Umowa absolwencka dla młodego pracownika

Absolwenci mogą nabywać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe na praktykach czy stażach oferowanych przez zakłady pracy. Takie formy wykonywania pracy nie były prawnie uregulowane, z wyjątkiem staży w ramach skierowania z urzędu pracy. Sytuacja zmieniła się z dniem 28 sierpnia br., kiedy weszła w życie ustawa o praktykach absolwenckich.


Praktyka zgodnie z umową

Absolwent, który ukończył co najmniej gimnazjum i nie osiągnął jeszcze 30 lat, może rozpocząć swoją karierę zawodową w ramach praktyki absolwenckiej. Umożliwia mu to ustawa o praktykach absolwenckich, która przewiduje m.in. zawarcie umowy o praktykę absolwencką. Zatrudnić praktykanta może zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Podmiot przyjmujący na praktykę jest zobowiązany zapewnić praktykantowi:

 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy na zasadach przewidzianych dla pracowników,
   
 • środki ochrony indywidualnej (w zależności od potrzeby).

Na wniosek praktykanta jest on również zobowiązany wydać zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

Do praktyki absolwenckiej nie stosuje się regulacji Kodeksu pracy, z wyjątkiem przepisów o: równym traktowaniu w zatrudnieniu (art. 183a K.p.), podstawowych normach czasu pracy (art. 129 § 1 K.p.), dopuszczalnym tygodniowym czasie pracy (art. 131 K.p.), dobowym i tygodniowym odpoczynku (art. 132 i 133 K.p.), porze nocnej (art. 1517 K.p.) i 15-minutowej przerwie na posiłek (art. 134 K.p.). Trzeba podkreślić, że wykonywanie pracy na podstawie praktyki absolwenckiej nie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy.

Praktyka absolwencka może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Maksymalny czas jej trwania u danego pracodawcy to łącznie 3 miesiące.

W przypadku gdy praktyka ma charakter nieodpłatny, umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie. W razie odpłatności umowa może być rozwiązana z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

ILE MOŻE ZAROBIĆ PRAKTYKANT?

Strony umowy o praktykę absolwencką mogą postanowić, że będzie ona odpłatna. W takim wypadku świadczenie dla praktykanta (nie należy go mylić z wynagrodzeniem za pracę) nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym okresie.

Ustawa o praktykach absolwenckich wskazuje co powinna zawierać umowa o taką praktykę. Strony umowy muszą w niej uzgodnić: rodzaj pracy, okres odbywania praktyki, tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki oraz wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli ma być ona odpłatna.

Trzeba podkreślić, że w ramach praktyki absolwenckiej nie można wykonywać pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu rozporządzeń wydanych na podstawie art. 23715 K.p.


Na praktyce i zasiłku

Osoby, które mogą skorzystać z praktyk absolwenckich są często zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne. Podjęcie praktyki nie będzie miało wpływu na status bezrobotnego. Nadal go zachowają, tak samo jak prawo do zasiłku dla bezrobotnych, z tym zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia z umowy absolwenckiej nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Odbywanie praktyki stanowi ponadto uzasadnioną przyczynę odmowy podjęcia zatrudnienia czy innej formy aktywizacji zawodowej proponowanej przez urząd pracy. Praktykant musi jednak przedstawić powiatowemu urzędowi pracy, w którym jest zarejestrowany, umowę o praktykę absolwencką.

Przykład umowy o praktykę absolwencką
Sandomierz, dnia 22.09.2009 r.


Umowa o praktykę absolwencką

zawarta w dniu 22.09.2009 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "Mikrus" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielców 23/4 w Sandomierzu, reprezentowanym przez Dyrektora Andrzeja Brudzińskiego, zwanym dalej Podmiotem przyjmującym na praktykę, a

Jolantą Chudzikowską, zam. ul. Zamkowa 4 w Sandomierzu, zwaną dalej Praktykantem.

§ 1

Strony zawierają umowę o praktykę absolwencką na okres od 22.09.2009 r. do 22.12.2009 r.

Na podstawie niniejszej umowy praktykant będzie wykonywał czynności kancelaryjne, związane z obsługą biurową Podmiotu przyjmującego na praktykę.

§ 2

Umowa ma charakter odpłatny. Praktykant w okresie obowiązywania umowy ma prawo do świadczenia pieniężnego w wysokości 2.000 zł. Świadczenie będzie płatne raz w miesiącu, w ostatnim dniu miesiąca za który przysługuje.

§ 3

Tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie obowiązywania umowy wynosi 20 godzin. W ramach praktyki Praktykant będzie wykonywał czynności, będące przedmiotem umowy, w wymiarze 4 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.

§ 4

W okresie obowiązywania umowy Praktykant ma prawo korzystać z wszelkich urządzeń socjalnych Podmiotu przyjmującego na praktykę, na zasadach dotyczących pracowników.

§ 5

W okresie obowiązywania umowy praktykant ma prawo do 2 dni wolnych, bez zachowania prawa do świadczenia, o którym mowa w § 2 umowy.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Do spraw w niej nieuregulowanych stosuje się ustawę o praktykach absolwenckich oraz wskazane w tej ustawie przepisy Kodeksu pracy.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Andrzej Brudziński

(dyrektor)

Jolanta Chudzikowska

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17.07. 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. nr 127, poz. 1052),
   
 • ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa Nr 599 z dnia 2009-10-05

Kontrola w firmie. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl