Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: Coraz bogatszy asortyment

Towarzystwa w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) podają dość szeroką listę wyłączeń odpowiedzialności, w przypadku których nie wypłacą odszkodowania, na co podpisujący umowę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego powinien zwrócić szczególną uwagę, a ubezpieczyciel - uczulić go na to.

Ostatnia dekada przyniosła rewolucyjne zmiany nie tylko w zakresie wystroju polskich firm i urzędów, ale przede wszystkim wyposażenia. Dziś trudno sobie wyobrazić ich pracę bez komputera i zawartych w nim danych, kserokopiarki, czy skomplikowanych urządzeń pomiarowych. Sprzęt elektroniczny jest delikatny i łatwo go uszkodzić, a do tego bywa łakomym kąskiem dla złodzieja. Narażony jest też na różne przypadki losowe, jak chociażby powódź czy pożar. Ochrona majątku elektronicznego od różnych ryzyk to szansa na uniknięcie strat materialnych przez firmy, to również szansa na pozyskanie klientów przez zakłady ubezpieczeń majątkowych, które przygotowały dla zainteresowanych bogatą ofertę usług.

Znacząca liczba polskich przedsiębiorstw i instytucji wyglądem i wyposażeniem nie odbiega obecnie od europejskich standardów, co najczęściej wiąże się z poniesieniem ogromnych nakładów finansowych. Tym pozytywnym jakościowym zmianom nie towarzyszyło jednak zmniejszenie zagrożeń, na jakie narażone są nie tylko obiekty, ale i znajdujący się w nich sprzęt.

Według opinii przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych, do ochrony urządzeń elektronicznych przed różnymi rodzajami ryzyk raczej nie trzeba przekonywać dużych przedsiębiorstw, o czym niech świadczy fakt, że prawie 100% spośród nich ubezpiecza ten majątek. Ich właściciele przekalkulowali, że po prostu nie stać ich na to, żeby się nie ubezpieczać, bowiem koszty takiego zaniechania mogą być znacznie wyższe. Przykład: awaria systemu klimatyzacji w jednym z dużych koncernów spowodowała przegrzanie serwera i uszkodzenie pamięci operacyjnej, w związku z czym zniszczona została płyta główna oraz procesory. Utracono dane transakcyjne z całego dnia. O ile straty materialne wyniosły około 1 mln zł, o tyle koszt odtworzenia danych - prawie 2,5 mln zł.

Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja w średnich i małych przedsiębiorstwach, z których co piąte nie ma wykupionej jakiejkolwiek polisy ubezpieczeniowej, z więc i nie zapewnia ochrony dla posiadanych komputerów, baz danych, czy skanerów. Dla towarzystw ubezpieczeniowych wciąż jest to ogromna nisza do zagospodarowania.

Na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych działalność operacyjną prowadzi obecnie 37 firm, z których zdecydowana większość oferuje polisy ubezpieczeniowe obejmujące ochroną mienie osób prawnych, fizycznych oraz jednostek fizycznych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą. A i liczba potencjalnych klientów towarzystw ubezpieczeniowych też jest niemała - to około 3 mln podmiotów gospodarczych różnej wielkości. Stąd też bierze się szeroka oferta ubezpieczeń mienia, w której swoje wydzielone miejsce ma różnorodny sprzęt elektroniczny, uwzględniająca praktycznie wszystkie ryzyka, na jakie może on być narażony.

Od czego ubezpieczany jest sprzęt

Zakres ubezpieczenia jest przedmiotem uzgodnień pomiędzy ubezpieczającym i ubezpieczycielem. Niektóre towarzystwa, jak np. Uniqa udzielają ochrony ubezpieczeniowej w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Podstawowy obejmuje m.in. pożar, uderzenie pioruna, powódź, deszcz, wilgoć, obsunięcie się ziemi, huragan, którego działanie wyrządza masowe szkody, zalanie wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Zakres rozszerzony dodatkowo obejmuje m.in. kradzież z włamaniem i rabunek, umyślne działanie osób trzecich, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbania, błąd operatora, przemieszczanie sprzętu w obrębie miejsca ubezpieczenia. Jeżeli sprzęt objęty jest ochroną w zakresie rozszerzonym, wówczas, za opłatą dodatkowej składki, ubezpieczeniem TU Uniqa w takim samym zakresie mogą być objęte szkody powstałe w danych i nośnikach danych.

Niewielkim firmom, dysponującym skromnym wyposażeniem w sprzęt elektroniczny, towarzystwa zwykle proponują ubezpieczenie go w ramach polisy obejmującej wybrane ryzyka, np. od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku. Wtedy np. komputer traktowany jest identycznie jak szafa czy regał. Na gwarantowaną sumę ubezpieczenia, którą w razie wystąpienia szkody wypłaci towarzystwo, składa się wartość poszczególnych składników wyposażenia firmy, którą ubezpieczyciel sprawdza na podstawie zakładowych kartotek. W razie wypłaty odszkodowania, suma ta pomniejszona zostanie o udział własny ubezpieczonego, czyli tzw. franszyzę redukcyjną. Duży udział własny oznacza niższą składkę dla ubezpieczającego sprzęt, ale też niższą kwotę ewentualnego odszkodowania.

Firmom, które mają na wyposażeniu większą ilość urządzeń elektronicznych różnego typu, firmy ubezpieczeniowe, jak np. PZU, Warta, Allianz, oferują specjalistyczne ubezpieczenie tego rodzaju sprzętu od wszystkich ryzyk (all risks). Wówczas ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za pokrycie szkód spowodowanych nie tylko przez ogień, powódź i inne żywioły oraz kradzież z włamaniem i rabunek, ale także powstałe z innych przyczyn:

* działanie człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędy w obsłudze czy zniszczenie przez osoby trzecie),

* wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady przemysłowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji,

* zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej,

* pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych (np. działanie pola elektromagnetycznego) pod warunkiem zainstalowania odpowiednich urządzeń zabezpieczających.

Ochroną może być objęte mienie stanowiące własność ubezpieczającego, używane w celach zawodowych w miejscu określonym w umowie, zainstalowane na stanowiskach pracy i zdolne do pracy po okresie próbnym.

W przypadku sprzętu pozostającego w leasingu, towarzystwa precyzyjnie określają w umowie, kto jest ubezpieczonym, a zatem uprawnionym do otrzymania odszkodowania. Zwykle jednak odszkodowanie z polisy, np. w przypadku kradzieży komputera, otrzymuje leasingodawca.

Przedmiot ubezpieczenia

I. Elektroniczny sprzęt stacjonarny i przenośny, taki jak np.:

* elektroniczny sprzęt biurowy

* sprzęt telekomunikacyjny i łącznościowy, alarmowy, przemysłowy, pomiarowy i graficzny,

* sprzęt RTV,

* wszelkie urządzenia zasilające i klimatyzacyjne,

* sprzęt przenośny (np. laptopy, telefony komórkowe),

* sprzęt elektroniczny zamontowany na stałe w środkach transportu.

II. Wymienialne nośniki danych oraz koszty odtworzenia utraconych danych, np.:

* informacje zawarte w zbiorach danych,

* licencjonowane systemy operacyjne,

* programy standardowe produkcji seryjnej oraz indywidualnej produkcji użytkownika.

III. Zwiększone koszty działalności, tj. koszty, których poniesienie jest niezbędne dla uniknięcia strat w prowadzonej przez ubezpieczającego działalności, np. wynajem sprzętu zastępczego, pomieszczeń, itp. do czasu usunięcia skutków powstania szkody czy zatrudnienie dodatkowego personelu.

Wyłączenia odpowiedzialności

Podobnie jak w ubezpieczeniach innych „asortymentów” majątku, towarzystwa w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) podają dość szeroką listę wyłączeń odpowiedzialności, w przypadku których nie wypłacą odszkodowania, na co podpisujący umowę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego powinien zwrócić szczególną uwagę, a ubezpieczyciel - uczulić go na to.

Najczęstszymi wyłączeniami są:

* działania wojenne, stan wyjątkowy, strajki, manifestacje, akty terroru,

* działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne,

* szkody górnicze i osuwanie się ziemi w wyniku prowadzenia robót ziemnych,

* trzęsienie ziemi,

*działanie wirusa komputerowego,

* umyślne działanie lub rażące niedbalstwo pracowników firmy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacą również odszkodowań za szkody powstałe wskutek niezapewnienia sprzętowi elektronicznemu warunków do pracy wymaganych przez producenta, w okresie gwarancyjnym (odpowiada producent lub serwisant), podczas napraw i prób. We wszystkich zakładach ubezpieczeń, spod ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są te części urządzeń i materiały, które z uwagi na swą funkcję lub warunki pracy ulegają zużyciu, jak np. tonery, taśmy barwiące, nośniki dźwięku i obrazu, żarówki czy bezpieczniki. Żadne z towarzystw ubezpieczeniowych nie podejmie się wystawienia polisy od kradzieży wirtualnych, powstałych wskutek włamania się do systemu komputerowego klienta. Jednak, za dodatkową opłatą, istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej firmy przed szkodami spowodowanymi np. przez strajki, akty terroru czy sabotażu (tak jest np. w PZU). W takim przypadku prowadzone są oddzielne negocjacje.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stanowi górną granicę odpowiedzialności towarzystwa w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia i jest podstawą do obliczenia składki. Powinna ona odpowiadać wartości odtworzenia bądź nabycia tego samego rodzaju urządzenia lub o zbliżonych parametrach użytkowych, z uwzględnieniem cen stosowanych przez autoryzowanych dealerów firm elektronicznych. Ubezpieczeniem gwarantującym wypłatę odszkodowania według wartości odtworzeniowej nowej może być objęty sprzęt nie starszy niż 5-letni. Natomiast starszy ubezpieczany jest na kwoty odpowiadające ich wartości rzeczywistej, po uwzględnieniu amortyzacji.

Podanie zaniżonych cen sprzętu (tzw. niedoubezpieczenie) w celu obniżenia wysokości składki jest działaniem na własną szkodę, gdyż np. w przypadku kradzieży komputera, firma otrzyma odszkodowanie w wysokości kwoty zawartej w umowie. Natomiast zawyżanie cen sprzętu jest równie niekorzystne, gdyż odszkodowanie i tak wypłacane jest według wartości katalogowej danego modelu. W czasie trwania umowy ubezpieczenia możliwe jest (jak w PZU SA) podwyższenie, za zgodą ubezpieczyciela, sumy ubezpieczenia, co wiąże się z uiszczeniem dodatkowej składki.

W przypadku danych i nośników danych (warunkiem ich ubezpieczenia jest objęcie komputerów ochroną od szkód materialnych) suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości przewidywanej maksymalnej straty, oddzielnie dla wymienionych nośników danych oraz programów systemowych i indywidualnych programów użytkowania. Przy tego typu ubezpieczeniach istnieje wymóg kopiowania danych zawartych na twardych dyskach przynajmniej raz w tygodniu (na dyskietkach lub płytach CD) i przechowywania ich w zamkniętym pojemniku np. szafie ogniotrwałej, a niekiedy - jak w TU Uniqa - archiwizowania kopii. Sumę ubezpieczenia ustala się oddzielnie dla każdego przedmiotu objętego ochroną, podając jego parametry identyfikacyjne we wniosku-kwestionariuszu lub wykazie stanowiącym integralną część polisy. Wymóg ten nie dotyczy firm o wyjątkowo dużym nasyceniu elektroniką, jak np. banki, których sprzęt ubezpieczany jest całościowo według wartości księgowej, bez potrzeby indywidualnej specyfikacji.

Gdy powstanie szkoda

W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, ubezpieczona firma obowiązana jest powiadomić bez zbędnej zwłoki straż pożarną, policję i inne organy, stosownie do okoliczności zaistniałej szkody, użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia strat oraz zabezpieczyć mienie bezpośrednio zagrożone. Wymagane jest niezwłoczne (nie później niż dnia następnego od daty powstania szkody) powiadomienie przedstawiciela towarzystwa o miejscu, rodzaju, przedmiocie i orientacyjnej wartości szkody, a następnie umożliwienie dokonania szczegółowych oględzin miejsca i przedmiotu szkody w celu sporządzenia protokółu. Na żądanie towarzystwa poszkodowana firma obowiązana jest do przedstawienia wszelkich dowodów i świadectw dotyczących sprawy, a mogących wpłynąć na wysokość odszkodowania. Powszechnie obowiązuje zasada, by przed rozpoczęciem czynności likwidacyjnych nie zmieniać stanu faktycznego spowodowanego wypadkiem, chyba że zmiany były niezbędne do zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie i zmniejszenia rozmiarów strat.

Towarzystwa ubezpieczeniowe deklarują wypłatę odszkodowania w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, pod warunkiem złożenia przez poszkodowanego w terminie 14 dni rachunku strat oraz innych dokumentów uzasadniających roszczenie. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku np. konieczności powołania biegłych czy wdrożenia postępowania karnego.

Cena ubezpieczenia elektroniki

Wysokość składki za ubezpieczenie przede wszystkim zależy od:

* długości okresu ubezpieczenia. Umowa zawierana jest na okres roczny lub krótszy, jak np. w towarzystwach Uniqa i Warta. Ale tak naprawdę ubezpieczenie na okres krótszy niż rok nie jest dla firmy opłacalne. Na przykład składka przy ubezpieczeniu 6-miesięcznym w Warcie stanowi 70% rocznej, a przy 3-miesięcznym - 40% składki rocznej,

* zakresu ubezpieczenia,

* wysokości sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia,

* oceny ryzyka pożarowego i kradzieżowego,

* indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego,

* kontynuacji ubezpieczenia w danym towarzystwie i jego bezszkodowym przebiegu.

Wbrew obiegowym opiniom, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego nie wiąże się z jakimiś astronomicznymi wydatkami. Na przykład w PZU składka bazowa za ubezpieczenie urządzeń stacjonarnych o wartości 10 tys. zł wynosi 15,5 promila ich wartości, by spaść do 8,3 promila, gdy ubezpieczamy sprzęt wartości powyżej 50 tys. zł. Warta pobierze 350 zł rocznej składki za ubezpieczenie sprzętu wartości 50 000 zł, 3000 za sprzęt wartości 100 000 zł, a 3500 zł gdy ubezpieczać będziemy elektronikę wartości 500 tys. zł. (stacjonarny sprzęt komputerowy, w tym elektronika biurowa, przenośny sprzęt komputerowy, koszt odtworzenia danych lub oprogramowania), a więc w granicach 7 promili. W HDI Samopomoc SA ubezpieczenie zespołu komputerów wartości 120 tys. zł w podstawowym zakresie (bez ryzyka kradzieży z włamaniem i rozboju wynosi 960 zł rocznie (120 tys. x 0,8%), a ubezpieczenie z ryzykiem kradzieży z włamaniem i rozboju - 1440 zł rocznie (120 tys. x 0,8% x 50%). Generali oblicza składkę, mnożąc stawkę (wyrażoną w promilach) przez wartość majątku przyjętą do ubezpieczenia. W przypadku sprzętu elektronicznego wysokość stawek jest zróżnicowana w zależności od jego rodzaju, np. sprzęt komputerowy biurowy, telekomunikacyjny, serwery, komputery przenośne.

W przypadku sprzętu przenośnego (laptopy), z uwagi na dużą szkodowość, towarzystwa podwyższają wysokość składki. Np. w PZU wzrasta ona o 1,6 współczynnika bazowego, przy równoczesnym wzroście do 25% udziału własnego. Stawka wzrośnie również, jeżeli laptop będzie wykorzystywany w celach zawodowych poza granicami kraju.

Stawki proponowane przez największych na polskim rynku ubezpieczycieli rzutują na wysokość składek w mniejszych towarzystwach, takich jak Generali, czy Cigna STU. Są one porównywalne. Ale jednocześnie, w dobie ogromnej konkurencji w tym sektorze usług finansowych, istnieje szansa wynegocjowania takich warunków ubezpieczenia, by za stosunkowo niską opłatę uzyskać pełną ochronę majątku firmy.

Sprzęt biurowy, w tym elektroniczny, najczęściej ubezpieczany jest za pośrednictwem agentów towarzystw, można też zadzwonić do wybranego towarzystwa lub jego oddziału, które przyślą swojego przedstawiciela do klienta lub zgłosić usługę do firmy brokerskiej. Broker ma te zalety, że dysponując ofertami kilku firm, może je porównać i wybrać najbardziej korzystną dla danej firmy. Ale bezpośrednio u agenta można wynegocjować więcej zniżek, nie tylko na sprzęt biurowy, ale także inne mienie firmy (np. środki transportu), a często także zatrudnionych tam osób. Szkoda tylko, że niejedna firma zainteresowana ubezpieczeniem swojego sprzętu komputerowego, która chciałaby ocenić i porównać oferty różnych towarzystw, natrafi na trudności z dostępem do ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, gdy zacznie poszukiwać ich poprzez Internet, do którego ma dostęp za pośrednictwem swego komputera. Takie firmy, jak PZU, Allianz i Uniqa należą do wyjątków. W pozostałych, na stronach internetowych można znaleźć zaledwie ogólnikowe informacje o tym produkcie ubezpieczeniowym i zaproszenie na spotkanie z agentem. Takie podejście do potencjalnego klienta w czasach wysoko rozwiniętej elektroniki to chyba niedopatrzenie przeważającej liczby ubezpieczycieli.

Janina Sztachelska
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 0 ~Row

Zgadzam się, że e-seguro oferuje najlepsze rozwiązania. Może towarzystwa ubezpieczeniowe zrozumieją wreszcie, że dzisiaj ludzie kupują w internecie.
Osobną sprawą jest świetny interfejs, cały proces twa kilka minut.

! Odpowiedz
2 1 ~Zak

Po przeanalizowaniu oferty rynkowej najtańszym i najkorzystniejszym rozwiązaniem dla klienta jest ubezpieczenie w e-sequro,to wyjątkowa oferta bo : formalności załatwia się Online ( to już zachód), mają najtańsze składki, można ubezpieczyć sprzęt kupiony do 2 miesięcy wczśniej.

!

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl