REKLAMA

URTESTE: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

2021-11-25 16:06
publikacja
2021-11-25 16:06
Zarząd spółki Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 25 listopada 2021 roku Pan Maciej Kostuch złożył rezygnację ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o rezygnacji.
Powodem rezygnacji jest otrzymanie awansu zawodowego, co mogłoby kolidować z dalszym pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Urteste.

Jednocześnie w dniu 25 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 15 ust. 5 Statutu dokonała kooptacji i powołania ze skutkiem na dzień 26 listopada 2021 roku Pana Jarosława Bilińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:
- Magdalena Wysocka,
- Sławomir Kościak,
- Małgorzata Stefańska,
- Karol Gruba,
- Jarosław Biliński.

Szczegółowe informacje dotyczące nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej znajdują się poniżej:

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Jarosław Biliński, dr n. med. Członek Rady Nadzorczej Urteste S.A.
Data upływu wspólnej czteroletniej kadencji Rady Nadzorczej: 26.04.2025 r., przy czym zgodnie z § 15 ust. 5 Statutu Spółki, dokooptowany Członek Rady Nadzorczej pełni swoją funkcję do czasu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub powołania w jego miejsce nowego Członka Rady Nadzorczej.

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Lekarz, doktor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończył specjalizację z hematologii w Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM, założyciel, pomysłodawca, współwłaściciel i prezes zarządu Human Biome Institute – nowoczesnej firmy R&D w obszarze biotech (mikrobioty człowieka) oraz nowoczesnego laboratorium i banku mikrobioty człowieka. W latach 2018-2021 wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
W toku studiów na kierunku lekarskim laureat wielu konkursów oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończył w 2013r kierunek lekarski z najwyższym wynikiem na roku w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył rok przed planem studia doktoranckie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i w 2017r obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureat prestiżowej Nagrody Wydziałowej V Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Nauk. W 2020 roku wybrany „Młodym Ambasadorem Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT) oraz zwycięzca w konkursie „Złoty OTIS” w kategorii „debiut naukowy roku”. W pracy naukowej zajmuje się tematyką z dziedzin hematologii, transplantologii klinicznej, immunologii, metagenomiki, genetyki i odpowiedzi przeciwnowotworowej, mikrobiomu jelitowego i jego oddziaływań z gospodarzem. Autor wielu publikacji pełnotekstowych w prestiżowych czasopismach naukowych, streszczeń pokonferencyjnych i doniesień zjazdowych, w tym na prestiżowych kongresach międzynarodowych. Kierownik grantów naukowych, współbadacz w międzynarodowych badaniach klinicznych w tym główny badacz i współautor własnego prospektywnego badania klinicznego oraz główny badacz w międzynarodowym badaniu retrospektywnym w ramach Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT) oraz innowacyjnego badania klinicznego finansowanego przez Agencję Badań Medycznych dotyczącego leczenia COVID19 za pomocą przeszczepu mikrobioty jelitowej.

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:
Prezes Zarządu Human Biome Institute sp. z o.o. – wrzesień 2021 do chwili obecnej
Naukowiec Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – od października 2014 do chwili obecnej

4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Prezes Zarządu Human Biome Institute sp. z o.o. – od wrzesień 2021 do chwili obecnej

5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
NIE DOTYCZY

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
NIE DOTYCZY

7) Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
BRAK DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ DLA URTESTE S.A.

8) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
NIE

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki