REKLAMA

ULMA Construccion SA: WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA III KWARTAŁY 2020 R.

2020-10-14 17:07
publikacja
2020-10-14 17:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-14
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA III KWARTAŁY 2020 R.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Ulma Construccion Polska S.A. (Grupa Kapitałowa) za okres 3 kwartałów 2020 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2019 roku].

Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za okres 3 kwartałów 2020 roku:

Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 144 797 tys zł [164 298 tys. zł] spadek -11,9%
w tym:
o Przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 111 001 tys zł [126 072 tys. zł] spadek -12,0%,
o Przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 33 797 tys zł [38 226 tys. zł] spadek -11,6%,
 Skonsolidowany EBITDA: 53 067 tys zł [70 641 tys zł], spadek o -24,9%
 Skonsolidowany zysk netto: 15 905 tys zł [29 919 tys zł], spadek o -46,8%
 Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): 68 720 tys zł [63 850 tys zł], wzrost o 7,6%.

Analizowany okres 3 kwartałów 2020 roku to czas, w którym rozwój segmentu budownictwa został negatywnie dotknięty perturbacjami wynikającymi z rozwoju pandemii coronawirusa. W obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego tą pandemią Grupa Kapitałowa nie była w stanie utrzymać pozytywnych tendencji sprzedażowych notowanych w 2019 roku, co przełożyło się na prezentowane w bieżącym roku wyniki finansowe.

Największym wyzwaniem dla Grupy Kapitałowej w dalszym ciągu pozostaje utrzymanie poziomów kontraktacji w segmencie „obsługi budów”, a w ramach tego segmentu szczególnie w segmencie kubaturowym. Notowane w bieżącym roku spadki ilości oraz wartości nowych zleceń w tym segmencie runku w zdecydowany sposób wpłynęły na powstanie ww. luki sprzedażowej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Z drugiej strony III kwartał 2020 roku przyniósł pewną stabilizację przychodów Grupy Kapitałowej, a nawet odnotowano pozytywną dynamikę w porównaniu z II kwartałem 2020 roku. Dzięki temu luka sprzedażowa po 3 kwartałach 2020 roku (spadek o -11,9% r/r) uległa niewielkiemu zmniejszeniu wobec danych po 2 kwartałach 2020 roku (spadek o -13,1% r/r).

Zarząd Grupy Kapitałowej w dalszym ciągu podejmuje wiele inicjatyw mających na celu z jednej strony dalsze wzmacnianie procesów akwizycyjnych i handlowych, z drugiej zaś strony ciągłe monitorowanie poziomów kosztowych oraz dostosowanie poszczególnych pozycji kosztowych do niższych poziomów sprzedażowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-14 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2020-10-14 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki