REKLAMA

TXM S.A.: wyniki finansowe

2020-09-18 19:09
publikacja
2020-09-18 19:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_TXM_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sparwozdanie_z_dzialalnosci_TXM_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSSF_TXM_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 60 868 113 192 13 705 26 397
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (19 297) (23 649) (4 345) (5 515)
III. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem (22 448) (29 678) (5 054) (6 921)
IV. Zysk (strata) netto (22 448) (33 768) (5 054) (7 875)
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy (22 448) (33 768) (5 054) (7 875)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 356 17 278 1 881 4 029
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 277 (1 867) 62 (435)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 010) (14 879) (2 029) (3 470)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (377) 532 (85) 124
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,01) (0,87) (0,00) (0,20)
wg stanu na dzień 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XI. Aktywa razem 89 580 124 111 20 058 29 144
XII. Aktywa obrotowe 31 839 46 938 7 129 11 022
XIII. Aktywa trwałe 57 741 77 173 12 929 18 122
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 198 249 210 333 44 391 49 391
XV. Zobowiazania długoterminowe 17 500 29 578 3 919 6 946
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 63 364 63 604 14 188 14 936
XVII. Kapitał własny (108 669) (86 221) (24 333) (20 247)
XVIII. Kapitał zakładowy 77 780 77 780 17 416 18 265
XIX. Liczba akcji 1 944 500 000 1 944 500 000 1 944 500 000 1 944 500 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,06) (0,04) (0,01) (0,01)


Powyższe dane finansowe za pierwsze półrocze 2020 oraz 2019 roku rok
zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2020 roku – 4,4660LN / EUR, i na dzień
31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku) –
4,4413 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku) - 4,2880 PLN
/ EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_TXM_SA.pdfSprawozdanie_finansowe_TXM_SA.pdf sprawozdanie finansowe
Sparwozdanie_z_działalności_TXM_SA.pdfSparwozdanie_z_działalności_TXM_SA.pdf sprawozdanie z działalności
Raport_z_przeglądu_MSSF_TXM_30.06.2020.pdfRaport_z_przeglądu_MSSF_TXM_30.06.2020.pdf raport z przeglądu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2020-09-18 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki