Umowa o pracę – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Umowa o pracę zobowiązuje obie strony, czyli pracownika i pracodawcę, do wypełniania względem siebie określonych obowiązków. Każdej ze stron umowy przysługują też pewne przywileje. Typy umów o pracę są zaś różne. Pracownik powinien dobrze zapoznać się z przepisami dotyczącymi zawierania stosunków pracy, aby uniknąć błędów i nieporozumień.

Podpisując umowę o pracę, zobowiązujemy się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Druga strona umowy, czyli pracodawca, zobowiązuje się zapewnić pracownikowi wynagrodzenie za pracę. Nie można jednak mówić o stosunku pracy, jeśli nie zaistniały określone przesłanki, takie jak podporządkowanie pracownika poleceniom pracodawcy, świadczenie pracy osobiście, wykonywanie pracy za wynagrodzeniem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Istotnym czynnikiem jest również powtarzalność wykonywania pracy i obciążenie pracodawcy ryzykiem prowadzonej działalności i zatrudniania osób.

Rodzaje umów o pracę

Stosunek pracy powstaje nie tylko na podstawie umowy o pracę. Dyrektor firmy na swoje stanowisko może zostać powołany, zaś burmistrz, starosta lub wójt – wybrany. Zatrudnienie na podstawie nominacji (mianowania) dotyczy urzędników lub nauczycieli z odpowiednim stażem pracy. Członkowie spółdzielni są zaś zatrudniani na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.

Kodeks pracy wyróżnia też kilka typów umów o pracę. Pierwsza z nich to umowa na okres próbny, która ma na celu sprawdzić kwalifikacje pracownika w praktyce. Pracownik może dzięki niej zapoznać się z warunkami i organizacją pracy w danej firmie. Trzeba jednak pamiętać, że zatrudnienie na jej podstawie nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Drugim typem umowy o pracę, jest umowa na czas określony. Ulega ona rozwiązaniu z upływem terminu w niej wskazanego, a pracodawca może ją wypowiedzieć z 2-tygodniowym wypowiedzeniem, jeśli jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i obie strony zgodziły się w umowie na taką możliwość. Kolejnym przypadkiem terminowej umowy o pracę jest umowa zawierana na czas wykonania określonej pracy. Zwykle podpisuje się ją wtedy, gdy nie da się ściśle określić czasu trwania powierzonego zajęcia. Rozwiązuje się ona automatycznie w dniu ukończenia pracy. Kolejnym typem umowy o pracę jest umowa na zastępstwo za innego pracownika, którego nieobecność jest usprawiedliwiona. Z reguły rozwiązuje się sama z chwilą powrotu zastępowanego pracownika, ale dopuszcza się też możliwość rozwiązania jej za wypowiedzeniem w ciągu 3 dni roboczych. Z punktu widzenia pracownika najkorzystniejsza jest jednak umowa na czas nieokreślony, która zapewnia największą ochronę przed zwolnieniem. Można ją wypowiedzieć tylko z uzasadnionych przyczyn, takich jak długotrwała choroba czy nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych.

Co trzeba zawrzeć w umowie o pracę?

Umowę o pracę zawiera się w formie pisemnej. Pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie warunki pracy. Umowa powinna zawierać takie elementy, jak strony umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia,  a także warunki pracy i płacy. Warunki pracy to przede wszystkim jej rodzaj, miejsce wykonywania, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia, a także wysokość wynagrodzenia za nią ze wskazaniem jego składników.

Jeśli pracodawca nie potwierdzi na piśmie rodzaju umowy i warunków pracy, to dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika i jest zagrożony karą grzywny. uznaje się. Żeby ją potwierdzić można wystąpić z powództwem do sądu pracy albo zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy.

Kolejną kwestią jest zmiana treści takiej umowy. Jeżeli obie strony umowy chcą to zrobić, to mogą podpisać aneks do umowy zawierający uzgodnione przez nie (w drodze porozumienia stron) zmiany warunków oraz termin, od którego zmiany wejdą w życie. Pracodawca może również zmienić warunki zatrudnienia w drodze tzw. wypowiedzenia zmieniającego. Z tej możliwości korzysta się  wtedy, gdy tylko pracodawca chce ingerować w treść umowy. Jest to pisemna informacja od pracodawcy, a zmiana następuje po upływie okresu wypowiedzenia, jeśli pracownik wyraża na to zgodę. Pracownik może jednak nie zgodzić się na zmiany do połowy okresu wypowiedzenia, jednak w takiej sytuacji jego umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia.  

Początki w pracy

Zanim w ogóle pracownik podpisze umowę o pracę, powinien dokładnie zapoznać się z jej treścią. Musi też otrzymać egzemplarz podpisanej umowy. Pracownik musi też przejść wstępne badania lekarskie, potwierdzone orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Koszt takich badań pokrywa pracodawca. Musi on też zadbać o wstępne przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie BHP musi odbywać się w godzinach pracy i również na koszt pracodawcy.

Pracownik powinien też pamiętać o tym, że obowiązującą zasadą jest, iż pracodawca może podpisać z pracownikiem tylko dwie kolejne umowy na czas określony, a trzecia powinna być już umową na czas nieokreślony. Dotyczy to umów zawieranych między tymi samymi podmiotami, czyli pracownikiem i pracodawcą. Pracodawca powinien też pamiętać, że - aby podpisać kolejną umowę terminową - od zakończenia poprzedniej (umowy na czas określony) nie może minąć więcej niż 1 miesiąc. Do wyliczania okresu między poszczególnymi umowami przyjmuje się, że miesiąc to 30 dni.

Osoba, która była zarejestrowana jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy, ma obowiązek zawiadomić tą instytucję o podjęciu pracy w ciągu 7 dni. Jeśli tego nie zrobi, podlega karze grzywny w wysokości od 500 do 5000 zł.

Jakie prawa ma pracownik?

Umowa o pracę zapewnia pracownikowi więcej praw i przywilejów niż umowy cywilnoprawne. Pracownik ma prawo m.in. do corocznego urlopu wypoczynkowego. Wynosi on 20 dni, jeśli staż pracy u wszystkich pracodawców jest krótszy niż 10 lat lub 26 dni, jeśli staż pracy obejmuje co najmniej 10 lat. Istotne przy tym, że do okresu pracy, do którego zależy wymiar urlopu wlicza się okresy nauki (okresów tych się nie sumuje). W zależności od rodzaju szkoły jest to:

 • dla osób, które ukończyły zasadniczą lub równorzędną szkołę zawodową – nie więcej niż 3 lata,
 • pracownicy, którzy ukończyli średnią szkołę zawodową – nie więcej niż 5 lat,
 • ukończyli szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 5 lat,
 • ukończyli średnią szkołę ogólnokształcącą – 4 lata,
 • ukończyli szkołę policealną – 6 lat,
 • ukończyli szkołę wyższą – 8 lat.

Poza urlopem, pracownikowi przysługuje też prawo do ochrony wynagrodzenia za pracę. Pracodawca powinien najmniej raz w miesiącu wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w stałym i ustalonym z góry terminie, ale nie później niż w ciągu pierwszych dziesięciu dni następnego miesiąca. Pracodawca ma też obowiązek udostępnić na żądanie pracownika dokumenty, na podstawie których obliczono kwotę wynagrodzenia. Należy mieć na uwadze to, że wynagrodzenie minimalne jest ustalane co roku w drodze rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej.

Pracodawca musi też przestrzegać norm czasu pracy w zakresie nie tylko dobowej czy tygodniowej liczby godzin pracy, ale też rocznego limitu godzin nadliczbowych oraz nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego. Co do zasady czas pracy nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciotygodniowym tygodniu pracy (w przypadku okresu rozliczeniowego nieprzekraczającego 4 miesięcy). Zgodnie z Kodeksem pracy, liczba godzin nadliczbowych nie powinna przekroczyć 150 w ciągu roku. W każdej dobie pracownikowi przysługuje też 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku i 35 godzin w pełnym tygodniu.

Rozwiązanie umowy o pracę

Gry pracodawca decyduje się na zwolnienie pracownika, to musi wydać mu świadectwo pracy. Do jego obowiązków należy również rozliczenie się z pracownikiem w zakresie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego – powinien mu go udzielić lub wypłacić ekwiwalent pieniężny.  Musi też udzielić pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy – 2 dni roboczych, jeśli pracownik ma 2-tygodniowy albo miesięczny okres wypowiedzenia lub 3 dni roboczych, przy 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia. Jeśli jednak pracownik zwalnia się sam, to nie przysługują mu dni wolne na znalezienie nowego zajęcia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień albo miesiąc (albo ich wielokrotność) kończy się odpowiednio w sobotę albo w ostatnim dniu miesiąca. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, jeśli pracodawca się na to zgadza. W takiej sytuacji zawiera się z pracodawcą pisemną umowę, która zawiera termin i warunki zakończenia pracy. W każdej sytuacji oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu sporządzonym przez pracodawcę powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy.

Umowy o pracę można wypowiedzieć z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia. Nie można co prawda wypowiedzieć umowy na czas określony poniżej 6 miesięcy, można ją jednak rozwiązać na mocy porozumienia stron.

Okres wypowiedzenia w przypadku innych typów umów wynosi: 

Typ umowy o pracę Okres wypowiedzenia
Umowa o pracę na okres próbny
 • 3 dni robocze, jeśli długość umowy nie przekracza 2 tyg.,
 • 1 tydzień, jeśli umowa jest dłuższa niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli umowa jest zawarta na 3 miesiące
Umowa o pracę na czas określony powyżej 6 m-cy 2 tygodnie
Umowa na zastępstwo 3 dni robocze
Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • 2 tygodnie, gdy pracownik pracuje w jednej firmie krócej niż 6 m-cy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik pracuje w jednej firmie 6 albo więcej m-cy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik pracuje w jednej firmie 3 lata albo dłużej

Pracodawca nie może zwolnić pracownika w czasie urlopu (zarówno wypoczynkowego, jak i bezpłatnego). Zwolnienie pracownika nie może również nastąpić w czasie usprawiedliwionej nieobecności, przed upływem okresu, po którym pracodawca może to zrobić bez wypowiedzenia (w przypadku choroby i nieobecności są to pierwsze 182 dni zwolnienia lekarskiego). Kolejną przeszkodą chroniącą przed zwolnieniem jest ciąża. Nie dotyczy to jednak kobiet zatrudnionych na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca. Pracodawca nie może też wypowiedzieć umowy o pracę od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy aż do dnia zakończenia tego urlopu. 

Danuta Rutkowska, rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy radzi czego się wystrzegać w przypadku podpisywania umów o pracę

Zdarzają się pracodawcy, którzy chcą zatrudnić „na próbę”, na dzień, dwa, kilka, tydzień, itp. To ewidentne wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Pracodawca, który nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, ani też nie wypłaca wynagrodzenia za pracę, podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Prawo pracy nie dopuszcza możliwości nieodpłatnego zatrudniania „na próbę”. Inspekcja pracy gwarantuje anonimowość wszystkim, którzy zgłoszą skargę na pracodawcę. W celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika pracodawca może zawrzeć umowę o pracę na okres próbny, maksymalnie na 3 miesiące. Za każdą pracę, nawet jeśli pracownik przystąpił do jej wykonywania na podstawie ustnej umowy, jeszcze przed jej podpisaniem, przysługuje wynagrodzenie.

 

Od kandydata na pracownika, pracodawca nie ma prawa żądać innych danych niż: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dotyczy to tylko umowy o pracę. Kandydat na pracownika ma obowiązek przedstawić dane, ale tylko te, gdzie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Natomiast jeśli wykonywał pracę dorywcza na innych zasadach, nie musi o tym informować. Jeśli ktoś chce podać prywatny nr telefonu komórkowego, to jego decyzja, ale nie ma takiego obowiązku. To samo dotyczy zdjęcia kandydata.



Justyna Niedbał

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
3 1 ~Wik

Witam, jestem ukrainką, czy mogę pracować na umowie o pracy w tej firmie w której pracuję już rok na umowie zlecenia? Dziękuję

! Odpowiedz
4 4 ~Mariusz

Witam mam problem iż mam podpisaną umowę o pracę na ochronie,sklep mamy czynny od 7 do 21 pracuje miesięcznie 250h muszę się zgodzić na takzwane nadgodziny?

! Odpowiedz
4 5 ~zdziwinionypracownik

pracuję w sklepie, w którym godziny pracy są od 9 do 21. pracujemy co drugi dzien, np. pracuję w poniedziałek, środę, piatek,niedziele a wolne mam we wtorek, czwartek i sobotę. chyba że ustalimy w grafiku inaczej. dostalismy informację, czas na przerwę to 30 min, czy to nie za mało na 12h pracy? jakie przerwy nam przysługują?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~das

Przerwa ok może tyle wynosić ale ilość godzin pracy dnia i tygodnia musi się zgadzać czyli 40 tygodniowo reszta to nadgodziny które są płatne

! Odpowiedz
1 0 ~Kate37

Mam jeden problem i prosiłabym o fachowa poradę!!! Mianowicie, czy pracodawca który ma otwarty lokal w godz 10 -17 przez połowę roku ( pracownik nie z własnego wyboru nie ma wyrobionych normy 40 godzin tyg.) ma prawo żądać odrabiania bezpłatnych nadgodzin w kolejnych 6-ciu miesiącach.Jest to umowa o pracę na pełny etat. Proszę o poradę!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 ~Asysta

Jeśli te pytania są prawdziwe-bo aż trudno uwieżyć-to powinna tymi osobami zainteresować się PIP. Jeśli tak traktuje się pracownika w Polsce to nic dziwnego że co sprytniejszy ucieka z "polszy"! Mam ogromną nadzieję że to się zmieni-tzn.umowa o pracę z pełnym przestrzeganiem kodeksu pracy i koniec. Zlecenie i działalność tylko przy średniej krajowej lub więcej bo inaczej czarno to widzę.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Wojciech

Witam
jestem zatrudniony na czas nie określony jednak chcę wyjechać na 2-3 miesiące i nie wiem czy składać wypowiedzenie czy po prostu istnieje takie coś jak przerwa w umowie bo chcę wrócić do pracy w tej firmie i nie wiem co zrobić w takim wypadku ? z góry dziękuję za pomoc

! Odpowiedz
1 0 ~kolo

Witam, mam pytanie w sprawie dnia wolnego z winy pracodawcy: Do pracy przykładowo mam na godz 14.00 o godz ok 13 dzwoni kierownik i mówi ze dzisiaj masz wolne bo deszcz pada itd... Dodam praca w rolnictwie zakład państwowy. Czy to zgodne z prawem i czy przysługuje postojowe wynagrodzenie.pozdrawiam

! Odpowiedz
1 0 ~Zdesperowana

Jestem zatrudniona od 5 grudnia 2016 do 5 grudnia 2017 jednak z powodu choroby jestem na zwolnieniu lekarskim. Jednak otrzymałam pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pytanie czy muszę się zgodzić i czy firma powinna zaliczyć mi urlop który nie wykorzystałam ponieważ były dwu lub jednodniowe przerwy między zwolnieniem lekarskim? Co mi się należy

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~modliszka568

Jeśli przebywasz na zwolnieniu, które rozpoczęło się gdy jeszcze pracowałaś to należy ci się zasiłek chorobowy z ZUS, ale musisz tam zajść i wypełnić odpowiedni wniosek i oświadczenie. Niestety ZUS sam się do Ciebie nie zgłosi. Byłam w podobnej sytuacji, tzn. umowa mi się skończyła, gdy przebywałam na zwolnieniu. W pracy mi powiedziano, że mam się nie martwić bo ZUS mi zapłaci za dni zwolnienia po ustaniu umowy i mam nadal przynosić zwolnienia do pracy. Poszperałam w internecie i okazało się, że kadrowa wprowadziła mnie w błąd, bo po ustaniu stosunku pracy zwolnienia zanosi się już bezpośrednio do ZUSu, a tam dostałam odpowiednie druki do wypełnienia konieczne, aby otrzymać zasiłek. Gdybym tego sama nie dopilnowała to straciłabym pieniądze i byłabym przez miesiąc bez środków do życia.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 5 ~janosik

Pracowalem w ochronie na zlecenie 5zl obecnie na umowie stop leekki pensja zasad 1375.69 liczonemam nadal po 5zl aby wyrobic etat musze przep 270 godz czy to zgodne z kodek pracy prosze pomoc

! Odpowiedz
2 5 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 3 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 0 ~Charlie

Witam. Czy istnieje taka umowa o prace na czas określony, gdzie pracownik w tym czasie nie może dac wypowiedzenia pracodawcy?

! Odpowiedz
0 0 ~W4rb1rd

Prawdopodobnie tak, ale nie w krajach UE. Pogoogluj na temat outsourcing do Chin, Kambodży czy innej Korei Płn.

! Odpowiedz
4 0 ~Miki

Witam , mam bardzo ważne pytanie.Miałam umowę na 1/2 etatu gdzie miałam 2 tygodnie wypowiedzenia.Wypowiedzenie mi się skończyło i czekam na świadectwo pracy .Dostałam ostatnio telefon od byłego szefa z informacją , ze ma dla mnie świadectwo ale też będę musiała podpisać nową umowę z nim ponieważ zmieniły się warunki pracy i miałam miesiąc wypowiedzenia , a nie dwa tygodnie jak to było na mojej ostatniej umowie u niego. Po czym powiedział na końcu , ze podpiszemy za porozumieniem stron .Podkreslam , ze już u niego nie pracuje, a wypowiedzenie mi się skończyło.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 5 ~kaja

Pracuje na umowę zlecenie w sklepie spożywczym głównie dokładam towar w tym tygodniu pracodawca kazał mi pracować na dziale mięsnym niemam badań ani nie przeszłam szkolenia co zrobić ?

! Odpowiedz
0 2 ~FireMax

Witam. Mój pracodawca zajmuje się branżą handlową dokładnie sprzedaż mebli. Od nie dawna współpracuje jednym z banków kredytowych. Moje pytanie brzmi czy musimy "jak to określił " robić wszystko żeby sprzedawać na raty oczywiście sami te raty spisywać. Czy to jest legalne czy nie musimy być wpisami do KNF u??

! Odpowiedz
2 3 ~Anna

Prosze o pomoc moja corka poszla do szkoly zawodowej kierunek fryzjerka musialam zaplacic za badania kauwki 100zl wpis do ksiazeczki 50zl i za podpisanie umowy 60zl i pracodawca powiedzial ze nie zwroci tych kosztow i dodatku co sobote musi pracowac 1 klasa zawodowa prosze o kontakt moj e-mail anna.grocgocinska@spoko.pl

! Odpowiedz
2 1 ~Magdalena

Witam.
Może Państwo będą w stanie mi pomóc. Otóż mój pracodawca postanowił zmienić moje stanowisko pracy na wyższe i tu pojawił się problem z nazewnictwem, spowodowane rozległością moich obowiązków. Zajmuję się kontrolowaniem wydatków, sprawdzeniem stanu płatności, obsługą konta firmowego, kasą firmową, kadrami, płacami, tworzeniem umów z kontrahentami, kontaktem z klientami, pozyskiwaniem tych klientów ale i również jestem zwierzchnikiem zespołu Call Center, Czy są Państwo w stanie określić stanowisko takiej osoby? Pozdrawiam.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 4 ~zibi

Taki kalkulator płacowy nie ma sensu, bo niby skąd pracownik ma wiedzieć- ile i jakie składki płaci pracodawca? Może sobie obliczyć brutto, a i tak nie wie, ile otrzyma netto.

! Odpowiedz
2 1 ~ela

jestem emerytowana nauczycielka pracuje w szkole spolecznej , podpisuje umowe od 1.09 do do ostatniego dnia nauki i nie mam zaplacone za urlop, a nawet 1wrzesnia i ostatni dzien nauki - nie uczymy- a takze swieta , 11listopada itp

! Odpowiedz
2 2 ~karol

Mi się udało bo w Stefczyku umowę o pracę daję od początku współpracy. Fajnie w takiej pracy człowiek się czuję bardziej bezpieczny.

! Odpowiedz
3 0 ~Jakub

Wróciłem do Polski z UK na umówione/ustalone stanowisko Marketing Managera/Web Mastera. Po przyjeździe do PL już w pierwszy dzień pracy okazało się że pozycja na która zostałem zatrudniony stała się zbędna. Pozostaję mi tylko praca na produkcji za niższą stawkę lub nic.

Tak, więc mam dwa pytania, jeśli ktoś ze znajomością prawa pracowniczego mógłby mi coś doradzić to będę bardzo wdzięczny.

Jakie prawo mnie chroni przed takim zachowaniem pracodawcy?

Czy mogę się starać o odszkodowanie za poniesione koszta związane z przeprowadzką, po tym niemiłym zachowaniu pracodawcy?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 13 ~Aa

Pod koniec maja podpisałam umowe na czas określony na 2 lata , jest to moja 3 umowa (licząc 1 umowę na okres próbny 3 miesiące, 2 umowa na 12 miesiecy). Wczoraj dowiedzilałam sie ze jestem w 6 tygodniu ciazy. Czy zeby l4 bylo platne musze przepracowac 30 dni czy to dotyczy tylko 1 umowy ?

! Odpowiedz
1 4 ~Kasia

Witam! Zerwałam staż z powodu podjęcia pracy.Wiadomo że jak zrywam staż z powodu podjęcia pracy to trzeba wysłać im umowę którą dostaje od nowego pracodawcy. Dostałam umowę o pracę i wysłałam do pup, ale po 2 dniach musiałam zrezygnować z pracy. Więc szefowa anulowała umowę. Czy jeśli pracodawca nie napisał świadectwa pracy to czy się zarejestruje do PUP czy nie bardzo? Z góry dziękuje za odpowiedź

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 ~Seraf

Witam. Jeżeli nie podpisałam umowy o pracę, ale jestem już w grafiku (nie wiem czemu), to czy jeżeli nie przyjdę do pracy, będę ponosić odpowiedzialność?

! Odpowiedz
0 1 ~Czarek

"jeżeli nie podpisałam umowy o pracę" - sama sobie odpowiedziałaś, nic nie podpisałaś.

! Odpowiedz
3 0 ~anita

jestem zatrudniona przez firmę zewnętrzną umowy podpisywane co miesiąc jesli przepracuje miesiąc a w kolejnym zaniosę zwolnienie z powodu ciąży to czy przysługuje mi wypłata świadczenia z zusu

! Odpowiedz
2 4 ~Maciej

Witam,pracuje w firmie od 7 lat,pierwsza umowa na2 lata,2 na 5.w marcu dostalem na czas nieokreślony,jaki przysluguje mi okres wypowiedzenia?

! Odpowiedz
0 0 ~gsia

3 miesięczny

! Odpowiedz
0 1 ~troszkewiem

3 miesiące

! Odpowiedz
3 3 ~MAGDA1976

PODPISALEM UMOWE O PRACE NA OKRES 3M MIALEM ZACZAC 14 MARCA A DOZNALEM WYPADKU 11 CZY PONOSZE KARE BO W UMOWIE BYLY KARA ZA ZERWANIE UMOWY NA WLASNEJ DZIALALNOSCI

! Odpowiedz
0 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 ~Viktor

Ili godin mam pracować na umowe o prace dzień

! Odpowiedz
0 0 ~magda

Witam pracowałam na umowę o pracę na czas określony w grudniu 2015r od 1.12.2015 do 29.02.2016 miałam umowę...ale w grudniu byłam 2 dni w pracy i dwa tyg na chorobowym po czym dostałam wypowiedzenie z końcem trwania chorobowego...za grudzień nie dostałam wypłaty bo pracodawca stwierdził ze mi się nie należy bo byłam na chorobowym gdy pytam czy dostane za ten miesiąc PIT to też mówi ze nie...czy pracodawca ma tu rację ? proszę o radę magda88@onet.pl

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 14 ~Mariola_K

Witam mam pytanie. Jestem na umowie o pracę na czas określony od 8 lat. Za 2 tygodnie konczy mi się umowa i mówię od razu, że jest ona pierwszą moją umową. Słyszałam ostatnio rozmowę 2 kobiet, że zmieniły się przepisy i teraz umowa na czas określony po jakimś czasie automatycznie przechodzi na czas nieokreślony. Chciałam zapytać czy słyszał ktoś o czymś takim, jeśli to prawda to po ilu przepracowanych latach tak jest?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
10 6 ~Luks

Witam. Skończyła mi się umowa 30.11.15 i przed końcem umowy zrobiłem wszystkie badania lekarskie i dostarczyłem je pracodawcy. Niestety Jest 08.12.15 i umowy o prace nie dostałem. Czy pracuję za darmo? Co robić?

! Odpowiedz
10 8 ~Iska

Syn jest w podobnej sytuacji zaczał w poniedziałek próbny okres pracy tygodniowy smiesznie tygodniowy okres próbny i na jego pech dostał angine w tym okresie próbnym zgłosił to i na drugi dzien zawiozł zwolnienie ale nie przedłuzyli mu umowy dalej i nie wiem co było powodem nieszczesna angina

! Odpowiedz
12 4 ~Ana

Pani Dario, jeden pelny miesiac od podpisanej umowy. Bylam w podobnej sytuacji z tad wiem.

! Odpowiedz
10 8 ~Daria

Od kilku dni mam umowę o pracę, proszę mi powiedzieć ile musze przepracować aby iść na l4 ( ciąża )

! Odpowiedz
4 9 ~taktojest

Ciąża to nie choroba droga Dario i zasady (niepisane) zobowiązują do wywiązywania się z obowiązków które na siebie wzięłaś podpisując umowę.
Jeśli pójdziesz na zwolnienie przez całą ciążę licz się z tym że z kolejnym pracodawcą nie podpiszesz umowy o pracę, bo nikt nie chce mieć w firmie pracownika tylko na liście płac.

Życzę Ci wszystkiego dobrego :)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 6 ~kadrowa

lepiej zlecić specjalistom: http://zwalniamzatrudniam.pl

! Odpowiedz
5 6 ~liliana

Sytuacja teoretyczna: Jesli umowa jest np.od 7go a prace zaczęło się 1go to jeśli pracodawca jest nieuczciwy jak udowodnić ze pracowało się ten tydzień przed podpisaniem umowy? Zaznaczam ze w sklepie nie ma listy obecności, kamer ani urządzenia żeby odbić kartę pracownika

! Odpowiedz
6 7 ~mmm

a jeśli ma się 15 lat pracy w tej samej firmie powinno być się już zatrudnionym na stałe ? co o tym mówi prawo?

! Odpowiedz
9 3 ~Monia

Trzecia "umowa o pracę" to umowa na czas nieokreślony. Skąd te 15 lat bez umowy :o

! Odpowiedz
5 2 ~Basia

A jak jest z agencja pracy mogą mi dać umowę o pracę co miesiąc przez pół roku? Jest to zgodne z prawem

! Odpowiedz
3 1 ~taak

Ustawa o pracy tymczasowej - tak, mogą dawać umowę nawet co 3 dni nową. Agencja nie ma prawa dać umowy na czas nieokreślony.

! Odpowiedz
6 4 ~kaponier

Dzień dobry!
Mam umowę o pracę na czas określony ale w agencji pracy i oni tam nie zależnie od mojego stażu pracy naliczają mi 20 dni urlopu- tłumacząc się tym, że są agencja pracy i maja inną podstawę prawna. A ja mam skończone studia i staż pracy ok 3,5 roku i moim zdaniem nalezy mi się więcej urlopu......?

! Odpowiedz
5 2 ~Rybkowy

26 dni nabywa się po 10 latach pracy. Przynajmniej tak kiedyś było.

! Odpowiedz
2 2 ~apt

Agencja pracy tymczasowej nalicza urlop na podstawie Ustawy o zatrudnianiu Pracowników Tymczasowych. Tam jest jasno napisane, że urlop to 2 dni za każdy miesiąc pracy. Są to oddzielne przepisy. Staż pracy nie gra roli.

! Odpowiedz
2 1 ~Rybkowy

Witam. A w jaki sposób mogę rozwiązać umowę gdy mam podpisany dokument o 3 mc wypowiedzeniu a pracodawca nie chce rozwiązać umowy za porozumieniem np w 2 tygodnie .

! Odpowiedz
0 5 ~jack

Ciekawe i rzeczowe podejście. Jako uzupełnienie polecam jeszcze wzór takich umów, np. umowę o pracę: http://cenabiznesu.pl/-umowa-o-prace-wzor-z-omowieniem Może się przydać

! Odpowiedz
Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl