Umowa o pracę nie tylko na piśmie

Podjęcie zatrudnienia w ramach stosunku pracy w większości przypadków potwierdzane jest zawarciem umowy o pracę. Jest to dokument powszechnie stosowany w praktyce kadrowej, sporządzany na ogół w formie pisemnej. Nie oznacza to jednak, że umowa o pracę może zostać zawarta wyłącznie w tej formie. Dopuszczalne są również inne sposoby wyrażenia umowy.

Dominująca forma pisemna

Zewnętrznym przejawem nawiązania stosunku pracy jest zazwyczaj zawarcie umowy o pracę. Czynność ta powinna nastąpić w formie pisemnej (art. 29 § 2 K.p.).

Przepisy Kodeksu pracy nie zastrzegają jednak pisemnej formy umowy o pracę pod rygorem nieważności. Zawarcie umowy w innej formie jest więc ważne i wiąże strony. Nie zmienia to faktu, że prawo pracy daje pierwszeństwo formie pisemnej, nakazując zawieranie umowy o pracę w tej właśnie formie. Dopuszczenie ważności innych form nie oznacza ich równorzędności, a jedynie to, że niezawarcie umowy na piśmie nie będzie skutkowało nieważnością podjętych przez strony ustaleń.

Potwierdzeniem dominującej roli pisemnej formy umowy o pracę jest brzmienie art. 281 pkt 2 K.p., który uznaje niepotwierdzenie na piśmie zawartej umowy o pracę za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Inne niż pisemna formy zawarcia wspomnianej umowy są też niedogodne dla stron pod względem dowodowym - w razie ewentualnego sporu w sądzie pracy. Jednak zasadniczo są one ważne i mogą potwierdzać nawiązanie stosunku pracy.

Ustnie lub w sposób dorozumiany

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Taka definicja stosunku pracy wynika z art. 22 § 1 K.p. i jak widać, zawarcie pisemnej umowy o pracę nie jest jej elementem. Dla ważnego nawiązania między stronami pracowniczej więzi prawnej wystarczy, że strony ustnie lub poprzez swoje zachowanie dostatecznie wyrażą wolę nawiązania stosunku pracy.

Możliwość ustnego lub dorozumianego zawarcia umowy o pracę wynika z przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), które mogą być stosowane w stosunkach pracy na zasadach art. 300 K.p. Zgodnie z art. 60 K.c., wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych ustawowo), które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej.

W kontekście omawianego tematu trzeba nadmienić o funkcjonującej w prawie cywilnym od 8 września 2016 r. dokumentowej formie oświadczenia woli. Dla jej zachowania wystarcza jedynie złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Zgodnie z art. 773 K.c., dokumentem jest zaś nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Tak szerokie zdefiniowanie dokumentu pozwala uznać za niego np. korespondencję e-mail, nagrania rozmów telefonicznych czy wideorozmowy - o ile możliwe będzie ustalenie osoby składającej oświadczenie. Na przeszkodzie stosowania tej formy przy zawieraniu umowy o pracę stoi jednak art. 29 § 2 K.p., wyraźnie przewidujący zachowanie formy pisemnej. Wymaga ona złożenia na dokumencie podpisów stron - odręcznie lub w formie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Na gruncie prawa pracy forma dokumentowa może więc dotyczyć tylko takich oświadczeń woli, dla których prawo to nie zastrzega określonej formy (np. w przypadku porozumienia stron).

Formy zawarcia umowy o pracę w orzecznictwie sądowym

"Treść przepisów kodeksu pracy, w tym treść art. 29 k.p. nie warunkuje ważności zawarcia umowy o pracę od zachowania formy pisemnej. Do zawarcia umowy o pracę dochodzi wraz z uzgodnieniem przez strony istotnych elementów umowy, a więc do jej zawarcia może dojść ustnie, jak i przez czynności konkludentne".

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 września 2015 r., sygn. akt III AUa 1409/14


"(...) Zawarta w formie ustnej umowa o pracę nie jest nieważna. Złożone do protokołu rozprawy oświadczenia pracodawcy i pracownika może stanowić potwierdzenie na piśmie zawarcia ustnej umowy o pracę z pracownikiem (art. 29 § 2 k.p.)".

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2010 r., sygn. akt II CZ 102/10


"(...) Do zawarcia umowy o pracę może dojść w sposób dorozumiany. Niezachowanie formy pisemnej nie powoduje jej nieważności".

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2009 r., sygn. akt I PK 105/09


"Nawet jeśli pracownik nie ma pisemnej umowy, za wykonaną pracę przysługuje mu wynagrodzenie. Od tej zasady mogą być wyjątki, np. jeśli podpisze umowę cywilną, która wynagrodzenia nie przewiduje".

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2007 r., sygn. akt VI ACa 1205/06


"Mimo nieważności zawartej umowy o pracę (...) strony mogą nawiązać umowny stosunek pracy przez czynności dorozumiane, w szczególności wskutek dopuszczenia pracownika do pracy, przyjmowania pracy przez pracodawcę i realizowania takiego stosunku prawnego, który odpowiada cechom stosunku pracy określonym w art. 22 k.p.".

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2010 r., sygn. akt I PK 16/10


"Nawet jeśli umowa o pracę okazała się nieważna, a zatem nie stworzyła zobowiązań stron w momencie jej zawarcia, to zobowiązania takie powstają wraz z dopuszczeniem pracownika do pracy na warunkach tej umowy".

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2003 r., sygn. akt I PK 633/02

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)


autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 2016-12-08

Świadczenia chorobowe dla pracowników. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Robert

Każdy właściciel firmy, który chce działać zgodnie z polskim prawem, powinien na bieżąco śledzić zmiany w przepisach. Jak zez dobrze zauważył, ta nowelizacja weszła w życie jakiś czas temu. Warto, by o takich rzeczach wiedziała przynajmniej kadrowa. U mnie na szczęście wie, bo współpracuję z firmą zewnętrzną, która specjalizuje wyłącznie w tej branży. Jakby co to polecam SEKę. seka.pl

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 3 ~zez

poziom Bankiera i jego "redaktorów" jest już żenujący. Przecież od 1 września weszła nowela Kodeksu Pracy o której pisał również Bankier wymuszająca spisywanie umów o pracę na piśmie:
Art 29. § 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 6 ~abc

Najlepsze jest takie prawo które każdy może interpretować na własną korzyść i być przekonanym o własnej racji.
Niejaki Falandysz udowodnił to na podstawie Konstytucji RP.
Od tego czasu każdy rozumny Polak wie co to jest prawo w Polsce.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne