REKLAMA

UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację budynku magazynowego w Jastrzębiu-Zdroju

2021-04-23 18:22
publikacja
2021-04-23 18:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację budynku magazynowego w Jastrzębiu-Zdroju
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 23 kwietnia 2021 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku magazynowego w Jastrzębiu-Zdroju (Umowa).

Zamawiającym jest PRYMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy jest realizacja budynku magazynowego z częścią socjalno – biurową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (Inwestycja).

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wyniesie ok. 14,8 mln zł netto.

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w II kwartale 2021 r., a zakończenie w II kwartale 2022 r.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez Emitenta na rzecz Zamawiającego m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy oraz za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Łączna wysokość kar umownych, jakimi może zostać obciążony Emitent nie może przekroczyć 15% Wynagrodzenia. W przypadkach określonych w Umowie Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w razie poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent uznaje Umowę za istotną, ponieważ stanowi ona kolejną realizację w branży spożywczej, powiększając tym samym kompetencje i doświadczenie Emitenta w tym sektorze budownictwa przemysłowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki