REKLAMA

UNIBEP S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację zadania pn. „Budowa magazynu wielobranżowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łomży – postępowanie nr 57/RB”

2022-09-26 14:56
publikacja
2022-09-26 14:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-26
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację zadania pn. „Budowa magazynu wielobranżowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łomży – postępowanie nr 57/RB”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 26 września 2022 r. konsorcjum [Konsorcjum] w składzie Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz TYTAN Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Partner Konsorcjum] zawarło umowę [Umowa] na realizację zadania pn. „Budowa magazynu wielobranżowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łomży – postępowanie nr 57/RB” [Inwestycja].

Zamawiającym jest Skarb Państwa – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie [Zamawiający].

Wynagrodzenie Konsorcjum z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 58,0 mln zł netto, co stanowi ok. 71,3 mln zł brutto, z czego kwota przypadająca Emitentowi wynosi ok. 50,0 mln zł netto, co stanowi ok. 61,4 mln zł brutto [Wynagrodzenie].

Termin realizacji Inwestycji wynosi 795 dni od dnia zawarcia Umowy.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez Konsorcjum na rzecz Zamawiającego m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy oraz za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum, przy czym suma kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia Konsorcjum brutto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W efekcie zawarcia przedmiotowej Umowy szacowana wartość portfela Emitenta do realizacji w segmencie Generalnego Wykonawstwa w III i IV kwartale 2022 r. i na lata kolejne wynosi ok. 1.675 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki