50,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
ULMA Construccion Polska SA (ULM)

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W spółce nie obowiązuje ścisły podział zadań pomiędzy członków Zarządu. Zarząd działa kolegialnie zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Zarządu.

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada jest stosowana jedynie w części dotyczącej publikacji wyników finansowych oraz ich prognoz.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Mając na uwadze aktualną strukturę akcjonariatu, spółka nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie wyklucza jednak wprowadzenia tej zasady w przyszłości.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie planuje rejestrowania obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. Spółka nie wyklucza jednak wprowadzenia tej zasady w przyszłości.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W spółce nie obowiązuje ścisły podział zadań pomiędzy Członków Zarządu. Zarząd działa kolegialnie zgodnie ze Statutem i Regulaminem Zarządu.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Aktualnie obowiązujące w spółce dokumenty korporacyjne, w tym w szczególności Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu nie przewidują konieczności uzyskiwania przez Członków Zarządu spółki zgody na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej. Spółka jednakże wymaga od Członków Zarządu aby respektowane były zasady zakazu konkurencji oraz konfliktu interesów oraz, aby obowiązki wynikające w zasiadania we władzach innych podmiotów nie pozostawały w konflikcie z rzetelnym wykonywaniem obowiązków wynikających z zasiadania we władzach spółki.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W spółce nie wyodrębniono funkcji audytu wewnętrznego. Osobą odpowiedzialną za proces identyfikacji ryzyka biznesowego w spółce jest Dyrektor Finansowy w randze Członka Zarządu. Niemniej jednak Zarząd kolegialnie odpowiada za zarządzanie ryzykiem biznesowym w spółce. Niezależnie od tego w spółce zostało powołane stanowisko Dyrektora Usług Centralnych, którego celem jest m. in. nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem przez pracowników spółki procedur wewnętrznych stanowiących system wewnętrznej kontroli przedsiębiorstwa. Dyrektor Usług Centralnych dokonuje oceny niniejszego systemu kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa poprzez coroczne analizy i kontrole.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W spółce nie wyodrębniono formalnej i niezależnej funkcji audytu wewnętrznego podległej bezpośrednio Prezesowi lub innemu Członkowi Zarządu.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W spółce nie wyodrębniono formalnej i niezależnej funkcji audytu wewnętrznego podległej bezpośrednio Prezesowi lub innemu Członkowi Zarządu.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Mając na uwadze aktualną strukturę akcjonariatu, spółka nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie wyklucza jednak wprowadzenia tej zasady w przyszłości.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd wprowadził do stosowania "Kodeks Etyczny", który szczegółowo reguluje zasady postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu interesów. Zarząd rozważy zaproponowanie Radzie Nadzorczej uzupełnienia treści Regulaminu Rady o postanowienie, zgodnie z którym członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu takiej sprawy, w tym nie bierze udziału w głosowaniu.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
W spółce nie obowiązuje system motywacyjny powiązany z opcjami lub akcjami spółki.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń dla członków władz, ale publikuje informacje o wynagrodzeniach poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawozdaniu z działalności. Spółka przedstawi raport w ślad za planowanym wprowadzeniem polityki wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 2020 roku.


Załączniki
20200207_124319_0000124731_0000117820.pdf
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.