REKLAMA

URSUS S.A.: wyniki finansowe

2020-09-30 23:53
publikacja
2020-09-30 23:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SZzD_GK_URSUS_-_I_polrocze__2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
URSUS_SSF_GK_I_polrocze_2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_URSUS_S.A._30.06.2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_GK_URSUS_30.06.2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_Rady_Nadzorczej_do_stanowiska_Zarzadu__nt._odwmowy_wydania_opinii_-_URSUS_2020_09_30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_do_odmowy_wydania_opinii_URSUS_2020_09_30-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - działalność 21 175 58 927 4 768 13 742
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -16592 -25730 -3 736 -6 000
III. Zysk (strata) brutto -33303 -24314 -7 499 -5 670
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -32815 -24262 -7 389 -5 658
V. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -488 -52 -110 -12
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -527 45 720 -119 10 662
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 997 -1 889 1 350 -441
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5140 -44566 -1 157 -10 393
IX. Środki pieniężne na koniec okresu 1 033 703 233 164
X. Dane na dzień 31.06.2020 31.12.2019 31.06.2020 31.12.2019
XI. Aktywa obrotowe 90 189 88 808 20 195 20 854
XII. Aktywa dostępne do sprzedaży 0 6 122 0 1 438
XIII. Aktywa trwałe 104 663 109 640 23 436 25 746
XIV. Aktywa razem 194 852 204 570 43 630 48 038
XV. Zobowiązania długoterminowe 8 351 13 640 1 870 3 203
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 357 504 322 196 80 050 75 660
XVII. Kapitał własny -171003 -137025 -38 290 -32177
XVIII. Kapitał akcyjny 64 600 64 600 14 465 15 170
XIX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 64 600 64 600 64 600 64 600
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (PLN) oraz (EUR) tj. zysk netto/średnioważona liczba akcji -0,51 -0,37 -0,11 -0,09
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) tj. kapitał własny/średnioważona liczba akcji -2,62 -2,10 -0,60 -0,50


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za I półrocze 2020 na dzień
30.06.2020 4,2585


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za rok 2019 na dzień
31.12.2019 4,4660 kurs na ostatni dzień okresu


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za I półrocze 2020 4,4412


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za pierwsze półrocze 2019
4,2880 kurs średni


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SZzD GK URSUS - I półrocze 2020-sig-sig.pdfSZzD GK URSUS - I półrocze 2020-sig-sig.pdf SZzD GK URSUS - I półrocze 2020
URSUS_SSF GK I półrocze 2020-sig-sig.pdfURSUS_SSF GK I półrocze 2020-sig-sig.pdf URSUS_SSF GK I półrocze 2020
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF URSUS S.A. 30.06.2020-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF URSUS S.A. 30.06.2020-sig.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF URSUS S.A. 30.06.2020
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF GK URSUS 30.06.2020-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF GK URSUS 30.06.2020-sig.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF GK URSUS 30.06.2020
Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu nt. odwmowy wydania opinii - URSUS_2020_09_30.pdfOpinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu nt. odwmowy wydania opinii - URSUS_2020_09_30.pdf Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu nt. odwmowy wydania opinii - URSUS_2020_09_30
Stanowisko Zarządu do odmowy wydania opinii_URSUS_2020_09_30-sig-sig.pdfStanowisko Zarządu do odmowy wydania opinii_URSUS_2020_09_30-sig-sig.pdf Stanowisko Zarządu do odmowy wydania opinii_URSUS_2020_09_30

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Andrzej Młotek Prezes Zarządu Andrzej Młotek
2020-09-30 Jan Wielgus Wiceprezes Zarządu Jan Wielgus
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki