REKLAMA

TRAKCJA S.A.: Informacja o przyjęciu planu połączenia

2013-10-26 09:36
publikacja
2013-10-26 09:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZALACZNIK_NR_1_do_RB_85_2013.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 85 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-26
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Informacja o przyjęciu planu połączenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2013 z dnia 18 października 2013 r. Zarząd Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084266, o kapitale zakładowym 41.119.638,40 zł – w całości wpłaconym – ("Spółka" lub "Spółka Przejmująca") informuje o podpisaniu w dniu 26 października 2013 roku planu połączenia Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000110835 ("PRKiI" lub "Spółka Przejmowana").

Decyzja o połączeniu i reorganizacji została podjęta w celu usprawnienia zarządzania grupą kapitałową Trakcja S.A. ("Grupa Trakcja") i wyeliminowania znacznej części zbędnych procesów, co jednocześnie pozwoli na obniżenie kosztów działalności i podniesienie efektywności zarządczej. Połączenie Spółki z PRKiI przyniesie także oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym w wyniku ograniczenia liczby organów zarządczych i nadzorczych w ramach Grupy Trakcja. W długim okresie celem połączenia jest poprawa koordynacji działań operacyjnych, unifikacja procesów biznesowych oraz zwiększenie przejrzystości struktury Grupy Trakcja.

Połączenie Spółki oraz Spółki Przejmowanej nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę, tj. w drodze łączenia się przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH").

Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi modernizacja linii kolejowych i tramwajowych, budowa i modernizacja sieci trakcyjnych oraz systemów ich zasilania, budowa systemów elektroenergetycznych oraz systemów zdalnego sterowania urządzeniami zasilania trakcji elektrycznej.

Przedmiotem działalności PRKiI jest między innymi kompleksowe wykonawstwo linii kolejowych i tramwajowych, sieci elektrotrakcji kolejowej i tramwajowej, linii elektroenergetycznych, wiaduktów, mostów i obiektów inżynieryjnych.

Z uwagi na treść art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 KSH, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowana nie będą sporządzały pisemnych sprawozdań zarządów, o których mowa w art. 501 § 1 KSH, a także nie zostanie sporządzona pisemna opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH. Połączenie zostanie przeprowadzone po uprzednim uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód korporacyjnych, a także koniecznych zgód obligatariuszy i banków.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.


Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 punkt 13 w związku z §19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ZAŁĄCZNIK NR 1 do RB 85_2013.pdfZAŁĄCZNIK NR 1 do RB 85_2013.pdf Plan połączenia wraz z dokumentami

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-26 Roman Przybył Prezes Zarządu
2013-10-26 Tadeusz Kałdonek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki