REKLAMA

TXM S.A.: Rejestracja zmian statutu w KRS

2021-10-08 17:30
publikacja
2021-10-08 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_TXM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zmienione_postanowienia_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-08
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu w KRS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. („Spółka”) informuje o rejestracji w dniu 8 października 2021 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2021 roku („ZWZ”) w sprawie scalenia (resplitu/połączenia) akcji TXM S.A., zmiany oznaczenia akcji serii H Spółki oraz zmiany Statutu.

W związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 149 170 169,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 149 170 169 (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Zgodnie z treścią uchwały ZWZ oraz zmienionego Statutu Spółki po rejestracji struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

a) 42 880 000 (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A;

b) 2 324 002 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwa) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 2324002;

c) 24 000 000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji imiennych serii C1 oznaczonych numerami od 000000001 do 24000000;

d) 8 575 998 (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 000000001 do 8575998;

e) 71 390 169 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 oznaczonych numerami od 0000000001 do 71390169.

Po rejestracji ww. zmian, zgodnie z uchwałą ZWZ, ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 173 170 169 (sto siedemdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów.

Jednocześnie, w związku z zaistnieniem omyłki technicznej nie zostały wykreślone z rejestru akcje zwykłe na okaziciela serii H w liczbie 1784754239 akcji, a których wykreślenie było przewidywane treścią uchwały numer 27 ZWZ. Zarząd podjął kroki zmierzające do usunięcia omyłki w KRS.

Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki oraz tekst jednolity uwzględniający zmiany stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut TXM.pdfStatut TXM.pdf Statut TXM
zmienione_postanowienia_Statutu.pdfzmienione_postanowienia_Statutu.pdf Treść zmienionych postanowień Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-08 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2021-10-08 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki