj sobie gadki w stylu "zmień prace" itp bo tak gadają tylko krwiopijcy i idioci nie znający realiów szarego obywatela w tym kraju

! Odpowiedz
3 7 ~Kaśka odpowiada ~zaganiana

Wszystko zależy jak się umówisz z pracodawcą - pracuje na umowie śmieciowej, mam odprowadzane wszystkie składki + plus płatny urlop.

! Odpowiedz
1 1 ~byłypracownik odpowiada ~zaganiana

albo fachowca który nie potrafi zadbać o swoje

! Odpowiedz
1 3 ~Aga odpowiada ~Kaśka

Jeżeli nie otrzymujesz innego dochodu to z umowy zlecenie pracodawca jest zobowiązany opłacać Ci składki :)

! Odpowiedz
7 5 ~gabi

Witam;Chcialam sie zapytac czy emeryt ktory ma oplacane wszystkie składki moze podjac jeszcze prace na umowe zlecenie?

! Odpowiedz
0 3 ~klipe

raczej tak, poczytaj jeszcze

! Odpowiedz
1 7 ~Leszek

wykonuję pracę umowy zlecenie w systemie 12 godzinnym od-do danej godziny .ze zmiennikiem przekazywaliśmy sobie stanowisko pracy pół godziny wcześniej w związku z tym przełożony ukarał nas karą pieniężną 100zł.potrąceniem z wynagrodzenia uzasadniając to danym nam piśmie że nie zachowaliśmy obowiązujących procedur tzn.powierzyłem wykonanie zlecenia osobie trzeciej.Uważam że to bzdurne umotywowanie przełożonego i nie mogę się z tym zgodzić ponieważ mój zmiennik jest tak samo pracownikiem tej firmy.Uważam także że nie jest on osobą trzecią. Co Wy na to jak z tego wybrnąć.Co to znaczy osoba trzecia.Nadmieniam że w mojej umowie nie ma mowy o pracy '' od dzwona do dzwona ''

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 6 ~Rafał

Leszek, cytuję z innej strony:
"zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, istotnymi elementami stosunku pracy, odróżniającymi go od stosunków wynikających z umów cywilnoprawnych są:
• obowiązek świadczenia pracy osobiście,
• w sposób podporządkowany pracodawcy oraz
• ponoszenie ryzyka gospodarczego i osobowego przez pracodawcę"

Z Twojej wypowiedzi wnioskuję, że:
- świadczysz pracę osobiście
- jesteś podporządkowany pracodawcy (stałe godziny pracy, miejsce pracy)
- ponosisz ryzyko

W związku z tym możesz złożyć w sądzie pracy pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 8 ~kasia

witam jutro jestem umowiona na rozmowe w sprawie pracy jako telemarketer oczywiscie umowa zlecenie, jesli dojdzie do podpisania umowy na co mam zwrocic szczególna uwage bo do tej pory pracowałam tylko na umowe o prace . jestem mama samotnie wychowujaca 3 letniego synka wiec nie chce sie nie daj boze wpakowac w jakies kłopoty.
z góry dzieki

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 22 ~gosc

ja pracuje przez agencje na umowe zlecenie w fabryce na produkcji 8 godzin 5 dni w tyg na 3 zmiany pod nadzorem kierownika zmiany i lidera.wiec moja praca jest wykonywana tak sama jak na pelnym etacie normalnej umowy o prace i zarabiam ok 1000zl na reke.i ciagle za cos kary sie placi trzeba bardzo uwazac.jedne wielkie oszustwo!!! wykorzystuja ze nie ma pracy i tak zeruja na ludziach.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 13 ~aaa

Jestem w trakcie studiów i zarabiam 5 zł na godzinę, miesięcznie wychodzi mi kieszonkowe bo na nic innego mi nie starcza..

! Odpowiedz
7 28 ~Zbych

Umowa zlecenie, to wielkie oszustwo, na którym bogacą się CWANIACY! Ten twór z 1964 roku dawno powinien zniknąć z Kodeksu!!

! Odpowiedz
12 2 ~Karolina_M

No pewnie, że powinien :) dzięki temu pozbylibyśmy się z rynku pracy wszelkich nierobów. Podstawowe wymagania na każde stanowisko wzrosłyby wielokrotnie. Pracodawca wolałby podzielić pracę pomiędzy pracowników już zatrudnionych i dorzucić im premię niż ryzykować wejście w stosunek pracy z cwaniakami i nierobami które nie posiadają podstawowej wiedzy i umiejętności, a 3 miesiące po dostaniu umowy o pracę fundują sobie 2 miesiące zwolnienia lekarskiego. Nie będę nawet już wspominać o ciężarnych gwiazdach buszujących po centrach handlowych które ciągną zwolnienia przez cały okres ciąży. Zmieniłby się też całkowicie system rekrutacyjny. Zaczęlibyśmy zatrudniać tylko ludzi z referencjami albo z polecenia. Ja nie mam nic przeciwko takiemu rozwiązaniu! Byłoby to korzystne dla całego rynku pracy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 8 ~artur

pracowałem na umowie zlecenie przez 8 lat jako gospodarz obiektu do obowiązków należało sprzątanie opadłych liści oraz pilnowaniu obiektu otwieranie i zamykanie bramy tak jest w umowie pytanie moje jest następujące czy palenie zimą w dwóch piecach centralnego ogrzewania sprzątanie pomieszczeń socjalnych szatni czy należy mi się jakiś dodatek do pensji bo tego w umowie niema napisane niemam uprawnień palacza pracuje 272 godziny i więcej niemam urlopu niewolno chorować umowa była przedłużana co miesiac

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 8 ~dozorcapzd

pracowalem na umowie zleceniu jako dozorca zakres obowiązków sprzątanie placu z liści odśnieżanie śniegu zima otwieranie bram i zamykanie to miałem w pisemnej umowie za która dostawałem wynagrodzenie pracowałem okolo 300godzin paliłem w piecach przez cały rok bo nie było palacza spżątalem pomieszczenia bo nie było spżątaczki pranie firan czyza dodatkowe czynności należało mi jakaś zaplata proszę o odpowiedz

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 12 ~andrzej

jestes wyzyskiwany do cna .brak uprawnien palacza co .......kto pracuje tyle godzin.........jest to chore

! Odpowiedz
8 9 ~funiiu2000

pracuje na umowe-zlecenie gdzie stawka godzinowa jest 8 zł.brutto czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami gdzie najniższe wynagrodzenie jest 1700zł.brutto

! Odpowiedz
11 7 ~marek

a jak mi płacą 750 zł netto na rękę i pracuje po 264 godziny ---co ty na to ?? chętnie bym się zamienił

! Odpowiedz
2 0 ~piotrek odpowiada ~marek

glupi jestes ze robisz za takie grosze ja bym to pirdolil

! Odpowiedz
3 5 ~Antek

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 3 ~Alina

Umowa Zlecenie :):):)

! Odpowiedz
4 19 ~Ewa

Witam mam pytanie ile osoba na umowie zlecenie musi przepracować godzin?Czy jest to zgodne z prawem by pracował ponad 200 godzin by wyrobić najniższą krajową?

! Odpowiedz
4 16 ~krycha

musze przepracowac 300 godzin zeby miec najnizsza krajowa. dla kogo te przepisy bo chyba nie dla ludzi bo to mozna zdechnac

! Odpowiedz
1 0 ~andrzej

168 174 godz/.

! Odpowiedz
5 16 ~Weronika

Jak to jest? Jeśli lektor języka obcego ma podpisaną ze szkołą umowę-zlecenie, ale obecnie nie prowadzi zajęć (umowa nie została rozwiązana, szkoła nie płaci wynagrodzenia), czy w takim wypadku nadal jest ubezpieczony i może korzystać z zabiegów w placówkach, które mają kontrakty z NFZ?

! Odpowiedz
5 20 ~kobieta

pracuje na umowę zlecenia ze stawka 6,5 na godz. -umowa jest zawarta na sumę 250 pln. kto płaci podatek od tej umowy?

! Odpowiedz
6 24 ~mirek

Czy pracodawca ma obowiazek wydacjakies zaswiadczenie po okresie zatrudnienia na umowe zlelecenie

! Odpowiedz
6 3 ~Jadwiga

Powinien wydać zaświadczenie, że Jan Kowalski pracował w danym okresie od....do na umowę zlecenie i od wynagrodzenia były odprowadzane składki i podatki. Mozna dodac, ze nie pobierał zasilku chorobowego.

! Odpowiedz
0 3 ~Aga

tak na twoją prośbę ma prawo wypisać świadectwo pracy tak jak na umowie o pracę

! Odpowiedz
7 23 ~jagoda

Juz trzy lata pracuje na umowe zlecenie szef mowi ze chyba nie przedluzy mi umowy czy moge przejsci na zasilek przed emerytalny mam przepracowane 34 lata pracy a wiek 54

! Odpowiedz
13 21 ~grzesiek

czy komornik może zając wynagrodzenie z tego tytułu umowy

! Odpowiedz
0 4 ~ann

jak najbardziej, a jeśli są to zaległe alimenty to może wziąć wszystko co do centa

! Odpowiedz
0 1 ~zibi odpowiada ~ann

mam tylko dochód tylko z umowy zlecenia i komornik zabiera mi co do centa choć nie mam zaległych alimentów

! Odpowiedz
7 7 ~SS

złodziejskie prawo,jak pracuję to z automatu powinno się naliczać staż pracy gdzie SS?

! Odpowiedz
29 92 ~sssss

Czy umowa zlecenie liczy się później do emerytury? Do ilości lat przepracowanych ?

! Odpowiedz
4 4 ~Jadwiga

Tak, o ile wiem z autopsji, jeżeli są prawidłowo odprowadzane składki czas przepracowany na zlecenie liczy się do stażu pracy.

! Odpowiedz
1 14 ~Maria

czyli pracodawca robi co chce!?

! Odpowiedz
1 1 ~Maria

czyli pracodawca robi co chce!?

! Odpowiedz
1 2 ~Maria

czyli pracodawca robi co chce!?

! Odpowiedz
20 7 ~adadaq

Na umowwie zlecenie nie ma odprowadzanych składek na emeretre barany wy no kórwa mać

! Odpowiedz
6 14 ~gosc

sa odprowadzane....zorientuj sie znaim cos napiszesz....przepisy ulegly zmianie...doucz sie....

! Odpowiedz
1 5 ~rita

7 zeta netto za godzine um.zlec czy skladki będzie mi oplacal pracodawca czy odciagnie z tego 7 zeta aby mi to oplacic

! Odpowiedz
1 3 ~gr

netto tzn. że na rękę. Oznacza to , ze brutto na godzinę wychodzi więcej niż 7 i od kwoty brutto odprowadza zaliczkę na podatek natomiast netto dostajesz do ręki.

! Odpowiedz
10 9 ~tomasz

witam, pracowałem na umowę zlecenie, lecz już zakończyłem swoją pracę, pracodawca nie chce mi wydać tej umowy, czy moge domagać sie jakoś prawnie lub w inny sposób wydania tej umowy?

! Odpowiedz
0 1 ~arnold

umowa-zlecenie w przeciwieństwie do umowy o pracę nie musi być zawarta na piśmie. Strony mogą zawrzeć umowę-zlecenie także w formie ustnej, a wszelkie zmiany umowy zawarte w tej formie również mogą być wprowadzone w ten sam sposób.

! Odpowiedz
24 48 ~bil

Czy umowa zlecenia wlicza się do stażu pracy..?

! Odpowiedz
3 1 ~Dodo

Niestety nie>

! Odpowiedz
12 42 ~teresa

Jezeli pracuje na umowe zlecenie z okresloną datą na trzy miesiące co się stanie jeżeli pójde do szpitala na zabieg czy muszę odpracować godziny

! Odpowiedz
5 19 ~kasiaaa23

witam. pracowalam dotychczas na umowe zlecenie i pracodawce odprowadzal za mnie skladki niedawno podjelam nowa prace na umowe o prace i nadal pracuje dla pracodawcy od umowy zlecenie. i pracodawca od umowy zlecenia chce zebym pokazala mu swoja umowe o prace w celu prawidlowego rozliczenia z zus i na wypadek kontroli. czy musze mu pokazywac ta umowe czy nie wystarczy ze go o fakcie podjecia pracy na umowe o prace poinformowalam????

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 ~moglika

oczywiście nie ma Pani obowiązku, pokazywania zleceniodawcy zawartej umowy o pracę. Pani obowiązkiem jest tylko poinformowanie zdeceniodawcy o podjęciu zatrudnienia, oraz wypisaniu oświadczenia, że otrzymuje Pani wynagrodzenie minimalne.

! Odpowiedz
19 42 ~ona

Witam serdecznie. Pracuje obecnie na umowę zlecenie. Dodam, że jest to moje jedyne źródło zarobku. Prace wykonuje po 6 godz. w ciągu dnia przez 5 dni roboczych i za dwie soboty mam płacone dodatkowo. Dodam również, ze prace wykonuje codziennie w tym samym miejscu. I jestem obserwowana przez szefowa przy pomocy użycia kamery. Oczywiście założyła kamery bez powiadomienia pracowników. Czy jeżeli moja praca jest wykonywana w ustalonych godzinach i zawsze w tym samym miejscu to można zaliczyć taka umowę jako umowa o prace czy tylko i wyłącznie jako umowa zlecenie. Bardzo proszę o odpowiedz, z góry dziękuję i pozdrawiam:)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 5 ~xyz

cechy stosunku pracy:- podporządkowanie (co do czasy wykonywania pracy, miejsca pracy, podporządkowanie poleceniom pracodawcy)- niezastępowalność- odpłatność pracy- ryzyko pracodawcyJeśli to wszystko spełniasz to jak najbardziej powinna to być umowa o pracę

! Odpowiedz
5 11 ~ars

pracuje na umowe zlecenie firmie ochronnej sprzatajacej za 600 zl nie wypacaja nawet wyplaty na czas czy to nie jest wstyd dla prcodawcy ze tak traktuja roboli za grosze

! Odpowiedz
20 52 ~syska

Czy zachodząc w ciążę na umowie zlecenie będzie należał się urlop macierzyński?

! Odpowiedz
7 6 ~iwcia

Niestety

! Odpowiedz
13 12 ~-an odpowiada ~iwcia

jeżeli rozwiązanie będzie w okresie zatrudnienia na umowę zlecenie urlop się należy

! Odpowiedz
2 2 ~lena

Tylko jesli w trakcie wkonywania umowy zlecenia przystapila Pani na zasadach dobrowolnosci do ubezpieczenia chorobowego, chyba ze byla Pani objeta tym ubezpieczeniem z innego tytulu.Pozdrawiam

! Odpowiedz
1 0 ~kasia odpowiada ~lena

jezeli jestem na urlopie, to moge podjac prace na umowe zlecenie?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.