REKLAMA

ULMA Construccion SA: Zgoda Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie udzielenia przez Spółkę pożyczki

2020-07-28 11:47
publikacja
2020-07-28 11:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-28
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Zgoda Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie udzielenia przez Spółkę pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 16/2020, w której wyraziła zgodę na udzielenie przez Emitenta pożyczki akcjonariuszowi większościowemu, podmiotowi prawa hiszpańskiego ULMA C y E, S. Coop. oraz upoważniła Zarząd Emitenta do podpisania umowy pożyczki w imieniu Emitenta (dalej: „Umowa Pożyczki”).

Zgodnie z Umową Pożyczki Emitent pożycza ULMA C y E, S. Coop. (dalej: „Pożyczkobiorca”) kwotę 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych w formie odnawialnej linii pożyczkowej, z ostatecznym terminem zwrotu określonym na dzień 31 lipca 2022 roku. Kwota udostępniona w ramach Umowy Pożyczki będzie wypłacana na podstawie dyspozycji składanych przez Pożyczkobiorcę, przy czym łączna wartość wypłacanych transz nie może przekroczyć kwoty wskazanej w zdaniu poprzednim. Z chwilą zawarcia Umowy Pożyczki, obecne zobowiązanie ULMA C y E, S. Coop. wobec Emitenta z tytułu umowy pożyczki z 2015 roku na kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) oraz z terminem zapadalność na dzień 31 lipca 2020 roku, zostanie rozliczone na warunkach nowej Umowy Pożyczki i zaliczone na poczet limitu kredytowego wynikającego z nowej Umowy Pożyczki.

Pożyczka będzie oprocentowana na warunkach rynkowych przy zastosowaniu jednomiesięcznej referencyjnej stawki WIBOR plus marża, a jej zabezpieczeniem są:
a). majątek ULMA C y E, S. Coop., będący w posiadaniu Emitenta na podstawie obowiązujących umów najmu, o wartości rynkowej nie mniejszej niż 10 000 000,00 (dziesięć milionów) złotych,
b). weksel własny in blanco wystawiony i podpisany przez ULMA C y E, S. Coop., wraz z deklaracją jego wypełnienia.

Pożyczka winna być zwrócona do dnia 31 lipca 2022 roku. Emitent uprawniony jest do rozwiązania umowy pożyczki w trybie natychmiastowym i żądania zwrotu pożyczki w przypadkach opisanych umową pożyczki. W szczególności Emitent może zażądać przedterminowego zwrotu pożyczki w sytuacji, gdy jego sytuacja ekonomiczna będzie tego wymagać.

W obliczu niskich stóp procentowych oraz obniżek oprocentowania depozytów bankowych w Polsce zawarcie Umowy Pożyczki stanowi dla Emitenta ważny element w zarządzaniu nadwyżkami finansowymi. Dzięki niej Emitent będzie w stanie uzyskać przychody finansowe w wysokości wyższej niż przychody odsetkowe z depozytów bankowych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka finansowego.

Pozostałe warunki opisane w umowie pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-28 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2020-07-28 Giordano Weschenfelder Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki