REKLAMA

Transakcje pod specjalnym nadzorem

2001-07-02 15:01
publikacja
2001-07-02 15:01
1.Rodzaje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, których dotyczy powyższy obowiązek:
a)transakcje pomiędzy podmiotem polskim i zagranicznym, jeżeli:
-przynajmniej jedna ze stron umowy bierze udział w zarządzaniu lub kontroli przedsiębiorstwa drugiej strony,
-albo jedna ze stron posiada udział w kapitale przedsiębiorstwa drugiej strony,
-albo te same podmioty jednocześnie biorą udział w zarządzaniu lub kontroli, bądź też posiadają udział w kapitale przedsiębiorstw obu stron transakcji;
b)transakcje pomiędzy podmiotami polskimi, jeżeli:
-jednemu z nich przysługują ulgi podatkowe lub jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a jednocześnie pomiędzy stronami transakcji lub osobami, które pełnią w nich funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne, istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe albo wynikające ze stosunku pracy,
-strony umowy są powiązane kapitałowo (co najmniej 5% praw głosu),
-pomiędzy stronami istnieje związek gospodarczy (np. umowa spółki osobowej, umowa wspólnego przedsięwzięcia, umowa kooperacyjna, umowa wspólnego użytkowania rzeczy itp.).
Obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczy transakcji przekraczających następujące limity kwotowe:
a)100.000 EURO, jeśli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału spółki (uwaga: przy określaniu wartości kapitału zakładowego nie uwzględnia się:
-tej części kapitału, która nie została faktycznie przekazana na ten kapitał,
-części kapitału, która została pokryta wierzytelnościami przysługującymi wspólnikom wobec spółki (np. konwersja pożyczki na udziały lub akcje),
-części kapitału, która została pokryta wartościami niematerialnymi i prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (np. know-how wniesione aportem);
b)30.000 EURO, w przypadku świadczenia usług oraz udostępniania lub sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych;
c)50.000 EURO, w pozostałych przypadkach;
d)20.000 EURO w przypadku transakcji, za które zapłata następuje na rzecz podmiotów posiadających siedzibę w „rajach podatkowych”.
Źródło:
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki