TXM S.A.: wyniki finansowe

2020-06-30 22:36
publikacja
2020-06-30 22:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_do_akcjonariuszy_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_do_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_dotyczace_stosowania_zasad_ladu_korporacyjnego_przez_TXM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_do_JSF_TXM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_TXM_BJSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawzdanie_z_dzialanosci_GK_TXM_i_TXM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 223 712 305 334 52 004 71 559
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (46 836) (38 859) (10 888) (9 107)
III. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem (57 385) (43 869) (13 340) (10 281)
IV. Zysk (strata) netto (61 889) (68 619) (14 387) (16 082)
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (61 889) (68 619) (14 387) (16 082)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 176 (34 111) 7 480 (7 994)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 374) (4 839) (319) (1 134)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (30 652) 37 578 (7 125) 8 807
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 150 (1 372) 35 (322)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,03) (1,43) (0,01) (0,34)
wg stanu na dzień 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem 124 111 143 352 29 144 33 338
XII. Aktywa obrotowe 46 938 107 748 11 022 25 058
XIII. Aktywa trwałe 77 173 35 604 18 122 8 280
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 210 333 150 480 49 391 34 995
XV. Zobowiązania zablokowane do płatności 117 150 0 27 510 0
XVI. Zobowiazania długoterminowe 29 578 17 204 6 946 4 001
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 63 604 150 480 14 936 34 995
XVIII. Kapitał własny (86 221) (24 332) (20 247) (5 659)
XIX. Kapitał zakładowy 77 780 77 780 18 265 18 088
XX. Liczba akcji 1 944 500 000 35 545 342 1 944 500 000 35 545 342
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,04) (0,68) (0,01) (0,16)


Powyższe dane finansowe za 2019 oraz 2018 roku rok zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 PLN / EUR, i na dzień
31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku) –
4,3018 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - 4,2669 PLN /
EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.pdfJednostkowe_sprawozdanie_finansowe.pdf Jadnostkowe sprawozdanie finansowe
List_Prezesa_do_akcjonariuszy_JSF.pdfList_Prezesa_do_akcjonariuszy_JSF.pdf List Prezesa do akcjonariuszy
Oświadczenia_Rady_Nadzorczej_do_JSF.pdfOświadczenia_Rady_Nadzorczej_do_JSF.pdf Oświadczenia Rady Nadzorczej do JSF
Oświadczenie_dotyczące_stosowania_zasad_ładu_korporacyjnego_przez_TXM.pdfOświadczenie_dotyczące_stosowania_zasad_ładu_korporacyjnego_przez_TXM.pdf Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego
Oświadczenie_Zarzadu_do_JSF_TXM.pdfOświadczenie_Zarzadu_do_JSF_TXM.pdf Oświadczenie Zarządu do JSF
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych.pdfSprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie_z_badania_TXM_BJSF.pdfSprawozdanie_z_badania_TXM_BJSF.pdf Sprawozdanie z badania BJSF
Sprawzdanie_z_działaności_GK_TXM_i_TXM.pdfSprawzdanie_z_działaności_GK_TXM_i_TXM.pdf Sprawozdanie z działalności GK TXM i TXM

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2020-06-30 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Henryk Płonka Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki