Terminy wystawiania faktur w 2014 roku

2013-10-14 12:00
publikacja
2013-10-14 12:00

Nadchodzący 2014 rok przyniesie wiele zmian dotyczących dokumentowania transakcji sprzedaży - znane i stosowane od wielu lat przepisy uległy modyfikacji. Ze zmianami powinien zapoznać się każdy przedsiębiorca. Z końcem roku przestanie bowiem obowiązywać rozporządzenie dotyczące fakturowania, a wszystkie regulacje znajdą się bezpośrednio w ustawie o VAT - w nowo dodanych art. 106a - 106q.

 

faktury 2014
foto: Thinkstock
 

Czas na wystawienie faktury - termin podstawowy

Do 31 grudnia 2013 r. w zakresie fakturowania obowiązują zapisy art. 19 ustawy o VAT oraz Rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Potwierdza to również zapis § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie fakturowania. Co za tym idzie - przedsiębiorca ma od daty sprzedaży maksymalnie 7 dni na wystawienie faktury. Zgodnie z bieżącymi regulacjami moment ten ma również wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w VAT. Przedsiębiorcy zdążyli już przywyknąć do tego, że każda transakcja na rzecz innych podatników powinna zostać potwierdzona fakturą w tak krótkim czasie.

faktura» Dodatkowe zastrzeżenia w fakturach

Od stycznia 2014 r. nastąpi duża zmiana, bowiem nowy art. 106i ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Zatem czas na wystawienie faktury wg zasady ogólnej ulegnie znacznemu wydłużeniu.

Przykład.

Podatnik dokonał w dniu 7 stycznia dostawy towaru na rzecz firmy X. Zgodnie z obecnymi przepisami, czas na wystawienie faktury miałby do 14 stycznia. W myśl nowych regulacji, fakturę może wystawić najpóźniej 15 lutego.

Uwaga: Od 2014 roku termin wystawienia faktury przy zasadach ogólnych nie będzie miał wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego. Co za tym idzie, podatnik z powyższego przykładu - niezależnie czy fakturę wystawi jeszcze w styczniu, czy też w maksymalnym możliwym terminie do 15. lutego - podatek VAT z transakcji będzie się musiał wykazać w rozliczeniu miesiąca stycznia.

Fakturę można również wystawić wcześniej. Kwestię tę reguluje zapis art. 106i ust. 7, zgodnie z którym można tego dokonać aż na 30 dni przed:

 • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; wyjątkiem są dostawy i świadczenie usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. media) - jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy to można ją wystawić wcześniej niż na wskazane 30 dni;

 • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Zatem, jeżeli podatnik zna przyszły termin realizacji transakcji sprzedaży, który nie przekracza ustawowych 30 dni, może zafakturować transakcję wcześniej.

Przykład

Podatnik podpisuje w dniu 10 stycznia z firmą Y kontrakt, na wykonanie usługi do dnia 30 stycznia. Termin ten jest nieprzekraczalny. Fakturę może zatem wystawić w dniu podpisaniu umowy, bowiem termin ten mieści się w ustawowych 30 dniach. Jeżeli nie skorzysta z tego prawa, to zafakturowanie transakcji będzie konieczne 30 stycznia po uznaniu usługi za wykonaną. Ostateczny dzień, w którym należy wystawić fakturę to 15 lutego.

Zmiany dotyczące zaliczek

faktura korygująca» Wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę
Obecnie obowiązujący zapis § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie fakturowania wskazuje, iż jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część należności, w odniesieniu do której zgodnie z ustawą powstaje obowiązek podatkowy, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia, w którym ją otrzymano.

Od 1 stycznia 2014 roku czas na wystawienie faktury w takim wypadku również ulegnie wydłużeniu. Zgodnie z art. 106i ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Przykład

Podatnik otrzymał w dniu 1 lutego od firmy K zaliczkę na poczet zlecenia, które będzie realizowane dopiero w miesiącu kwietniu. Czas na wystawienie faktury ma aż do dnia 15 marca.

W przypadku zaliczek przedsiębiorcy również mają prawo do wystawienia faktur na 30 dni przed ich otrzymaniem. Muszą jedynie potrafić określić termin wpływu środków pieniężnych.

Nie zawsze jednak otrzymanie zaliczki spowoduje obowiązek zafakturowania. Ustawodawca wyznaczył bowiem wyjątki, jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) oraz czynności wymienione w art. 19a ust. 5 pkt 4:

 • dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

 • usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne,

 • usługi wymienione w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (m.in. uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie odpadów, zamiatanie śmieci, usuwanie śniegu),

 • usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

 • ochrona osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

 • usługi stałej obsługi prawnej i biurowej.

W powyższych przypadkach zaliczka nie spowoduje obowiązku wystawienia faktury.

Przypadki szczególne w fakturowaniu

Od wszystkich zasad ogólnych są jednak wyjątki. Co do fakturowania ustawodawca również przewidział szereg przypadków, które uregulowane są w sposób szczególny.

Pierwszym wyjątkiem są sytuacje, w których faktura nie może być wystawiona później niż:

 • 30 dnia od dnia wykonania usług - w przypadku świadczenia usług budowlanych i budowlano- montażowych,

 • 60 dnia od dnia wydania towarów - w przypadku dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych), przy czym gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów,

 • 90 dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek (również z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług).

 VAT w wysokości 23 procent zostaje do 2016 roku » VAT w wysokości 23 procent zostaje do 2016 roku

Przykład

Podatnik wykonał usługę budowlaną w dniu 1 marca. Czas na wystawienie faktury ma maksymalnie do 31 marca. Przy usługach innych, do których odnoszą się zapisy ogólne dotyczące fakturowania, termin ten byłby dłuższy - do 15 kwietnia.

Jeżeli natomiast usługa budowlana zostałaby przez podatnika wykonana w dniu 31 marca - czas na zafakturowanie ma aż do 30 kwietnia. Przy zasadach ogólnych termin ten byłby zatem krótszy o 2 tygodnie.

Z kolei do wystawienia fakturynie później niż z upływem terminu płatności zobowiązani są podatnicy w przypadku:

 • dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

 • usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

 • usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (m.in. uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie odpadów, zamiatanie śmieci, usuwanie śniegu),

 • usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

 • stałej obsługi prawnej i biurowej.

Przypadkiem szczególnym są też opakowania zwrotne (np. skrzynki, kegi). Fakturę wystawia się nie później niż:

 • 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania,

 • 60 dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

Samo wydanie opakowań zwrotnych nie rodzi obowiązku zafakturowania. Należy jednak zwrócić uwagę na określony w umowie termin zwrotu, a jeśli takiego nie ma - na określony ustawą termin ostateczny.

W ustawie wymieniono również sytuację, w której podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury, ale taka prośba do niego wpłynęła. W przypadku otrzymania żądania wystawienia faktury dokumentującej czynność - na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT - powstanie obowiązek zafakturowania zarówno dokonanej sprzedaży, jak i otrzymanej zaliczki. Konieczność wystawienia faktury będzie ciążyła na podatniku, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Nie dotyczy to natomiast czynności wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt. 4 (głównie media) oraz zaliczek przy WDT.

Rok 2014 niesie zatem szereg zmian, które dotkną w zasadzie każdego podatnika. Z jednej strony będą to ułatwienia i więcej czasu na tzw. papierologię" związaną z fakturowaniem, z drugiej zaś - nowe przypadki szczególne, o których należy pamiętać.

Beata Kostrzycka
specjalistka d/s księgowości
wfirma.pl

 

Źródło:
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~Wojtas
Dobrze mieć program który te faktury jeszcze dobrze wystawia, bo różnie można trafić, na np. korzystam z Systim (www.systim.pl) i jestem bardzo zadowolony - sprawdzałem z księgową i jeszcze nigdy się nie pomylił. Z innymi różnie to bywało. Nawet chyba mają jakiś certyfikat zgodności.
~halka
Czy waszym zdaniem usprawni to wydawanie faktu? W sumie dosyć długo obowiązywało , poprzednie rozporządzenie...

Fajne uzupełnienie tego artykułu znalazłam taki artykuł: http://e-prawnik.pl/artykuly/prawo-podatkowe/vat-nowe-terminy-wystawiania-faktur.html

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki