REKLAMA

TRAKCJA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

2021-05-24 21:11
publikacja
2021-05-24 21:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR"), Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka" lub „ Emitent") („Zarząd") niniejszym przekazuje opóźnioną w dniu 26 listopada 2020 roku informację poufną dotyczącą otrzymania od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) oraz PKP PLK S.A. („PKP PLK”) zawiadomienia w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69b ust. 1 i ust. 2 ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 roku o przekroczeniu przez PKP PLK 15% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia pomiędzy ARP oraz PKP PLK porozumienia dotyczącego m.in. wykonywania przez ARP prawa głosu z akcji posiadanych w kapitale zakładowym Spółki w sposób uzgodniony z PKP PLK, w zakresie objęcia akcji nowej emisji przez PKP PLK („Informacja Poufna"). Ujawnienie opóźnionej Informacji Poufnej wynika z otrzymania przez Spółkę w dniu 24.05.2021 r. od ARP zawiadomienia, o którym Spółka szczegółowo poinformowała w raporcie bieżącym nr 10/2021, zgodnie z którym ARP, PKP PLK oraz Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – Minister Infrastruktury zawarły warunkowe porozumienie dotyczące potencjalnego zaangażowania PKP PLK w Spółkę. W ocenie Spółki wskazane w art. 17 ust. 4 MAR przesłanki opóźnienia publikacji Informacji Poufnej ustały, a w konsekwencji Spółka zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości zgodnie z MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Trakcja S.A. („Emitent”, „Spółka”) w dniu 25 listopada 2020 r. otrzymała od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) oraz PKP PLK S.A. („PKP PLK”) zawiadomienie o przekroczeniu przez PKP PLK 15% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia pomiędzy ARP oraz PKP PLK porozumienia dotyczącego m.in. wykonywania przez ARP prawa głosu z akcji posiadanych w kapitale zakładowym Spółki w sposób uzgodniony z PKP PLK, w zakresie objęcia akcji nowej emisji przez PKP PLK („Porozumienie”).

Jednocześnie Spółka na podstawie art. art. 71 ustawy o ofercie publicznej złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego celem zwolnienia Spółki z obowiązku przekazania informacji, o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej do publicznej wiadomości oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdyż ujawnienie takich informacji przed sprecyzowaniem warunków, sposobu i zakresu zaangażowania kapitałowego PKP PLK w Spółkę, zagrażające w istotnym stopniu możliwości finalnego ustalenia tych warunków, sposobu i zakresu zaangażowania PKP PLK, mogłoby spowodować istotną szkodę dla interesów Spółki, tj. możliwości dokapitalizowania Spółki przez stabilnego inwestora branżowego, umożliwiającego dalszy długofalowy rozwój.”
Zarząd Spółki podejmując decyzję o opóźnieniu Informacji Poufnej w dniu 26 listopada 2020 r. dokonał następującej oceny spełnienia przesłanek opóźnienia Informacji Poufnej:

„W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełnia warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016 roku („Wytyczne ESMA”).
W ocenie Zarządu niezwłoczne podanie do wiadomości publicznej Informacji Poufnej mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Spółki: z informacji uzyskanych przez ARP od PKP PLK w toku rozmów dotyczących zawarcia Porozumienia, i przekazanych przez ARP Spółce, ujawnienie faktu jego zawarcia oraz jego stron (w szczególności danych PKP PLK jako potencjalnego inwestora), a także postanowień tego Porozumienia, już w tym momencie, przed sprecyzowaniem warunków, sposobu i zakresu zaangażowania kapitałowego, czy finansowego PKP PLK jako nowego inwestora w Spółce, w istotnym stopniu zagraża możliwości finalnego ustalenia szczegółowych zasad wsparcia ze strony PKP PLK dla Spółki, przez co zagraża interesowi Spółki polegającemu na pozyskaniu wsparcia finansowego i stabilnego inwestora branżowego dla Spółki, zapewniającego jej długofalowy rozwój.
Niezwłoczne ujawnienie informacji dotyczących zawarcia Porozumienia pomiędzy ARP a PKP PLK może zagrozić trwającym negocjacjom i negatywnie wpłynąć na ich wynik, a w konsekwencji doprowadzić do naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Spółki - istnieje uzasadniona obawa, iż sygnatariusze Porozumienia mogliby wycofać się z dalszych działań, związanych z potencjalną transakcją dokapitalizowania Spółki w przypadku niezwłocznego ujawnienia informacji o zawarciu Porozumienia.

W ocenie Zarządu nie istniały przesłanki wskazujące na to, że opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na fakt, iż Spółka dotychczas nigdy nie informowała o rozmowach prowadzonych między ARP a PKP PLK (nie mając o nich wiedzy), a w domenie publicznej nie pojawiały się informacje o planach prowadzenia takich rozmów, zaś rozmowy rozpoczęte między ww. podmiotami są na wczesnym etapie i nie są ustalone ostateczne warunki zaangażowania kapitałowego, czy finansowego PKP PLK jako potencjalnego inwestora w Spółce.
Wobec powyższego, w ocenie Zarządu, nie było podstaw, aby uznać, że opóźnienie podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, kontrastuje z oczekiwaniami rynku, opartymi o komunikację prowadzaną dotychczas przez Spółkę.

Emitent wprowadził do użytku wewnętrznego Regulamin Obiegu Informacji Poufnych w Spółce Trakcja S.A., który określa zasady obiegu i postępowania z informacjami poufnymi zgodnie z:
a) postanowieniami MAR;
b) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/347 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014;
c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1382).
Ww. dokument zdaniem Spółki zapewnia zachowanie poufności opóźnianej informacji. Poufność informacji jest również stale monitorowana przez Spółkę.”

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 i 4 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2021-05-24 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki