REKLAMA

ULMA Construccion SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

2020-01-21 14:04
publikacja
2020-01-21 14:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-21
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

24 marca 2020 r. – Raport Roczny i Skonsolidowany Raport Roczny za 2019 rok,
14 maja 2020 r. – Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2020 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową,
17 września 2020 r. – Skonsolidowany Raport Półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku,
17 listopada 2020 r. – Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2020 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową.

Jednocześnie Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. oświadcza, że:
- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020 i II kwartał roku obrotowego 2020;
- zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2020 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;
- zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2020 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.
Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.ulmaconstruction.pl) w zakładce: Dla Inwestorów/Raporty/Okresowe.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-21 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2020-01-21 Henryka Padzik Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki