3,17 zł
0,63% 0,02 zł
URSUS SA (URS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Spolki_URSUS_S.A._za_I_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_URSUS_S.A._za_I_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_sprawozdania_jednostkowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GK_URSUS_za_I_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_URSUS_za_I_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_sprawozdania_skonsolidowanego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-09-07
URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Frezerów 7
(ulica) (numer)
(0 81) 749 32 66 (0 81) 749 32 66
(telefon) (fax)
lublin@ursus.com www.ursus.com
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 141 086 138 303 33 217 31 572
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -749 1 009 -176 230
III. Zysk (strata) brutto -1 551 422 -365 96
IV. Zysk (strata) netto -1 901 197 -448 45
V. Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominującą (Ursus S.A.) -445 306 -105 70
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -69 092 507 -16 267 116
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 940 -3 736 -3 517 -853
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 54 476 4 909 12 826 1 121
IX. Środki pieniężne na koniec okresu 1 831 3 457 431 789
Stany na koniec następujących okresów: Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016
I. Aktywa obrotowe 310 281 301 978 73 413 68 259
II. Aktywa trwałe 156 607 140 626 37 054 31 787
III. Aktywa razem 466 888 442 604 110 467 100 046
IV. Zobowiązania długoterminowe 39 752 33 055 9 405 7 472
V. Zobowiązania krótkoterminowe 277 139 274 067 65 572 61 950
VI. Kapitał własny 149 997 135 482 35 490 30 624
VII. Kapitał akcyjny 59 180 54 180 14 002 12 247
VIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 59 180 000 54 180 000 59 180 000 54 180 000
IX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR)
zysk netto/średnioważona liczba akcji
-0,032 0,004 -0,008 0,001
X. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR)
kapitał własny/średnioważona liczba akcji
2,535 2,501 0,600 0,565
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 154 385 138 759 36 348 31 677
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 803 1 481 1 602 338
III. Zysk (strata) brutto 6 721 986 1 582 225
IV. Zysk (strata) netto 5 722 779 1 347 178
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -47 717 612 -11 234 140
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 590 -4 210 -2 493 -961
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 418 4 777 7 397 1 091
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 470 2 695 346 615
Stany na koniec następujących okresów: Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016
I. Aktywa obrotowe 291 542 281 188 68 980 63 560
II. Aktywa trwałe 147 930 141 233 35 001 31 924
III. Aktywa razem 439 472 422 421 103 980 95 484
IV. Zobowiązania długoterminowe 35 462 36 851 8 390 8 330
V. Zobowiązania krótkoterminowe 245 840 249 538 58 166 56 406
VI. Kapitał własny 158 170 136 032 37 423 30 749
VII. Kapitał akcyjny 59 180 54 180 14 002 12 247
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR)
zysk netto/średnioważona liczba akcji
0,097 0,014 0,023 0,003
IX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR)
kapitał własny/średnioważona liczba akcji
2,673 2,511 0,632 0,568Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 30.06.2017


4,2265
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 31.12.2016


4,4240
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przeplywów
pieniężnych za I półrocze 2017


4,2474
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przeplywów
pieniężnych za I półrocze 2016


4,3805
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS S.A. za I półrocze 2017.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS S.A. za I półrocze 2017.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS S.A. za I półrocze 2017r.
Sprawozdanie Zarzadu z działalności Spółki URSUS S.A. za I półrocze 2017.pdfSprawozdanie Zarzadu z działalności Spółki URSUS S.A. za I półrocze 2017.pdf Sprawozdanie z działalności zarządu Spółki URSUS S.A. za I półrocze 2017r.
Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego.pdfRaport z przeglądu sprawozdania jednostkowego.pdf Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za I półrocze 2017.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za I półrocze 2017.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za I półrocze 2017r.
Sprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za I półrocze 2017.pdfSprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za I półrocze 2017.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządku GK URSUS za I półrocze 2017r.
Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego.pdfRaport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego.pdf Raport z przeglądu sprzwozdania skonsolidowanego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-07 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2017-09-07 Monika Kośko Wiceprezes Zarządu
2017-09-07 Michał Nidzgorski Wiceprezes Zarządu
2017-09-07 Jan Wielgus Członek Zarządu
2017-09-07 Marek Włodarczyk Członek Zarządu
2017-09-07 Zoran Radosavljević Członek Zarządu
2017-09-07 Marcin Matusewicz Członek Zarządu
2017-09-07 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl